سيستم اطلاعات درسازمان//پایان نامه درباره سیستم اطلاعاتی بیمارستان

دانلود پایان نامه

يك سيستم اطلاعاتي ممكن است به صورت دستي ويا به صورت مكانيزه باشد.اصولا،يك سيستم اطلاعاتي نيازي به كامپيوتري بودن ندارد،ولي امروزه اغلب سيستم هاي اطلاعاتي پيچيده باكمك كامپيوتر وپشتيباني ارتباطات ازراه دور ايجاد مي شوند.براي مديريت داده ها،چه ازسيستم اطلاعاتي دستي استفاده شودچه كامپيوتري،ضروري است تابازيابي داده هاي مورد نياز به روشي سريع وساده انجام شود.دربخش مراقبت هاي بهداشتي،پايگاه داده هاي منفرد،كاربرد وارزش محدودي دارند،درحاليكه چندين پايگاه داده ها يكپارچه ومرتبط،درون يك ياچندسيستم اطلاعاتي،ازطريق كاهش زمان موردنيازبراي تولد اطلاعات پيچيده مورد نياز جهت پشتيباني ازتصميم گيري باليني ومديريتي داراي ارزش بالايي هستند.

پايگاه داده هاي توزيعي كه پيچيدگي محتويات داده ها راافزايش مي دهند،بطور فزاينده اي دربخش سلامت استفاده استفاده مي شوند. اين پايگاه داده ها بعلت اندازه وتنوع وظايف سازمان هاي بهداشتي ،وهمچنين نياز به دسترسي چند مكاني به پرونده هاي تمام طول عمر بيمار،تداوم مراقبت درطول دوره زندگي مددجويان وتنظيم كنندگان،ضروري هستند.

به هرحال،قابليت دستيابي وپياده سازي مكانيزمهاي عملياتي بازيابي وتحليل داده ها روي پايگاه داده هاي توزيعي،به زيرساختارهاي ارتباطات ازراه دور مناسب وقابل اطمينان وهمچنين سيستمهاي درحال كارمنطق براستانداردها وپروتكل هاي فني ،بستگي دارد(7).

 

 

2-2-2- تاريخچه سيستم اطلاعات درسازمان

سيستم هاي اطلاعات ازديربازبابشرزندگي كرده وشايد بتوان گفت اين سيستم هاقدمتي به اندازه زندگي بشردارند،تاسال1955اين تكنولو‍‍‍‍ژي تحت نفوذ ساختار كاغذ وقلم وكاركنان بود.باظهوركامپيوتراولين مطلبي كه مطرح شدجانشين نمودن كامپيوتر به جاي كارگرويامكانيزه كردن امور بودوهمين سبب تحول عظيمي دراداره اطلاعات وبه وجود آمدن متخصصين دراين ضمينه گرديد.

مشكلات دراين زمان بسيار بود.سخت افزارهاي كامپيوتري داراي كارايي لازم نبوده ومتخصصين كامپيوتر نيزتوانايي رفع مشكلات رانداشتند. درنتيجه گله وشكايت مديران روزبه روززيادتر مي گشت.درسالهاي1970-1960رشدعظيمي درپردازش اطلاعات پديدارشدكه لزوم مديريت اطلاعات راضروري مي ساخت وساختارتمركز اطلاعات موردتوجه قرارگرفت.

درسالهاي1970تغييراتي درساختارتمركزاطلاعات مورد توجه قرارگرفت ودرتشخيص ساختارتمركزاطلاعات باورود كامپيوترهاي كوچك تغييراتي به وجودآمد،زيرااينگونه كامپيوترها باسرعت بالا،حافظه وتوانايي حل مشكلات وقيمت مناسب نقش خوبي ايفا نمودند.

درسال1980استفاده ازهرم اطلاعات نقش ديگري بودكه به كامپيوترواگذار گرديد.درسالهاي1990شاهدآن شديم كه كامپيوترهاي بزرگ فقط به انجام پژوهش هاي خاص تخصيص مي يافتندليكن كامپيوترهاي كوچك،پايانه هاوكامپيوترهاي شخصي همه گيرشدند.

درمراقبت هاي بهداشتي نيزوجودسيستم هاي اطلاعاتي به عنوان يكي ازشاخص هاي توسعه بهداشتي درماني محسوب مي شود.عملكرداصلي سيستم هاي اطلاعاتي دراين حوزه، برقراري ارتبط و يكپارچه كردن داده ها و اطلاعات بيمارمي باشد. اين سيستم ها، داده ها مراقبت بهداشتي را پذيرفته ، تاييد كرده و آنها را براي تهيه اطلاعات، پردازش
مي كنند.

هم اكنون، سيستم هاي اطلاعاتي بطورگسترده درحمايت ازفعاليتهاي بهداشت عمومي واجتمايي مرتبط باحفظ سلامت(مانندايمن سازي)،توسعه سلامت،پيشگيري از بيماريها و كنترل وپ ايش سلامت استفاده مي شوند.

سيستم هاي اطلاعات بيمارستاني يكي از مهمترين سيستم هاي اطلاعاتي درحوزه مراقبت­هاي بهداشتي هستند.(7)

دانلود پایان نامه