ابعاد عزت­ نفس:”پایان نامه درباره آموزش جرأت ورزی در رابطان بهداشت”

دانلود پایان نامه

ابعاد عزت­نفس

تا چندي پيش، محققين و نظريه­پردازان، عزت­نفس را قضاوت كلي فرد در مورد خود مي­دانستند اما در سال­هاي اخير مشخص شده است كه كودكان و بزرگسالان، خودشان را از زوايا و جنبه­هاي مختلف مورد ارزيابي و قضاوت قرار مي­دهند که در اين رابطه مي­توان جنبه­هاي اجتماعي، بدني، تحصيلي، خانوادگي و كلي را نام برد­(قلي، 1375). براي روشن شدن مطلب، درمورد هر كدام از موارد فوق توضيحاتي مختصر ارائه خواهد شد.

عزت­نفس اجتماعی

شامل عقايد كودك در مورد خودش به عنوان يك دوست براي ديگران است. آيا كودكان ديگر او را دوست دارند؟ آيا عقايد و افكار او براي آن­ها ارزشمند است؟ آيا او را در فعاليت­هايشان شركت مي­دهند؟ آيا از ارتباط و تعامل با همسالان خود احساس رضايت مي­كند؟(همان منبع).

 

عزت­نفس بدني

عزت­نفس بدني به ارزيابي و قضاوت فرد نسبت به توانايي بدني خود اطلاق مي­شود كه از طريق فعاليت­ها و كنش­هاي بدني در فرد به وجود مي­آيد(همان منبع).

 

عزت­نفس تحصيلي

عزت­نفس تحصيلي به ارزيابي و قضاوت فرد نسبت به ارزشمندي تحصيلی خود مربوط مي­شود. اگر واكنش اطرافيان در مورد وضعيت تحصيلي فرد مطلوب باشد، در او احساس رضايت از خود ايجاد نموده و به قضاوت مثبت فرد درباره خودش كمك مي­كند(همان منبع).

 

عزت­نفس خانوادگي

ارزيابي و قضاوت فرد به عنوان عضوي از خانواده را عزت­نفس خانوادگي مي­گويند كه در اثر تعامل فرد با اعضاء خانواده در او به وجود مي­آيد. نوع رابطه متقابل فرد با پدر، مادر، برادران و خواهران و ساير اعضاء خانواده و اين كه فرد تا چه اندازه توسط آن­ها پذيرفته شده است، در چگونگي نگرش او نسبت به خود مؤثر است و عزت­نفس خانوادگي او را تعيين مي­كند(همان منبع).

 

عزت­نفس كلي

عزت­نفس كلي به ارزيابي و قضاوت فرد نسبت به كليه ارزش­هاي خود اطلاق مي­شود كه اين جنبه از عزت­نفس، ساير جنبه­هاي فوق را در خود دارد و در واقع به آن­ها نوعي وحدت و يكپارچگي مي­بخشد. فردي كه عزت­نفس كلي مثبتي دارد، از كليه جهات بدني، اجتماعي، خانوادگي و تحصيلی، خود را مطلوب و خوب مي­داند. او نگرش مثبت خود را از واكنش مثبت اعضاء خانواده، همسالان، معلمين و توانايي­هاي بدني خود كسب نموده است. چنين فردي، بهتر مي­تواند با مشكل خود مقابله كند(اسلامي نسب، 1373: 59).

دانلود پایان نامه