پایان نامه عملکرد کارکنان قوه قضاییه//فرهنگ‌سازمانی و عملکرد

دانلود پایان نامه
  • رابطه فرهنگ‌سازمانی و عملکرد

یکی از اهداف اصلی هر سازمانی دستیابی به بهره‌وری است. موفقیت‌های چشمگیر دهه اخیر سازمان‌هایی با حداقل امکانات از یک‌سو و شکست سازمان‌هایی با بهترین توانایی‌های مادی از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل‌توجه عوامل غیرمادی و معنوی در موفقیت آن‌ها بوده است؛ که در این میان فرهنگ‌سازمانی به‌عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می‌گردد. البته عوامل درونی سازمان مانند فرهنگ کار، فرهنگ‌سازمانی، انتخاب درست کارکنان، انگیزش کارکنان، بهداشت روانی، رهبری اثربخش و عوامل دیگر، به‌عنوان عوامل اساسی به‌تنهایی ما را به هدف نهایی سازمان که افزایش بهره‌وری است، نمی‌رسانند؛ بلکه این عوامل را به‌صورت سیستمی باید موردتوجه، و ارتباط متقابل آن‌ها را با یکدیگر موردبررسی قرارداد (نصیری پور و همکاران، 1388). باوجود یک فرهنگ قوی و منسجم، افراد ضمن کسب آگاهی بیشتر پیرامون اهداف و استراتژی‌های سازمان نسبت به ارزش‌ها و هنجارها، تعهد و کار احساس رضایت می‌کنند، که این در کنار مدیریت قوی، موجب بهبود روحیه، انگیزش، عملکرد سازمانی و بهره‌وری کارکنان می‌گردد. فرهنگ غنی سازمان همانند یک نیروی غنی و انرژی‌زا، سازمان را به‌وسیله نیروی انسانی کارا هدایت نموده، احساس و ادراک یکسان به اهداف سازمان داده، انگیزه‌ای قوی در افراد، ایجاد و اخلاقیات و معنویات را، در محیط، نظام‌مند می‌گرداند، به‌طوری‌که تعدادی از پژوهشگران معتقدند فرهنگی که برای مقام و شأن افراد، ارزش قائل است موجب تقویت روحیه و عملکرد شغل می‌شود (وندل[1] و همکاران، 1995). پژوهشگرانی که کوشیده‌اند ویژگی‌های سازمان‌های موفق را بیان کنند، به‌طور مکرر بر مفهوم فرهنگ، قدرت و ارزش‌های معنوی و عقاید و فرضیاتی تأکید کرده‌اند که نیروی کاری سازمان به آن‌ها وابستگی دارند. محققان دانشگاهی نیز معتقدند فرهنگ‌سازمانی قوی قادر است به میزان قابل‌توجهی بر تعهد کارکنان اثر بگذارد و استحکام رفتار آن‌ها را افزایش دهد و جانشینی برای قوانین و مقررات رسمی باشد. درصورتی‌که فرهنگ قوی و مثبت باشد موجب عملکرد بهتر و بهره‌وری بیشتری می‌شود.

تحقیقات متفاوتی درباره رابطه فرهنگ‌سازمانی و عملکرد صورت گرفته است می‌توان گفت که اکثر مطالعات انجام‌شده فرهنگ‌سازمانی را بر عملکرد مؤثر می‌دانند، البته در اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق روش‌های مختلفی را به‌کاربرده‌اند.

سافولد (1984) نشان داد که رابطه فرهنگ‌سازمانی و عملکرد سازمانی ضرورتاً یکنواخت نیست و ارزش‌های فرهنگی، مشروح و پیچیده هستند و دامنه وسیعی از رفتارهای سازمانی را تحت کنترل خود قرار می‌دهند. گزکوه (1374) اعلام کرد که اگر روحیه استقلال و ابتکار فردی در کارکنان یک سازمان پایین باشد تأثیر منفی به روی عملکرد نیروی انسانی و کارایی سازمانی می‌گذارد. ناجانز و فارزرجانس (1999) اعلام داشتند که اولویت دادن به فرهنگ‌سازمانی و منابع انسانی موجب اثربخشی و بهبود عملکرد سازمان می‌گردد. مطالعات ویس (1993) مشخص کرد که وجود فرهنگ قوی در یک سازمان منجر به انجام کار بهتر، افزایش تعهدات کارکنان و همسویی آن‌ها با اهداف سازمانی می‌گردد. (درگاهی و همکاران،1389). زبردست (1383) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسط پسرانه دولتی شهر تهران از دیدگاه دبیران به این نتیجه رسیده است که بین هر یک از مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی و عملکرد رابطه معنی‌دار و مثبت وجود دارد و فرهنگ‌سازمانی عملکرد مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد (خردمند و ناظم، 1389).

ازآنجایی‌که سازمان قوه قضائیه یکی از سازمان‌های حیاتی کشور است، که وظیفه برقراری عدالت در جامعه را به عهده دارد، پژوهش حاضر درصدد شناخت فرهنگ حاکم و بررسی رابطه آن با عملکرد کارکنان مرکز امور شوراهای حل اختلاف می‌باشد.

 

[1] – Wendell FL

دانلود پایان نامه