کیفیت زندگی کاری:/پایان نامه درمورد ابعاد کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه

اهمیت کیفیت زندگی کاری

از دلایلی که باید به کیفیت زندگی کاری در سازمان اهمیت داده شود:

 • کیفیت زندگی کاری به عنوان فرهنگی که سطح بالایی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان به وجود می آورد به این معنی که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن متعهد باشند و سازمان نیز به نیاز های افراد و بالندگی آنان متعهد باشد
 • کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف که بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط های کاری چالشی تر،راضی کننده تر و موئثر تر برای افراد در کلیه سطوح سازمان فراهم می کند
 • کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فرایند که موجبات تحقق اهداف را از طریق دخالت دادن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان فراهم می نماید(عباسی،1390).

 

2-12)رویکرد های بهبود کیفیت زندگی کاری و ویژگی های آن

2-12-1) کار راه شغلی مسیر پیشرفت شغلی

 • توجه مدیران به مشاغل و تاثیر آن ها در رضایت شغلی کارکنان
 • کیفیت زندگی کاری یکی از ابعاد شغل

2-122)سیستم حقوق و مزایا

-در کارکنان انگیزش ایجاد می کند

-یک استراتژی متداول در بهبود کیفیت زندگی کاری است

-بر نگرش و رفتار کارکنان،ساختار و رویه های سازمانی تاثیر می گذارد.

-به سیستم ارتباطات و مشارکت بایستی توجه داشت زیرا بر نظام پرداخت تاثیر می گذارد.

2123) طراحی و حفظ روابط کارکنان

 • توجه به پویایی های روابط درون وبین گروهی
 • افزایش و تقویت ارتباطات و تعاملاتبین و درون گروه ها
 • کاهش رقابت های غیر سازنده
 • برقراری ارتباط با تاکید ویژه بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران
 • ایجاد محیط کار کیفی و سهیم ساختن کارکنان در اطلاعات

2-124) اقدامات مدیریتی

مدیران رده سر پرستی به طور مستقیم بر رفتار سازمانی و میزان بهره وری کارکنان تاثیر می گذارند

 • کیفیت زندگی کاری از ویژگی های ساختار سازمان تاثیر می پذیرد
 • انسانی کردن ساختار سازمانی در بهبود کیفیت زندگی کاری تاثیر دارد
 • اقدامات مدیریتی نباید با منافع کارکنان و ملاحظات انسانی در تضاد باشد
 • ارزشیابی اثر بخش اقدامات مدیریت به طور مستمر انجام می گیرد.

2-125)راهبرد های درونی و بیرونی تغییر

استفاده از استراتژی های فوق الذکر مستلزم تدوین راهبرد هایی است که به بهبود کیفیت زندگی کاری منتج می گردد. بهسازی یا بالندگی سازمانی، تشکل های کارگری و کارمندی، گروه های سیاسییا ذی نفوذ و قوانین و مقررات از جمله راهبرد هایی است که به این امر کمک می کند(میر کمالی،1387).

2-13)موانع و مشکلات کیفیت زندگی کاری

با وجود اینکه برنامه های کیفیت زندگی کاری مفید هستند اما به عقیده مورهد گریفن مشکلات بالقوه ای نیز برای سازمان ایجاد می کنند که به شرح ذیل می باشد.

1-همکاری مدیریت و کارکنان در طراحی و و اجرای برنامه ضروری است در غیر این صورت ممکن است. هر یک از طرفین برنامه را در جهت کسب امتیاز از طرف دیگر بداند کمیته های کارکنان و مدیریت می توانند در جهت افزایش همکاری به نحو مؤثری عمل کنند.

دانلود پایان نامه