-پایان نامه درمورد مدیریت ادراک تعارض تعارض و فرهنگ

دانلود پایان نامه

رابطه بین تعارض و فرهنگ[1] : فرهنگ عبارت از ارزشهایی است که اعضای یک گروه معین دارند و هنجارهایی است که از آن پیروی می کنند و کالاهای مادی که تولید می کنند. فرهنگ از پراکندگی نیازهای مادی و معنوی انسان در جامعه می کاهد و در شکل و محتوا آن ها را تقارن می بخشد. بر همین اساس است که گیدنز معتقد است اختلاف فرهنگی میان انسان ها با انواع گوناگون جامعه ارتباط دارد. از طرف دیگر ، وجود افراد مختلف درجامعه و در سازمان ها ایجاد پدیده تعارض بین افراد را اجتناب ناپذیر می کند.برهمین اساس است که در پی مطالعاتی که توسط آدلر در مورد اداره صحیح تفاوتهای فرهنگی در میان گروه های کاری و با فرهنگی ناهمگون انجام داد به این نتیجه رسید که اگر در بین گروه های کاری یک مدیر توانا وجود داشته باشد و همچنین بتواند تفاوت های فرهنگی را به درستی اداره کند ، باعث افزایش عملکرد این گروه ها و کسب نتایج بهتری می شود. (علوی ،1382 ،82-81)

وجود افرادی با عدم درک یکسان، استعدادها ، آگاهی ها و نیازهای متفاوت ، جنس ، تحصیلات و علایق غیرمشترک ، ایده ها ، هنجارها ، و ارزش ها و اهداف گوناگون ، همچنین منابع محدود و مشترک در سازمان ، افزون بر  ابهام در مسئولیت ها و اختیارات سازمانی ، عوامل مهم دیگری است که وجود تعارض بین افراد را در سازمان اجتناب ناپذیر می سازند.یکی از مهم ترین عوامل مرتبط با نحوه برخورد با پدیده تعارض ، فرهنگ است. به گفته رابینز نتیجه تحقیقات حاکی از آن است که اثرات فرهنگ ملی از فرهنگ سازمانی بیشتر است یعنی به منظور پیش بینی رفتار اعضای سازمان علاوه بر شناخت فرهنگ حاکم بر آن سازمان ، بایستی فرهنگ ملی کشوری که سازمان در آن قرار دارد نیز مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس تحقیق دو کانادایی نتیجه گرفته شد که ارزش های فرهنگی مختلف موجب می گردد که دانشجویان هر کشوری دارای ارزش های خاصی شوند. برای مثال دانشجویان کانادایی انگلیسی الاصل ، بیشتر به ارزش های رقابت ، استقلال و عدم وابستگی ، همچنین کسب موفقیت و مرد عمل بودن ارج مینهند ، درحالی که دانشجویان فرانسوی الاصل ، برای دستاوردهایی که جنبه اجتماعی و معنوی دارند ، ارزش بیشتری قائل می شوند.همچنین بر اساس نتیجه یک تحقیق ، سبک زندگی و تجربیات عاطفی فرد و نحوه بیان اندیشه ها از طرف او و همچنین واکنش شخص نسبت به چیزها و افراد، به محیط فرهنگی وی بستگی دارد.(همان منبع ،82)

برای بررسی رابطه بین سبک مدیریت تعارض و فرهنگ، پژوهشی توسط کامل کازان[2] انجام شده است.به این منظورشیوه های حل تعارض را بر روی مدیران ترک (215نفر) و مدیران اردنی (134 نفر) مورد مطالعه قرار داده و یافته های خود را با نتایج پژوهش رحیم[3] که بر روی برخی مدیران آمریکایی انجام گرفته مقایسه کرده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران سه کشور از نظر الویت قائل شدن برای «سبک تشریک مساعی» با یکدیگر شباهت داشتند . لکن در مورد سبک های دیگر به ویژه سبک های «تسلط» (اعمال قدرت) و «مدارا» (نرمش) با یکدیگر اختلاف فاحشی داشتند. جدول (2-4) نتایج این تحقیق را به طور خلاصه بیان میکند.(الیاسی ، 1388، 47).

 

مقایسه سبک های مدیریت تعارض در ترکیه ، اردن  و آمریکا

ویژگی سازمان ترکیه اردن آمریکا
سبک مدیریت تعارض تشریک مساعی ومتعاقب آن تسلط و مصالحه تشریک مساعی ومتعاقب آن تسلط و مصالحه تشریک مساعی ومتعاقب آن تسلط و مصالحه
چگونگی حل تعارض با همکاران احتراز مصالحه و احتراز مصالحه
چگونگی حل تعارض با مافوق مدارا قابل تفکیک از سایرین نیست مدارا
چگونگی حل تعارض با زیردستان تسلط دقیقا”قابل تمایز نیست، تا حدی مدارا تشریک مساعی

جدول (2-4)؛ منبع 🙁 الیاسی ، 1388، 48)

 

 

در آمریکا سبک های «مصالحه و مدارا» بعد از تشریک مساعی می آیند و «اعمال قدرت» یا تسلط در رتبه آخر قرار می گیرند. برخلاف ترکیه که در آن جا گرایش به «اعمال قدرت» کاملا” بالاست ،اردن خیلی به آمریکا نزدیک است. به طور کلی سبک های مدیریت تعارض در ترکیه ، برحسب اینکه طرف مقابل هم قطاران بیشتر از احتراز استفاده می شود.ولی در اردن سبک های مدیریت بر حسب اینکه طرف مقابل چه کسی باشد ، زیاد از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. مدیران اردن مشابه با هم رتبه هایشان در آمریکا تمایل به اعمال قدرت در مقابل زیر دستان ندارند.اما نه هیچ سبک دیگر به عنوان سبک ممتاز و بارز در مقابل زیر دستان در این کشور(اردن) مشاهده نشد. به علاوه از نظر استفاده خیلی کم از سبک «مدارا» در برابر مافوق ها  به نظر می رسد که مدیران اردنی به طور قابل ملاحظه ای با مدیران ترک و آمریکایی متفاوت هستند.(همان منبع ،49)

.Culture34

.Kamil kozan35

.Rahim36

دانلود پایان نامه