وضعیت رقابتی شرکت ها:/پایان نامه توسعه صادرات کنسرو ماهی

دانلود پایان نامه

 استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی شرکت ها

عامل مهم دیگری که برای صنایع مزیت رقابتی ایجاد می کند شرایطی است که شرکت ها در آن ایجاد می شوند، سازمان پیدا می کنند و مدیریت می شوند. اهداف، استراتژی ها و روش های سازماندهی شرکت ها و صنایع در کشورهای مختلف، متفاوت است. مزیت ملی نتیجه تطابق درست بین این انتخاب ها و منابع مزیت رقابتی در یک صنعت است.

اهداف افراد و شرکت ها توسط محیط داخلی شکل می گیرد و روی استراتژی های سازمان اثر عمیقی می گذارد. در حقیقت، بسیاری از جنبه های یک ملت در روش سازماندهی و مدیریت شرکت ها اثر می گذارد. برخی از جنبه های مهم شامل گرایش به اقتدار، هنجارها در روابط فردی، نگرش کارگران به مدیران و به عکس، هنجارهای اجتماعی در مورد رفتارگروهی یا فردگرایی و استانداردهای حرفه ای می باشند. اینها به نوبه خود از سیستم آموزشی، تاریخ مذهبی و اجتماعی، ساختارهای آموزشی، تاریخ مذهبی و اجتماعی، ساختارهای خانواده و بسیاری از دیگر شرایط ملی نامحسوس اما منحصر به فرد ایجاد می شوند.

رقابت داخلی بیشترین اثر را روی مزیت رقابتی می گذارد. رقابت داخلی صنعت را به صورت پویا نگه می دارد و تأثیرات مستمری را بر بهبود و نوآوری شرکت ایجاد می کند.

در حقیقت یکی از نتایج تجربی قوی که در تحقیق پورتر مشخص شد این بود که بین رقابت داخلی جدی و ایجاد و حفظ مزیت رقابتی یک رابطه عمیق وجود دارد. فشار از سوی رقبا، ترس از عقب افتادن را بیشتر و نوآوری را به مراتب بیشتر می کند.

رقابت داخلی نه تنها مزیت ایجاد می کند بلکه از برخی عدم مزیت ها جلوگیری می کند. وقتی که گروهی از رقبای داخلی، استراتژی های رقابتی متنوعی را دنبال می کنند، نوعی مراقبت در برابر دخالت دولت که مانع از نوآوری می شود، ایجاد می گردد. حمایت های دولت تضمین می شود و فقط به یک شرکت محدود نمی شود. Dickson, peter R. 1992))

شانس

شانس نقش مهمی در ایجاد محیط رقابتی ایفا می کند. شانس عبارتست از: اتفاقاتی که خارج از کنترل شرکت ها، صنایع و معمولاً دولت ها قرار دارند. عواملی که نقش عمده ای را در ایجاد شانس ایفا می کنند عبارتند از : جنگ، پیشرفت های فن آوري، جابجایی های بزرگ  در بازارهای مالی جهانی یا تغییرات نرخ ارز، اختراعات و غیره .

شانس از آن جهت دارای اهمیت است که وقفه ایجاد می کند و موجب می شود ملت ها و شرکت هایی که فاقد مزیت های رقابتی لازم هستند رشد کنند و حتی رهبری صنعت را در دست گیرند. شانس می تواند موجب تغییر شرایط الماس ملی  شود. Dickson, peter R. 1992))

نقش دولت ها

بسیاری نقش دولت ها را حیاتی می دانند(اگر مهم ترین نباشد). برخی معتقدند که دولت ها در ایجاد مزیت رقابتی در سطح ملی نقش تعیین کننده ای دارند، اما در حقیقت، نقش واقعی دولت ها در مزیت رقابتی به دلیل اثر گذاری بر عوامل دیگر است، دولت می تواند برهر یک از سه عامل تعیین کننده  استراتژی، ساختار و وضعیت رقابتی شرکت ها  اثر مثبت يا منفي بگذارد.

شرایط عوامل تولید از طریق سوبسیدها و سیاست هایی در قبال بازار سرمایه، آموزش و تحصیلات و مانند آنها تحت تاثیر قرار می گیرند.

نقش دولت ها در شکل دهی به شرایط تقاضای داخلی نقشی اساسی است. دولت استانداردهای محصولات داخلی یا قوانینی که روی نیازهای خریداران اثر می گذارد را تعیین می کند. به علاوه دولت معمولاً خریدار اصلی بسیاری از محصولات در یک کشور است، بعبارتی مصرف کننده تولیداتی است که اگر نباشد بایستی  از طریق واردات نیاز به آن بر طرف شود.  از جمله کالاهای دفاعی، تجهیزات مخابراتی، هواپیما و مانند آن.

دولت می تواند شرایط مربوط به صنایع وابسته و پشتیبانی کننده را از روش های دیگری نظیر، کنترل رسانه های تبلیغاتی یا قوانین مربوط به خدمات پشتیبانی و … تحت تاثیر قرار دهد.

سیاست های دولت روی استراتژی، ساختار شرکت ها و رقابت داخلی از طریق قوانین بازار سرمایه، سیاست های مالیاتی و … می تواند اثر بگذارد.

از سوی دیگر سیاست های دولت هم ممکن است تحت تاثیر این عوامل چهارگانه قرار گیرد. انتخاب دولت برای سرمایه گذاری های آموزشی، برای مثال، می تواند توسط شرکت های داخلی و تعدد آنها تحت تاثیر قرار گیرد. تقاضای داخلی شدید برای یک محصول ممکن است منجر به معرفی سریع استانداردهای ایمنی از سوی دولت شود. Chong, K.W. 1998)) Garelli, Stephane. 2003))

دولت نقش مهمی در مزیت رقابت ملی دارد. سیاست های موفق در صنایعی موثرند که عوامل مربوط به مزیت رقابتی حضور داشته باشند و دولت هم آنها را تقویت کند. در مجموع همه عوامل به هم وابسته هستند و به هم اثر متقابل دارند. Dickson, peter R. 1992))

دانلود پایان نامه