استراتژی‌ در بانکداری//پایان نامه ارزیابی عملکرد مالی بانک

دانلود پایان نامه

یکی از وظایف عمده برنامه‌ریزان در مرحله اجرایی، مشخص نمودن اثرات تحولات دایمی در فضای عمومی صنعت در برنامه ریزی سود و برنامه استراتژیک می باشد. این برنامه‌ها باید دارای انعطاف‌پذیری مناسب در مقابل این تغییر و تحولات باشند. معمولا دگرگونی در برنامه‌های بلند مدت منجر به ارزیابی مجدد در سیاست‌های اجرایی کوتاه مدت می‌گردد. از طرف دیگر تغییرات در مراحل اجرایی نادیده گرفته شده و لذا تاثیری در فعالیت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک نمی‌گذارد.

در اغلب موارد، برنامه استراتژیک بنگاه‌های اقتصادی توسط مدیران ارشد آن انجام می‌گیرد. برنامه‌ریزی استراتژیک نیاز به بررسی همه جانبه موضوعات زیر دارد:

1-بانک باید چه اقداماتی را برای به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان سهام انجام دهد؟

2-تهیه گزارش جامعی از نقاط قوت و ضعف سازمان بانک.

3-تعریف و شناخت فاصله میان جایگاه کنونی و جایگاه مطلوب ترسیم شده آن درآینده.

نتایج بدست آمده در این مرحله ممکن است رهنمودهایی را برای تعیین اهداف استراتژیک بانک فراهم سازد و آن بخش‌ها از موقعیت هایی که فرصت‌های بالقوه بیشتری را در اختیار بانک قرار می دهد، مشخص می نماید. سرانجام اقدامات جدیدی که جهت بهره‌برداری از این فرصت‌ها لازم است را معین می کند. این رهنمودها ممکن است شامل یک سیستم جدید ارتباط با مشتری، تجدیدنظر در سیاست‌های اعطای تسهیلات، ساختار قیمت‌گذاری خدمات، پیشنهاد‌های مربوط به صرفه‌جویی در هزینه، گزارشی از فلسفه مخاطرات درونی سازمانی و شناخت فعالیت ‌های غیرمحوری سازمان باشد (میلانی ،1386 ).

 

2-8- استراتژی‌ها در بانکداری

مطالعه‌ها حاکی از آن بود که در صنعت خدمات مالی مشتریان در آمریکا، مسایلی که ممکن است روی تصمیمات مدیریتی منابع انسانی تاثیر بگذارند، تفریبا در سطوح مختلفی از چارچوب‌های استراتژیک به وجود آمده‌اند. در سطح شرکت، بانک‌ها عمدتا درتملک یک شرکت سرمایه گذاری و تحت برنامه استراتژیک آن شرکت می باشد.سپس به منظور معرفی صنعت، روند ادغام بانک‌ها ادامه یافت و معلوم شد که در بیشتر بانک‌ها وجود فعالیت ادغامی بر روی بسیاری از عقاید مدیریت عالی (ارشد) تاثیر خواهد گذاشت.راهکار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نقش بانک‌ها در اجرای این استراتژی‌ها می بایست تواما مد نظر قرار گیرند. بانک‌ها ممکن است خطوط قوی و مستقل تجارت باشند، ولی همیشه این طور نیست. در برخی از سازمان ها نقش بانک‌ها عمدتا ایجاد صندوق های کم هزینه برای شرکت های سرمایه گذاری بزرگتر است و در بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذار، بانک‌ها تا حدی نسبت به دیگر زمینه های اصلی و مؤثرتر از موقعیت پایین تری برخوردارند. برای مثال، یک ادغام ممکن است با هدف حضور در بازارهای عمده فروشی جدید صورت پذیرد که در آن کل بانک‌ ادغامی ایجاد شده تقریبا به عنوان نتیجه و اقدام تلقی می شود. این مسئله ممکن است ارتباط مورد انتظار بین استراتژی شرکت و مدیریت منابع انسانی در بانک را تضعیف کند و تغییر دهد.

علاوه بر همکاری برای دستیابی به اهداف شرکت به صورت گسترده تر، یک بانک ممکن است برنامه رقابتی مخصوص به خود داشته باشد. یک محیط رقابتی و پویاتر معرف خدمات مالی مصرف کنندگان است. تغییرات در دستورالعمل و قوانین هم باعث افزایش گسترده در بانکداری بین ایالتی می شود (هانتر،1385).

 

 

 

 

جدول شماره 2-1-بعضی از موضوعات استراتژیک در صنعت بانکداری

استراتژی شرکت نقش بانک‌ها ابتکار استراتژیک بانک
رشد از طریق تحصیل و جذب مرکز سودآوری مستقل کیفیت و شهرت بالا کانال‌های مختلف برای ارائه خدمات
رشد از طریق متنوع سازی یا ادغام عمودی ایجاد سرمایه برای شرکت‌های دیگر تاکید بر فروش فعالیت‌ها
ثبات یا رشد در بازارهای موجود کلیه فعالیت‌ها عرضه یکجای خدمات مالی، حضور جسورانه (فراگیر) در بازار

منبع: هانتر،[1]1385

[1]  Lary -Hunter

دانلود پایان نامه