وظايف روابط عمومي:پایان نامه درباره کارایی روابط عمومی

دانلود پایان نامه

وظايف روابط عمومي :

به مرور زمان،وظايف (روابط عمومي) دچار تحول و دگرگوني شده است.اين تحولات و دگرگوني ها عمدتاً ناشي از تغييرات سياسي و محيطي،پيچيدگي فناوري و گستردگي ارتباطات و همچنين اهميت يافتن افکار عمومي نزد مجريان و دست اند کاران دولت بوده است، مديران سازمان ها به تبعيت از خواسته ها و نيازهاي محيطي سازمان،در وظايف محوله به سازمان تجديد نظر کرده اند.البته برخي از اين تجديد نظرها از پيشرفت علمي،حرفه اي کارگزاران روابط عمومي نيز بوده است.

مير سعيد قاضي (1374) وظايف روابط عمومي را به اين ترتيب طبقه بندي مي کند:

 • اقدامات ارتباطي کارشناسانه،طرح ريزي شده و مستمر جهت انتقال پيام مديريت موسسه به گروه ها و افرادي که به نحوي براي موسسه اهميت دارند.
 • مراقبت،نظارت،بررسي و شناخت عقايد،نظرات،خواسته ها و گرايش هاي افراد و گروه ها در مورد مسائل مربوط به سازمان و ارائه پيشنهاد هاي کارشناسانه به مديريت در اين زمينه ها ،تا مديران تصميمان ،خط مشي ها و سياست هاي خود را با توجه به اطلاعات جامعه شناختن ارائه شده از سوي روابط عمومي اتخاذ کنند.
 • بررسي و کشف اثرات اجراي اقدامات موسسه روي گروه ها و تجزيه و تحليل پيش بيني واکنش مردم در هنگام اجراي سياست ها و اقدامات موسسه و آماده سازي بيشتر اقدامات سازمان.
 • پيشنهاد جهت تصحيح آن بخش از خط مشي ها،سياست ها و تلاش ها که در تضاد و تقابل با منافع گروه ها و يا عموم مردم قرار دارد و موجب عکس العمل مخرب خواهد شد و ارائه راه حل هاي عملي همراه با دلايل مستند و کافي.
 • کشف و شناخت آن دسته از اقدامات موسسه که در جهت منافع همگان است و تبليغ اين اقدامات و محور قرار دادن آنها در متون و پيام هاي ارتباطي – تبليغي.
 • پيشنهاد برنامه ها و روش هاي تازه که هم درجهت منافع و علايق همگان و هم در جهت منافع موسسه است.
 • ايجاد تغييرات مورد نظر در دانش،عقايد ،گرايش ها و رفتار گروه هاي داخل و خارج سازمان(مير سعيد قاضي،1374، 26 – 27 ).

همچنين سيد حسين سجادي در مقاله (مشکلات تشکيلاتي و ساختار سازمان) وظايف روابط عمومي را چنين بر مي شمارد:

الف – مديران براي دست يافتن به اهداف موسسات خود بايد گرايش ها و علاقه مندي هاي مخاطبانش را شناسايي و اهداف موسسه را بر اساس محيط خارجي آن موسسه قالب ريزي کنند.

ب – کارشناسان روابط عمومي وظيفه مشاوره و روابط بين مديران و مخاطبان موسسه را به عهده دارند و به مديران کمک مي کنند تا اهداف خصوصي موسسه به سياست ها،خط مشي ها و اقدامات منطقي و مورد قبول همگان تبديل شود.

علاوه بر آنها وظيفه روابط عمومي به عنوان بخشي از مسئوليت مديريت سازمان عبارتند از:

 • پيش بيني ،تحليل و تفسير افکار عمومي،گرايش هاي ذهني و مسايلي که ممکن است به نحو مطلوب يا نامطلوب به عمليات و طرح هاي سازمان تاثير بگذارد.
 • مشورت هاي اداري در زمينه تصميم گيري ها و مراحل اجرايي آنها و ارتباطات در کليه سطوح سازمان،به نحوي که عواقب عمومي اين تصميم گيري ها و مسئوليت اجتماعي و شهروندي سازمان در نظر گرفته شود.
 • بررسي و هدايت و ارزيابي برنامه هاي اجرايي و ارتباطي که براي دستيابي به تفاهم مخاطبان و تحقق اهداف سازمان ضروري است.اين برنامه هاي اجرايي مي تواند شامل: بازاريابي،برنامه هايي براي ايجاد رابطه با گروه هاي مالي،سرمايه گذاران، کارمندان،کارگران،گردهمايي اجتماعي و دولت باشد.
 • طرح ريزي و اجراي برنامه هاي سازمان به منظور تاثير گذاري يا تفسير سياست هاي عمومي
 • تعيين اهداف،برنامه ريزي،بودجه بندي،استخدام و آموزش کارکنان،تهيه ساير تجهيزات و به طور خلاصه اداره منابع مورد نياز براي اجراي تمامي برنامه هايي که ذکر شد (سجادي ،1380 ، 63 ).

اصولاً مي توان وظايف روابط عمومي را به دو گروه،وظايف درون سازماني و وظايف برون سازماني تقسيم کرد.منظور از وظايف درون سازماني آن نوع وظايفي است که مخاطبان آن را عموماً کارکنان و مديران شاغل سازمان تشکيل مي دهند و در اين رابطه مي توان از فرهنگ کارکنان (گروه هاي رسمي و غير رسمي) و مديران سازمان نام برد.وظايف برون سازماني ،عمدتاً وظايفي است که مخاطبان آن را افراد خارج از سازمان شامل دولت،سازمان هاي ديگر،مطبوعات ،روشنفکران،نخبگان،ذي نفعان،تامين کنندگان مواد اوليه و مشتريان تشکيل مي دهد.

دانلود پایان نامه