شکل گیري محصول:مدل سه گانه جوران

دانلود پایان نامه

شکل گیري و تحقق محصول

بند 7-1- طرح ریزي فرآیند هاي تحقق محصول

سازمان باید فرآیندهاي مورد نیاز براي تحقق محصول را طرح ریزي کرده و توسعه دهد.طرح ریزي

تحقق محصول باید با الزامات سایر فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت سازگار باشد.در طرح ریزي شکل گیري محصول موارد زیر باید به شکل مناسبی تعیین گردد:

 • اهداف کیفیت براي نیازمندیهاي محصول
 • لزوم ایجاد فرآیندها،مستندات و تأمین منابع خاص براي محصول
 • فعالیت هاي تصدیق،صحه گذاري، نظارت، بازرسی و آزمون مورد نیاز محصول و معیارهاي پذیرش آن ها
 • تعیین سوابق و شواهدي که نشان دهنده تامین نیازمندیها معین شده بوسیله این طرح ریزي می- باشد.

سندي که مشخص کننده فرآیندهاي سیستم مدیریت کیفیت شامل فرآیندهاي شکل گیري محصول

و منابع بکارگرفته شده دریک محصول،پروژه و با قرارداد  باشد، طرح کیفیت خوانده می شود.

بعضی از مشتریان کنترل پروژه یا طرح ریزي پیشاپیش کیفیت[1] محصول را به عنوان ابزاري جهت شکل گیري محصول می دانند، طرح ریزي پیشاپیش کیفیت محصول بیانگر مفهوم پیشگیري از خطا و بهبود مداوم می باشد و با تشخیص عیب تفاوت دارد و براساس یک رویکرد چند تخصصی صورت می پذیرد.

بند 7-1-1- طرح ریزي تحقق محصول – متمم

نیازمندیهاي مشتري و توجه به مشخصات فنی اعلام شده از سوي وي باید در طرح ریزي شکل گیري محصول به عنوان جزئی از طرح کیفیت مطرح گردد.

بند 7-1-2- معیار پذیرش

معیار پذیرش باید توسط سازمان تعریف شده و در صورت نیاز توسط مشتري مورد تأیید قرار گیرد .

براي داده هاي وصفی معیار پذیرش نمونه باید نقص صفر باشد.

بند 7-1-3- حفظ اسرار

سازمان باید از حفظ اسرار و اطلاعات مربوط به محصولات ویا پروژه هاي توسعه مورد قرارداد با

مشتري اطمینان حاصل نماید.

بند 7-1-4- کنترل تغییرات

موارد زیر را شامل می شود:

 • سازمان باید فرآیندي براي کنترل و عکس العمل نشان دادن نسبت به تغییراتی که بر شکل گیري محصول تأثیر می گذارد داشته باشد.اثرات هر تغییر (شامل تغییراتی که بوسیله هر یک از تأمین -کنندگان بوجود می آید) باید ارزیابی شده و فعالیت هاي تصدیق و صحه گذاري متناسب با آن ها تعریف تا از تطابق با نیازمندیهاي مشتري اطمینان حاصل گردد.تغییرات باید قبل از اجرا صحه- گذاري شوند.
 • طراحی هاي اختصاصی (مربوط و تحت اختیار سازمان) که برروي شکل ظاهري، مونتاژپذیري و عملکرد (شامل دوام و یا عملکرد) محصول تأثیر می گذارند باید با همراهی مشتري به گونه اي بازنگري گردد که تمامی اثرات بطور کامل بتواند ارزیابی شود.
 • در صورت درخواست مشتري، نیازمندیهاي تصدیق/شناسایی اضافی همانند آن نیازمندی هایی که براي معرفی محصول جدید دارد باید تأمین گردد.

هر تغییر در شکل گیري محصول که بر نیازمندیهاي مشتري تأثیر گذارد، باید به اطلاع مشتري    رسیده شده و موافقت او اخذ گردد.همچنین نیازمندي هاي بالا در مورد تغییر در فرآیند ساخت و تولید نیزبکار می رود.

بند 7-2- فرآیندهاي مرتبط با مشتري

بند 7-2-1-تعیین الزامات مرتبط با محصول

تعیین نیازمندي هاي مرتبط با محصول شامل:

 • نیازمندي هاي مشخص شده توسط مشتري براي محصول؛ نظیر شرایط تحویل و یا فعالیتهاي پس از تحویل
 • نیازمندي هاي اعلام نشده توسط مشتري که براي استفاده خاص وي مورد نیاز هستند
 • الزامات قانونی مرتبط با محصول
 • هرگونه نیازمندي دیگري که بوسیله سازمان تعیین گردد

فعالیت هاي بعد از تحویل شامل هر گونه خدمات بعد از فروش می شودکه به عنوان بخشی از قرارداد با مشتري یا سفارش خرید ارائه می گردد.همچنین این نیازمندیها شامل بازیافت، اثرات زیست محیطی و مشخصه هاي شناسایی شده به عنوان نتیجه اي از دانش سازمان از فرآیند ساخت و تولید می باشد. تطابق با مورد سوم شامل کلیه مقررات مرتبط دولتی، ایمنی و محیط زیستی اعمال شده در: تامین[2]،انبارداري، بازیافت، حذف یا تعیین مواد می شود.

[1]  APQP: Advanced Product Quality Planning

[2] Acquisition

دانلود پایان نامه