پایان نامه درباره توسعه بیمه های الکترونیک//مخاطرات بيمه

دانلود پایان نامه

مخاطرات بيمه الكترونيك

توسعه بكارگيري بيمه الكترونيك توسط بيمه گران، ضمن ايجاد منافع فراوان براي فعالان اين صنعت، مخاطراتي را نيز براي آنها به دنبال خواهد داشت. بكارگيري فناوري جديد اين نياز را به وجود مي آورد كه قوانين و اصول نظارت بر بازار بيمه مورد تجديد نظر قرار گيرد. در حال حاضر قوانين حاكم در نظارت بر بازار بيمه عمدتاً بر روش هاي سنتي فروش و خدمات بيمه اي استوار است، حال آنكه توسعه بيمه الكترونيك نيازمند بازنگري اساسي در قوانين مربوط به نظارت بر بازار بيمه است. رفع اين خلأ قانوني، يكي از پيش شرط هاي مهم براي توسعه بيمه الكترونيك در كشور مي باشد. مادامي كه اين پيش شرط براي توسعه بيمه الكترونيك محقق نگردد، ارائه خدمات بيمه اي به صورت الكترونيك با مخاطرات فراواني براي بيمه گران همراه خواهد بود.

صنعت بيمه براي ورود به فعاليت هاي مربوط به خدمات الكترونيك، با مخاطرات ديگري نيز رو به روست. از جمله مخاطرات مهمي كه مي توان به آن اشاره نمود، ريسك هاي متنوعي است كه بيمه گران براي ارائه خدمات بيمه اي به صورت الكترونيك با آن رو به رو هستند. برخي از اين ريسك ها در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد (صدرائی،1386).

2-11-1.ريسك هاي معاملاتي[1]

ريسك معاملاتي عمدتاً به ريسك تغيير و تحريف متون، اطلاعات و داده هايي كه از طريق كامپيوتر ميان بيمه گر و مشتريان رد و بدل مي شود، مربوط است. به عنوان مثال شرايط مندرج در قراردادهاي بيمه، پس از انعقاد قرار داد بايد غير قابل تغيير باشد، مگر با موافقت قبلي طرفين. بنابراين هيچ يك از طرفين نبايد بتوانند اين شرايط را تغيير دهند و يا مخدوش كنند. لذا شركت هاي بيمه در معاملات الكترونيك خود بايد تحقيق اين مهم را بتوانند تضمين كنند. در حقيقت ريسك هاي معاملاتي ارتباط نزديكي با ريسك امنيت تبادل اطلاعات ميان شركت بيمه و بيمه گذاران دارند. چنانچه تدابير لازم جهت كاهش اين ريسك انديشيده نشود، اين تهديد مي تواند به شدت شيوه فروش و ارائه خدمات الكترونيك را مخدوش كند و يا به طور كلي اين ريسك مي تواند به اعتبار شركت بيمه آسيب جدي برساند، خصوصاً زماني كه اختلاف ميان شركت بيمه و بيمه گذاران در اين مورد به محاكم قضايي و مطبوعات كشيده شود(صدرائی،1386).

2-11-2.ريسك هاي ارتباطي[2]

اين ريسك عمدتاً مربوط به اختلال در يكي از اجزاي سيستم ارتباطي (اينترنت) ميان بيمه گذاران و بيمه گر مي شود كه مي تواند موجب قطع ارتباط بين آنها گردد. لذا اگر به دليلي (سهوي يا عمدي) خللي در عملكرد سيستم اينترنتي ايجاد شود، اثر نامطلوب آن بر عملكرد و نيز اعتبار شركت بيمه بسيار گسترده خواهد بود، زيرا ممكن است ارائه خدمات مورد نياز بيمه گذاران از سوي بيمه گر قطع شود در حقيقت اين مشكل كه ريشه در مسائل فني دارد، مي تواند امكان بهره مندي دائم از خدمات بيمه گر را (به عنوان يكي از  امتيازات مهم خدمات الكترنيك) از بين ببرد. لذا اطمينان و رغبت بيمه گذاران براي استفاده از اين شيوه خدمات رساني، به طور جدي آسيب خواهد ديد(صدرائی،1386).

2-11-3.ريسك هاي استراتژيك[3]

اين نوع از ريسك به ورود شركت بيمه به فعاليت هاي الكترونيكي بدون بررسي دقيق تبعات آن بر فعاليت ساير بخش هاي شركت مربوط است. بنابراين لازم است شركت بيمه قبل از ورود به اين جرگه به طور كامل نحوه اثر گذاري اينترنت بر موقعيت مالي و تجاري خود را مورد بررسي قرار داده و با بصيرت كامل نسبت به نحوه اثر گذاري اين استراتژي بر ساير بخش ها و نيز با برنامه ريزي دقيق، اين فناوري را به خدمت گيرد(صدرائی ،1386).

2-11-4.ريسك هاي اعتباري و مالي[4]

اين نوع از ريسك ريشه در عدم شناخت كافي طرفين از يكديگر به هنگام انجام معامله در اينترنت دارد. در معاملات غير الكترونيك، طرفين با يكديگر آشنايي دارند و بر اساس اعتبار طرفين معامله انجام مي شود. اما در معاملات الكترونيك، طرفين شناخت كافي از يكديگر ندارند. بنابراين بيمه گران و بيمه گذاران با ريسك اعتبار مواجه هستند. ريسك اعتبار، مبادلات مالي آنها را تحت تاثير قرار داده و آن را با احتياط بيشتر توأم خواهد نمود (صدرائی،1386).

[1] – Transaction Risks

[2]– Connective Risks

[3] – Strategic Risks

[4] – Credit and Financial Security Risks

دانلود پایان نامه