ويژگي سبک هاي ليکرت//پایان نامه درباره سبك رهبري مديران

دانلود پایان نامه

 (سبک مشارکتي)

در اين سبک اطمينان و اعتماد به مرئوسان در حد کمال است و رابطه اي صميمانه مشارکت جويانه در تمام امور بين آنان برقرار مي باشد . در اين سبک تصميم گيريها کاملاً مشارکتي است و گروههاي رسمي و غير رسمي با هم در آميخته اند(الواني ،1385) .

ليکرت معتقد است اين نظام از بسياري جهت بهترين سبک مديريت است . سبک مزبور تمام نيازهاي کارکنان را از حيث امنيت اقتصادي ، عزت نفس و قدرداني و بهسازي فردي ارضاء مي کند . در اين نظام گروه نقش قاطعي در امور مهم از جمله توزيع پاداشهاي اقتصادي تعيين اهداف و اصلاح روشها ايفا مي کند . در چنين محيطي که افراد به يکديگر اعتماد دارند . نگرشها معطوف به همکاري، نشر و نما مي کند . افراد هدفهاي بالايي براي کاميابي تعيين مي نمايند و با احساس مسئوليت و تعهد کار مي کنند . تصميمات در همه رده ها و در سراسر سازمان گرفته مي شود . بازدهي به حد اعلا مي رسد . غيبت از کار کاهش مييابد و ضايعات به حداقل مي رسد(“پارکينسون” ، “رستم جي” ، “ساپر” ، 1380). به عقيده ليکرت نظام چهار يعني مديريت بر اساس اشتراک مساعي شالوده استواري براي افزايش بازدهي فراهم مي آورد .

 

جدول-2-1-6- ويژگي هاي سبک هاي ليکرت

ويژگي ها سيستم 1

استبدادي-استثماري

سيستم 2

استبدادي-خيرخواهانه

سيستم 3

مشاوره اي

سيستم 4

مشارکتي

رهبري:

اعتماد به زيردستان

به عقايد زير دستان

 

هيچ

به ندرت توجه مي شود

 

هيچ

گاهي توجه مي شود

 

قابل توجه

معمولا توجه مي شود

 

کامل

هميشه توجه مي شود

نيروهاي انگيزشي:

انگيزه هاي برتر

سطوح رضايت

 

تامين ، منزلت

عدم رضايت کلي

 

اقتصاد ، خويش

رضايت تا حدودي

 

اقتصاد،خويش،ديگران

رضايت متوسط

 

همه انگيزه ها

رضايت بالا

ارتباطات:

مقدار

جهت

 

خيلي کم

به طرف پايين

 

کم

اکثراً به طرف پايين

 

متوسط

پايين و بالا

 

زياد

پايين ، بالا ، هم عرض

اثر مراوده:

ميزان

گروه کاري همکار

 

خيلي کم

هيچ

 

کم

هيچ

 

متوسط

متوسط

 

زياد

قابل توجه

تصميم گيري:

منشاء

مشارکت زيردستان

 

بالا

هرگز

 

سياست در بالا تعيين مي شود

گاهي مشاوره

 

سياست هاي عمومي در بالا

معمولاً مشاوره

 

همه سطوح

کاملاً در گير

تعيين هدف:

حالت

پذيرش

 

ديگران

مقاومت پنهان

 

دستور همراه با توصيه

اغلب مقاومت

 

بعد از مذاکره تعيين مي شود

گاهي مقاومت

 

مشارکت گروهي

کاملاً پذيرفته شده

فرآيند کنترل:

سطح

اطلاعات

عملکرد

 

بالا

ناقص

ميانه

 

همه سطوح

اغلب ناقص

متوسط تا خوب

 

گاهي سطوح پايين تر

نسبتاً کامل

خوب

 

همه سطوح

کامل و صحيح

عالي

 

2-2-2- نظريه هاي اقتضايي[1]

در نظريه هاي اقتضايي سبک رهبري مدير يک سبک و شيوه رهبري تأکيد نبوده و يک روش واحد در رهبري غيرواقعي و غير عملي قلمداد گرديده است . در نظريه هاي اقتضايي براساس شرايط و به اقتضاي موقعيتها شيوه مناسب و مطلوب رهبري تعيين مي گردد . مهمترين نظريات مطرح شده در اين زمينه مورد بررسي قرار مي گيرند .

[1] Contingency-Theories

دانلود پایان نامه