-پایان نامه ساختار نظام راهبری در مدیریت سود

دانلود پایان نامه

. سیستم های نظام راهبری شرکتی

بررسی های انجام‌شده نشان می‌دهد که هر کشوری سیستم منحصر به فرد خود را دارد و به اندازه کشورهای دنیا سیستم نظام راهبری شرکتی وجود دارد.

سیستم نظام راهبری شرکتی در یک کشوربا تعدادی عوامل داخلی ازجمله ساختارمالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی ،سیستم قانونی،سیاست های دولتی و فرهنگ ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب های قانونی از اصلی ترین و تعیین‌کننده ترین عوامل سیستم نظام راهبری شرکتی هستند. همچنین، عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی ، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی بین مرزی ،درسیستم نظام راهبری شرکتی یک کشور تأثیر دارند (حساس یگانه،1384،ص 12).

یکی از بهترین تلاش ها که از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است ، طبقه‌بندی معروف سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است . فرانکس مایر و شورت و همکاران[1]  این نوع طبقه‌بندی را مورد بحث قرار داده اند.

 

2-2-3-1. سیستم های درون سازمانی

سیستم نظام راهبری درون سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت‌های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند.آن‌ها ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یاگروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتبار دهنده ، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکت‌ها و سهامداران عمده آن‌ها ، سیستم های رابطه ای نیز گفته می‌شود. برتری ممکن سیستم های نظام راهبری درون سازمانی مانند آلمان و ژاپن یک موضوع مورد بحث در متون علمی بوده است که در شرایط کنونی ، مورد انتقاد قرارگرفته‌اند(همان منبع ،ص13).

هر چند در مدل نظام راهبری شرکتی درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران ، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، اما مشکلات جدی دیگری پیش می آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت وکنترل ( مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلاً به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس ) از قدرت سوء استفاده می‌شود. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و رخداد سوء استفاده محتمل به نظر می رسد. معاملات مالی، مبهم و غیر شفاف بوده و افزایش سوء استفاده از منابع مالی ، نمونه هایی از سوء جریان‌ها در این سیستم ها هستند.

[1] Franks Mayer & Short

دانلود پایان نامه