کسب وکار کارایی محور-پایان نامه درباره الگو های کسب وکار

دانلود پایان نامه

الگوهای کسب وکار کارایی محور

شرکتهایی با طرح الگوی کسب وکار کارایی محور قصد افزایش بهره وری معامله در بین شرکای الگوی کسب وکار و کاهش هزینه های معامله را دارند. چندین راه برای کاهش هزینه های معامله و در نتیجه ایجاد ارزشی قابل توجه وجود دارد. 1) با اجتناب و یا کاهش هزینه های معامله موجود برای شرکت مرکزی و شرکای آن 2) با کاهش پیچیدگی معامله  3) با کاهش بلاتکلیفی یا عدم تقارن در میان شرکاء از طریق افزایش شفافیت . 4) با کاهش هزینه های هماهنگی و ریسک های معامله .

تئوری علم اقتصاد هزینه معامله، زیر بنای اصلی موضوع طرح الگوی کسب وکار کارایی محور را تشکیل می دهد . این تئوری اساسی سازماندهی شده دارد و هزینه های مدیریت این معاملات را مورد توجه قرار می دهد . هزینه های معامله انواع مختلف هزینه ها از جمله هزینه های تحقیق، هزینه های انعقاد قرار داد ، هزینه های کنترل، و هزینه های اجرایی را شامل می شود . هزینه های تحقیق هزینه های مربوط به جمع آوری اطلاعات برای شناسایی و ارزیابی شرکای معامله احتمالی هستند . هزینه های انعقاد قرار داد شامل هزینه ها برای مذاکره و نوشتن توافق نامه با شرکای معامله است. هزینه های کنترل به هزینه های مربوط به کنترل توافق نامه گفته می شود و به منظور حصول اطمینان از آن است که هر یک از طرفین معامله از مقدمات معاملاتی آگاهی کامل دارند و در نهایت هزینه های اجرایی شامل هزینه های مربوط به بعد از خرید و مجازات طرف معامله ایست که به مقدمات عمل نکرده است.توجه به این نکته مهم است که طرح الگوی کسب وکار کارایی محور به فعالیتهای شرکت به منظور کاهش هزینه های معاملات از طریق الگوی تجارت شرکت اشاره دارد. این فعالیتها می تواند شامل پیگیری و ردیابی باشد، ابزاری که خدمات بسته نظیر DHL یا UPS بر مشتریان خود پیشنهاد می دهند. این ابزار به شفافیت معامله کمک می کند چون هر دو طرف فرستنده وگیرنده می توانند مسیر بسته پستی را به وسیله خدمات بسته برای کاهش هزینه های تولید شده الگوی کسب وکار نیستند و بنابراین از دایره الگوی کسب وکار حذف می شوند. همانطور که ذکر شد الگوی کسب وکار کارایی محور با کاهش پیچیدگی ، بلاتکلیفی و یا عدم تقارن در بین شرکای الگوی کسب وکار و بوسیله کاهش هزینه های هماهنگی و ریسک های معامله ارزش ایجاد می کند( برتل ، 2012 ، ص 87) .

مدل مبتنی بر کارایی : به دنبال کاهش هزینه هاي عملیاتی و افزایش سرعت در عرضه کالا یا خدمت است.  هدف آن ایجاد ارزش از طریق افزایش کارایی عملیاتی است. این مدل بیشتر متکی بر نظریه مبادله – هزینه اقتصادي است. مدلهاي کسب وکارمبتنی برکارایی می تواند هم در بازار هاي سنتی و هم در بازارهاي مجازي مطرح باشد. در بازارهاي مجازي ازطریق کاهش عدم تقارن اطلاعات در بین خریداران و فروشندگان در عرضه اطلاعات به روز و جامع ، افزایش سرعت و تسهیل اطلاعاتی که از طریق اینترنت به طور مناسب و آسان می تواند انتقال پیدا کند ، هزینه هاي جست و جو وچانه زنی مشتریان کاهش می یابد ( آمیت و زات ، 2001 ، ص502).  همچنین ، این مدل می تواند انتخاب گسترده اي در سطح پایینتري از هزینه ها را با کاهش هزینه هاي توزیع ، مدیریت موجودي اثر بخش، ساده سازي مبادله ها ، زنجیره عرضه مؤثر و کارآمد ، بهره مندي از صرفه هاي ناشی از مقیاس و افزایش سرعت فرایند مبادله براي مشتریان و فروشندگان فراهم می کند.مدلهاي کسب و کار مبتنی بر کارایی ، به دنبال سازماندهی مجدد فعالیتها در جهت کاهش هزینه هاي مبادله هستند( آمیت و زات ، 2008 ،ص16 ) بنابراین، منبع خلق ارزش در چنین مدلهایی، اصلاح و بهبود فعالیتها و فرایندهای داخلی سازمان است.

مدل مبتنی بر مکمل سازي: مبتنی بر رویکرد مبتنی بر منابع است و هدف آن، ایجاد ارزشهاي مکمل است. در واقع به دنبال آن است که مجموعه کالاها یا خدماتی را براي مشتریان خود فراهم آورد که مجموعه آن ، داراي ارزش بیشتري از هر یک از آن محصولها به صورت جداگانه باشد. این محصولها ممکن است که مکمل سازهاي عمودي (خدمات پس ازفروش) یا مکمل سازهاي افقی باشد. همچنین امکان دارد که داراییهاي ثابت به منزله ارزش مکمل استفاده شود ؛ مثلاً به مشتریانی که ازطریق اینترنت ، محصولات خود را می خرند فروشگاهی به منزله عرضه کننده خدمات پساز فروش معرفی می گردد. خلق ارزش در این مدلها از طرق دیگري نیز صورت می گیرد که میتوان به سرمایه گذاري بر روي فعالیتهایی مانند یکپارچگی زنجیره عرضه یا فناوريهایی که موجب ارتباط میان بنگاهها با یکدیگر می شود نیز اشاره کرد که موجب ایجاد ارزش مکمل ارزش فعلی می گردد. همچنین امکان دارد که محصولهاي مکمل  نامرتبطی با مبادله اصلی عرضه شود ( آمیت و زات ، 2001 ،ص502 ) .  مدلهای مکمل ساز بدنبال آن هستند که از طریق قابلیتها وشایستگیهاي داخلی ، مجموعه فعالیتهایی را ایجاد نمایند که ارزش بیشتري را براي مشتریان خلق نماید ( آمیت و زات ، 2008 ، ص17)

دانلود پایان نامه