کارت امتیازی متوازن:/پایان نامه ارزیابی عملکرد بانک

دانلود پایان نامه

ویژگی های اصلی روش کاهش استراتژیک هزینه ها عبارتند از:

پوشش وسیع: در این روش کل زنجیره ارزش شرکت تحت پوشش قرار می گیرد.

تمرکز: در این روش فعالیت های کلیدی در کسب و کار اولویت بندی می شوند و به منظور ایجاد حداکثر ارزش در آن ها، مورد مطالعه قرار می گیرند.

مشارکت در فرآیند مطالعه کاهش استراتژیک هزینه ها: مشارکت کارکنان شرکت در کلیه سطوح وجود دارد، این امر سبب می شود کارکنان شرکت نسبت به یافته ها و نتایج کار اطمینان داشته، آن را حاصل کار خود بدانند و در اجرای توصیه های بهبود، مشارکت فعال داشته باشند.

الگو برداری: در کاهش استراتژیک هزینه ها، عملکرد شرکت با الگو های برتر ملی و بین المللی مقایسه می شود تا اهداف مشخص و قابل حصول برای شرکت تعیین گردد.

تسهیل در اجرا: در این روش موارد سریع الاجرا و ممکن، به سرعت شناسایی شده و بر اساس میزان صرفه جویی، اهمیت صرفه جویی در عملیات، مدت اجراو پیاده سازی، اولویت بندی و در مدت کوتاهی پیاده می شوند.

2-2-4- مدل کارت امتیازی متوازن

 

مدل امتیازات متوازن به عنوان یک مدل جامع دارای رویکردی نوین برای ارزیابی عملکرد سازمانها است.این مدل با تاکید بر استراتژی های سازمان و ایجاد تعادل در حوزه ها یا ابعاد اصلی سازمان (شامل حوزه های مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری) سعی در مدیریت و ارزیابی سازمانهای پیچیده دارد. شاخص های مالی با اینکه بازنگری عالی از آنچه در گذشته رخ داده فراهم می کنند ولی در نشان دادن ساز و کار واقعی ارزش آفرینی در سازمانهای امروزی یعنی دارایی های مشهود نظیر دانش فنی و شبکه ارتباطات، ناکافی هستند که این امر به ضرورت نیاز به آگاهی از تمام جوانب فعالیتهای سازمان و همچنین قابلیت اندازه گیری آنها اشاره دارد.

این اندازه گیری باید:

در راستای چشم انداز[1]و ماموریت[2] باشد.

تمام جنبه های مشهود و نامشهود، مالی و غیر مالی، بلند مدت و کوتاه مدت را در نظر بگیرد.

این روش(BSC) به قدری وسیع و موثر و مورد پذیرش قرار گرفته که اخیراً مجله هاروارد بیزنس ریویو آن را به عنوان یکی از 75 ایده ای که بیشترین تاثیر را در قرن 20 گذاشته است انتخاب کرده. در میان منابع مختلف مطالعاتی در زمینه کتاب تبدیل استراتژی به عمل نوشته کاپلان بیشترین ارجاعات را در مطالب و مجامع علمی داشته است. به دلیل ضعف و نارسایی های سیستمهای ارزیابی عملکرد سنتی، سیستمهای جدید ارزیابی و سنجش عملکرد از دهه 1980 توسط اکثر سازمانهای آمریکایی،ا روپایی، ژاپنی و امثال آن به کار گرفته شد.یکی از مدلهای نوین که برای ارزیابی عملکرد سازمانها کاربردی گسترده پیدا نموده است مدل کارت امتیازی متوازن است.مدل کارت امتیازی متوازن در مقاله ای تحت عنوان “چارچوبهای ارزیابی سیستم ارزیابی عملکرد” به عنوان یکی از چارچوبهای مهم اندازه گیری عملکرد شناسایی شده است. صاحب نظرانی همچون براون، دلوین، رولستاداس و اندرسون مدل امتیازات متوازن را به عنوان یکی از سیستمهای مدرن اندازه گیری عملکرد برای تولید کنندگان جهان معرفی نموده اند.

مدل کارت امتیازی متوازن یکی از مدل های اندازه گیری و سنجش عملکرد در کنار سیستم هایی مثل تحلیل اندازه گیری استراتژیک[3] (SMART) می باشد.مدل کارت امتیازی متوازن را می توان یکی از معروفترین سیستمهای اندازه گیری و سنجش عملکرد در آمریکا و اروپا دانست.

 

[1]Vision

[2]Mission

[3]Strategic Measurement Analysis

دانلود پایان نامه