پایان نامه توسعه صنعت گردشگری:-اشتغال و جهانگردی

دانلود پایان نامه

اشتغال و جهانگردی

مجموعه فعاليت­هاي گسترده اي که معمولا در اثر توسعه گردشگري در کشور ايجاد مي­کند بيش از هر بخش اقتصادی؛ فرصت­هاي شغلي فراهم مي­آورد (گو و پنگ ، 2011). اين بدان علت است که صنعت جهانگردي اصولا يک فعاليت خدماتي است و نيروي انساني بيشتري مي­طلبد.

اثرات افزايش اشتغال در بخش گردشگري کشورهاي در حال توسعه مساعدتر از کشورهاي صنعتي است زيرا در کشورهاي در حال توسعه زمينه و امکانات رشد صنعتي محدود است. فعاليت­هاي صنع جهانگردي عمدتا شامل صنايع ساختماني (مانند هتل­ها ، متلها ، دهکده­ها و امثال آنها) صنايع غذايي (مانند رستوران­ها، چايخانه­ها، و غيره) بخش تجاري جهانگردي (مانند آژانس­هاي مسافرتي ، تور گردان­ها و مشابه آن) صنعت حمل و نقل (مانند خطوط حمل ونقل هوايي­، شرکت­هاي حمل و نقل دريايي، شرکتهاي اتوبوس راني، خطوط راه آهن، شرکت و آژانس­هاي کرايه اتومبيل و غيره) راهنمايان، مراکز فروش کالاهاي سوغاتي و هدايا، صنايع دستي، مراکز تفريحي و امثال آنها مي­باشد (لومسدن،1390).

بررسي­هايي که بخش جهانگردي بانک جهاني در مکزيک و کنيا به عمل آورده است، نشان مي­دهد براي هر واحد سرمايه­اي که در بخش گردشگري صرف مي­شود، بيش از هر بخش فعاليت اقتصادي ديگر فرصتهاي شغلي جديد ايجاد مي­گردد.

بررسي­هاي مشابه­اي که توسط سازمان جهانی در ساير کشورها به عمل آمده، به نتايج مشابهي رسيده است. رابطه ميزان سرمايه­گذاري و فرصت­هاي شغلي که بر اثر آن فراهم مي­شود، در تمام کشورها و مناطق مختلف يکسان و به يک نسبت نيست بلکه بر اثر عوامل مشروح زير متناوب مي باشد:

– خصوصيات سيستم اقتصادي و سياست اشتغال کشور

– ابعاد مؤسسات توريستي، نوع مديريت، درجه ماشيني بودن صنايع، ميزان استفاده از خدمات کامپيوتري و فصلي بودن فعاليت.

 

 

با نگاهي به آمارها و پيش بيني­هاي سازمان جهاني جهانگردي و شوراي جهانگردي و مسافرت جهاني، در مييابيم که صنعت گردشگري به عنوان بزرگترين سازمان يا نهادي که مي­توان به کارگيري نيروي انساني را داراست، در بسياري از کشورها به صورت بزرگترين کارفرما درآمده است:

اين صنعت در اروپاي شرقي 4/9 درصد از حقوق کليه کارکنان را مي­پردازد.

– در سال 1994، بيش از 1/7 تريليون دلار دستمزد يا حقوق از طریق صنعت گردشگری پرداخت شده است، یعنی مبلغی برابر با10/3 درصد کل دستمزدها وحقوقهای کارکنان سراسر دنيا.

– در جزاير و کشورهاي حوزه کارائيب 18/7 درصد دستمزد و حقوق کارکنان از طريق صنعت گردشگري پرداخت مي­شود.

– پيش­بيني مي­شود در سال 2015 مشاغلي که به وسيله صنعت جهانگردي ايجاد مي­شود، به ميزان 5/9 درصد رشد يابد.

اشتغال زايي صنعت گردشگري به سه گروه به شرح زير تفکيک مي­گردد:

اشتغال مستقيم: مشاغلي که کارکنشان با جهانگردان در تماس هستند و به صورت مستقيم با تجربه­هاي جهانگردي سرو کار دارند، مانند: مهمانخانه­ها، کارکنان مهمانپذيرها، شرکتهاي هواپيمايي و کشتيراني، دفاتر خدمات جهانگردي، کارکنان مراکز تفريحي و فروشگاه­هايي که در اين بخش کار مي­کنند.

اشتغال غير مستقيم: آنهايي هستند که با واحدهايي که در اين صنعت به صورت مستقيم ايجاد شغل مي­کنند در تماس هستند، مانند: شرکت­هايي که مواد و ملزومات مورد نياز مهمانپذيرها را تأمين مي­کنند، شرکتهاي ساختماني که مهمانخانه­ها را مي­سازند و توليد کنندگان هواپيما.

اشتغال القايي: مشاغلي که از مشاغل مستقيم و غير مستقيم بخش جهانگردي در اقتصاد ملي به وجود مي­آيد ارقام ارائه شده در بالا، که منتج از بهره وري نيروي کار و سطوح پرداخت مي­باشد، در عين حال نشانگر اين نکته است که صنعت جهانگردي در کشورهايي که در سطوح پايين تري از توسعه قرار دارند، به شکل قابل توجهي در سهم اشتغال نقش دارد.

 

 

 

دانلود پایان نامه