پایان نامه توسعه صنعت گردشگری:-اشتغال و جهانگردی

اشتغال و جهانگردی

مجموعه فعاليت­هاي گسترده اي که معمولا در اثر توسعه گردشگري در کشور ايجاد مي­کند بيش از هر بخش اقتصادی؛ فرصت­هاي شغلي فراهم مي­آورد (گو و پنگ ، 2011). اين بدان علت است که صنعت جهانگردي اصولا يک فعاليت خدماتي است و نيروي انساني بيشتري مي­طلبد.

اثرات افزايش اشتغال در بخش گردشگري کشورهاي در حال توسعه مساعدتر از کشورهاي صنعتي است زيرا در کشورهاي در حال توسعه زمينه و امکانات رشد صنعتي محدود است. فعاليت­هاي صنع جهانگردي عمدتا شامل صنايع ساختماني (مانند هتل­ها ، متلها ، دهکده­ها و امثال آنها) صنايع غذايي (مانند رستوران­ها، چايخانه­ها، و غيره) بخش تجاري جهانگردي (مانند آژانس­هاي مسافرتي ، تور گردان­ها و مشابه آن) صنعت حمل و نقل (مانند خطوط حمل ونقل هوايي­، شرکت­هاي حمل و نقل دريايي، شرکتهاي اتوبوس راني، خطوط راه آهن، شرکت و آژانس­هاي کرايه اتومبيل و غيره) راهنمايان، مراکز فروش کالاهاي سوغاتي و هدايا، صنايع دستي، مراکز تفريحي و امثال آنها مي­باشد (لومسدن،1390).

بررسي­هايي که بخش جهانگردي بانک جهاني در مکزيک و کنيا به عمل آورده است، نشان مي­دهد براي هر واحد سرمايه­اي که در بخش گردشگري صرف مي­شود، بيش از هر بخش فعاليت اقتصادي ديگر فرصتهاي شغلي جديد ايجاد مي­گردد.

بررسي­هاي مشابه­اي که توسط سازمان جهانی در ساير کشورها به عمل آمده، به نتايج مشابهي رسيده است. رابطه ميزان سرمايه­گذاري و فرصت­هاي شغلي که بر اثر آن فراهم مي­شود، در تمام کشورها و مناطق مختلف يکسان و به يک نسبت نيست بلکه بر اثر عوامل مشروح زير متناوب مي باشد:

– خصوصيات سيستم اقتصادي و سياست اشتغال کشور

– ابعاد مؤسسات توريستي، نوع مديريت، درجه ماشيني بودن صنايع، ميزان استفاده از خدمات کامپيوتري و فصلي بودن فعاليت.

 

 

با نگاهي به آمارها و پيش بيني­هاي سازمان جهاني جهانگردي و شوراي جهانگردي و مسافرت جهاني، در مييابيم که صنعت گردشگري به عنوان بزرگترين سازمان يا نهادي که مي­توان به کارگيري نيروي انساني را داراست، در بسياري از کشورها به صورت بزرگترين کارفرما درآمده است:

اين صنعت در اروپاي شرقي 4/9 درصد از حقوق کليه کارکنان را مي­پردازد.

– در سال 1994، بيش از 1/7 تريليون دلار دستمزد يا حقوق از طریق صنعت گردشگری پرداخت شده است، یعنی مبلغی برابر با10/3 درصد کل دستمزدها وحقوقهای کارکنان سراسر دنيا.

– در جزاير و کشورهاي حوزه کارائيب 18/7 درصد دستمزد و حقوق کارکنان از طريق صنعت گردشگري پرداخت مي­شود.

– پيش­بيني مي­شود در سال 2015 مشاغلي که به وسيله صنعت جهانگردي ايجاد مي­شود، به ميزان 5/9 درصد رشد يابد.

اشتغال زايي صنعت گردشگري به سه گروه به شرح زير تفکيک مي­گردد:

اشتغال مستقيم: مشاغلي که کارکنشان با جهانگردان در تماس هستند و به صورت مستقيم با تجربه­هاي جهانگردي سرو کار دارند، مانند: مهمانخانه­ها، کارکنان مهمانپذيرها، شرکتهاي هواپيمايي و کشتيراني، دفاتر خدمات جهانگردي، کارکنان مراکز تفريحي و فروشگاه­هايي که در اين بخش کار مي­کنند.

اشتغال غير مستقيم: آنهايي هستند که با واحدهايي که در اين صنعت به صورت مستقيم ايجاد شغل مي­کنند در تماس هستند، مانند: شرکت­هايي که مواد و ملزومات مورد نياز مهمانپذيرها را تأمين مي­کنند، شرکتهاي ساختماني که مهمانخانه­ها را مي­سازند و توليد کنندگان هواپيما.

اشتغال القايي: مشاغلي که از مشاغل مستقيم و غير مستقيم بخش جهانگردي در اقتصاد ملي به وجود مي­آيد ارقام ارائه شده در بالا، که منتج از بهره وري نيروي کار و سطوح پرداخت مي­باشد، در عين حال نشانگر اين نکته است که صنعت جهانگردي در کشورهايي که در سطوح پايين تري از توسعه قرار دارند، به شکل قابل توجهي در سهم اشتغال نقش دارد.