کیفیت اقلام تعهدی،پایان نامه درباره اقلام تعهدی درارزیابی

کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای اندازه گیری کیفیت سود

بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال 2003 توسط شیپر و وینسنت [1] ارائه شده به صورت جدول زیرمی توان طبقه بندی کرد :

الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی:

– پایداری

– قابلیت پیش بینی

– نوسان پذیری

ب) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد:

– نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی سود

– تغییر در کل اقلام تعهدی

– پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری

– پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان نقدی

ج) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استاندارد های حسابداری مالی:

– مربوط بودن

– قابل اتکا بودن

د ) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیر گذاری در تصمیم

– قضاوتها و برآوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود

رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر استاندارد های حسابداری در اﯾﻦ زﯾﺮﮔﺮوه، در ﻣﻮرد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ از ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن اﻗـﻼم ﺗﻌﻬﺪي و اﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺳﻮد ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ، و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺑﺮﺧـﯽ از زﯾـﺮ ﮔـﺮوه ﻫﺎي آن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﻣﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪ.

2-15- ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﻮد

اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد، ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮد ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﻮد ﺑﺎﻻﺳـﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان در ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ. در ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎن دادن ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد ﺑﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎري ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.دﯾﮕﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺧﺎﺻﯽ از اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي را ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ سود در بر می گیرند ﻧﻪ ﮐﻞ آﻧﻬﺎ را (ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗـﻼمﺗﻌﻬﺪي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ). ﺳﻪ اﻧﺪازه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ اﻗـﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ را از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

2-16- ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي

روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﮑﺎري و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده، ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد اﻗﻼمﺗﻌﻬﺪي، ﻣﯿﺰان دﺳﺘﮑﺎري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮد اﺳﺖ. ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري (ﻏﯿﺮﻋﺎدي) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﻌﯿﻦ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪيدﺳﺘﮑﺎري ﻧﺸﺪه، در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. و ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي دﺳﺘﮑﺎري ﻧﺸﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﯾﮏ ﻣﻮرداز ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮديﮐﻪ ﺟﻮﻧﺰ (1991) آﻧـﺮا ﺑﯿـﺎن وﺗﻮﺳﻂ دﭼﻮ (1995) ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه، اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري (درآﻣﺪﻫﺎي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و اﻣﻮال، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات) ﺑﺮاي ﺟﺪا ﮐﺮدن اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻋﺎدي از اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪي ﻏﯿﺮاﺧﺘﯿـﺎري ﻣﺒﻨـﺎي اﺳﺘﺪﻻل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد، ﻋﺪد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ اﻗﻼم ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد اﺳﺖ و اﻧﺪازه ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد ﮐـﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﮑـﻮس دارد (ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن اﺻـﻮل ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ) را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﻮق داﻧﺴﺖ. اﯾﻦ دﯾﺪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻗـﻼمﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را در ﻫﺮ دوره ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻗﻼم دﺳﺘﮑﺎري ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، داده ﻫﺎي ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎزﺑﺮاي ﺑﺮآورد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻘﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

[1]-Schipper and Vincent