کاربرد فن آوری اطلاعات//پایان نامه سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

کاربرد فن آوری اطلاعات

از روزي که افرادي  به عنوان محقق و انديشمند وظيفه تحقيق و جستجوي علوم و راهنمايي جوامع را به عهده گرفتند تا امروز که سيستم هاي مبتني بر هوش مصنوعي[1] با عنوان همچون سيستم هاي خبره و پايگاه هاي دانش وظيفه هم فکري و جست و جوي اطلاعات را به عهده دارند اطلاعات نقش اصلي را عهده دار بوده است و در اين بين وجود مراکز پايگاه ها داده و مديريت آن ها به روش هاي مختلف اعم از سنتي، سلسله مراتبي، رابطه اي و شبکه اي نقش اساسي در سرعت بخشيدن به روند مديريت اطلاعات را ايفا کرده اند(محمديان روشن 1389، ص 25).

فن آوری اطلاعات در زمره زيربنايي حرکت جوامع و نسل آينده در کليه زمينه هاست و به عنوان ابزار مهم براي رشد ساير بخش ها مهم بوده و هست. برنامه ريزي هاي ساير کشورها نشان مي دهد که عمق تاثيرات فن آوری اطلاعات بسيار عميق است و ناديده گرفتن آن به نداشتن جايگاهي در عصر جديد خواهد انجاميد. از اين رو، ضرورت نگرش به آينده و حرکت هاي جهاني ايجاب مي کندکه در هر کشوري فن آوری اطلاعات به عنوان امري مهم در نظر گرفته شود و توجهي خاص به آن مبذول شود.شناخت ارکان تشکيل دهندۀ فن آوری اطلاعات، معرفي کاربردها، و نقش هايي که اين فن آوری در ابعاد مختلف جوامع پيدا کرده است، به همراه سياست هاي توسعه فن آوری اطلاعات در کشورهاي مختلف براي کلية دست اندرکاران، کاربران، و آينده سازان مفيد است. فن آوری اطلاعات مي تواند از سوي افراد، گروه هاي کاري، سازمان ها، يا ارتباطات بين سازماني به صورت مشترک به کار گرفته شو

) اهميت فن آوری اطلاعات

اطلاعات و فن آوری در يک حرکت رو به رشد در تعامل با يکديگرند و با اثر متقابل، هر يک در ارتقای ديگري موثر است، ناگفته نماند که در اين ميان ليست‌هايي که حجم عظيم اطلاعات را پردازش نموده و آن ها را در قالب‌ هاي فن آوری جاي مي‌دهند و امکان به کارگيري موثر آن ها را ايجاد مي‌کنند نقش بسيار مهم ايفا مي‌نمايند، که در حقيقت همان وظيفه اي است که سيستم هاي اطلاعاتي بر عهده گرفته اند. علي رغم روند رشد سرسام آور فن آوری و اطلاعات، در ابتدا سيستم هاي اطلاعاتي و علوم مربوط به آن از چنين رشدي برخوردار نبودند ولي در سال هاي اخير اين علوم با شيبي فزاينده چرخه سه گانه اطلاعات، فن آوری و سيستم هاي اطلاعاتي را به حرکت وا داشته‌اند. علم سيستم‌ها، در حرکت رو به رشد خود همزمان با ايجاد مايه هاي محکم و استوار مبتني بر علوم پايه و متناسب با فن آوری هاي نوين به ارايه روش ها و الگوهاي گوناگوني جهت توسعه سيستم ها پرداخته است. و در اين راستا روش ها و ابزارهايي را به منظور پيشبرد و هدايت فرايند توسعه سيستم هاي اطلاعاتي ارا يه نموده است (رفيعي کرکوند، 1383، ص 2).

در عصر فن آوری اطلاعات، سازمان ها به سازمان هاي الکترونيک تبديل شده اند و کارکنان خارج از فضاي فيزيکي به فعاليت مشغول اند. علاوه بر اين تغييرات فن آوری و نيروي بي حد و مرز اينترنت باعث شده است که مشتريان بيش از گذشته به سازمان نزديک شوند. به گفته يکي از مديران شرکت مايکروسافت هر زمان احساس شکست کرديد از مشتريان خود سوال کنيد و همکاري آن ها را در پيشبرد اهداف سازمان کمک بگيريد (محمديان روشن، 1389، ص 27).

در عصر اطلاعات برعکس عصر صنعت که کارها تکراري بود و حضور فيزيکي کارکنان در محل کار ضروري مي‌نمود،کارمندان مي‌توانند کار خود را در هر زمان و مکاني انجام دهند و بخش عمده کار بدون سرپرستي و به عنوان عضوي از يک تيم مديريت به انجام مي‌رسد. در بعد ساختار فيزيکي، عصر اطلاعات منجر به استقلال کار از فضا و زمان گرديد. و در بعد ساختار اجتماعي نيز تحقيقات از گرايش ساختار اجتماعي به سوي ساختار ارگانيک و منعطف حکايت دارد (محمديان روشن 1389، ص 28).

2-1-12) مزاياي فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات قابليت هاي زيادي در رفع مشکلات سازمان ها دارد.برخي مزاياي فن آوری اطلاعات در زير بيان شده است (صرافي زاده، 1388، ص ص35-34):

ـ بهبود عمليات سازمان

ـ توانايي انجام محاسباتي که قبلا مسير نبوده است

ـ کاهش فعاليت ها وکارهاي دفتري

ـ بهبود در کيفيت ودقت در کارها

ـ بهبود تصميم گيري

ـ ارتباطات وهماهنگي بيشتر در سطح موسسه

ـ بهبود خدمات مشتريان

ـ ايجاد پيوند بين مشتريان و تدارک کنندگان کالا

ـ کاهش زمان فرايند کار

ـ پشتيباني از استراتژي هاي سازمان

ـ بهبود رقابت

ـ بهبود طراحي مجدد فرايند کار

از ديدگاه ديگر، مزيت هاي IT را مي توان به صورت زير بيان کرد (جهانگيري 1386، ص 70):

– از بين رفتن مرز جغرافيايي براي مطالعه، تجارت وارتباطات

– پيوستگي هاي اقتصادي، علمي و سياسي

– افزايش توانايي ارتباطي،‌دستيابي، پردازش و انجام امور مالي در تجارت جهاني

– توسعه و پيشرفت چشمگير در ابزارها، کاربردها، و سيستم هاي فن آوری

– افزايش اطلاعات وايجاد صنايع پيشرفته

– کاهش خطاي انساني در پردازش ها و اجراي امور

درعين حال استفاده از IT مشکلاتي هم در جامعه به وجود مي آورد که به طور خلاصه عبارت اند از: (جهانگيري 1386، ص 70)

ـ از دست دادن امنيت اطلاعات

ـ کنترل نشدن اطلاعات در شبکه جهاني و در نتيجه گمراه شدن کاربران در برخي موارد

ـ نياز به سرمايه گذاري زياد در زمينة IT

ـ انحصاري بودن استفاده از IT در بعضي از کشورهاي جهان سوم

[1] Artificial Intelligence

دانلود پایان نامه