نقش خلاقیت تکنولوژیکی:پایان نامه درباره کارت هوشمند سوخت

نقش خلاقیت تکنولوژیکی در توسعه خدمات

جایگزینی تکنولوژی به جای عامل انسانی، سودهای هنگفتی را از محل افزایش بهره وری بخش های تولیدی و کشاورزی به ارمغان آورده است.اما نباید تکنولوژی را تنها سخت افزار و ماشین تلقی کرد. تکنولوژی، سیستم های خلاقی چون نقل و انتقال الکترونیکی وجوه یا آزمایش چند مرحله ای سلامتی خودِ کار را نیز شامل می شود. در بخش تولید، مشتریان متوجه بروز خلاقیت های تکنولوژیکی نمی گردند، اما چنین خلاقیت ها و نو آوری هایی، به بخشی از خدمات در حال ارائه تبدیل می گردند. مثلاً بسیاری از خطوط هوایی، از ماشین های صدور بلیط خود کار استفاده می کنند که کارت های اعتباری را قبول و طبق در خواست وارد شده توسط مسافر بلیت صادر می کنند. در بسیاری از پمپ بنزین ها، یک دستگاه کارت خوان قرار داده اند که کار خرید بنزین را آسان کرده است(جیمز ای،1382،175).

 

2-2-10 مدیریت فرایند پذیرش تکنولوژی جدید در خدمات

در خصوص خدمات، «فرایند، محصول است» زیرا مشتریان مستقیماً در تحویل خدمات مشارکت می کنند. بنابراین، موفقیت های خلاقیت های تکنولوژیکی، به خصوص برای بخش عملیاتی، به پذیرش آن توسط مشتری بستگی دارد. واکنش مشتری به تکنولوژی جدید نیز، که از طریق مصاحبه یا گروه های کانونی مشخص می شود. می تواند داده هایی را وارد این طرح کند و بدین وسیله از مشکل احتمالی عدم پذیرش تکنولوژی جدید جلو گیری کند( مثلاً، به ضرورت وجود دوربین های کنترلی در خود پردازهای بانک و یا امکان پرداخت الکترونیکی وجه سوخت مصرفی برای اتومبیل از طریق کارت های هوشمند سوخت توجه کنید) (همان،180).

2-2-10-1 فرایند پذیرش

فرایند پذیرش[1] عبارت است از کلیه تغییراتی که در دیدگاه ، فرد از زمانی که برای اولین بار چیزی دربارۀ یک کالا، خدمت یا ایده جدید می شنود تا زمانی که آن را می پذیرد، ایجاد می گردد. همه افراد  یک شکل به این محصول جدید پاسخ نمی دهند. برخی دوست دارند محصول جدید را زود بپذیرند، برخی دیر آن را می پذیرند و برخی نیز اصلاً محصول جدید را نمی پسندند. بنابراین بازار یک محصول جدید در طول زمان به چند بخش تقسیم می شود.

پنج مرحله در فرایند پذیرش عبارتند از آگاهی، علاقه، ارزیابی، آزمایش و پذیرش:

  • آگاهی. در این مرحله، فرد تنها از وجود یک محصول جدید آگاه است و از انگیزه کافی برای کنجکاو شدن و جمع آوری اطلاعاتی دربارۀ آن برخوردار نیست.
  • علاقه. در این مرحله، فرد به اندازه کافی به محصول جدید علاقه مند می شود اما هنوز در رابطه با آن تصمیمی نگرفته است.
  • ارزیابی. به این مرحله گاهی مرحلۀ تمرین ذهنی[2] نیز می گویند. در این مرحله فرد به شکل ذهنی محصول جدید را برای رفع نیازهای خود به کار می برد و امیدوار است که نتایج مطلوب حاصل گردد.
  • آزمایش. در این مرحله فرد واقعاً از محصول استفاده می کند، اما اگر ممکن باشد. در حد محدودی تا ریسک حداقل شود. صرف آزمایش مقدمه پذیرش محصول نیست؛ تنها اگر مشتری از محصول راضی باشد، آن محصول شانس پذیرفته شدن خواهد داشت.
  • پذیرش. در این مرحله، فرد نه تنها به استفاده از محصول جدید ادامه می دهد، بلکه آن را به محصولات مشابه دیگر ترجیح می دهد(واکر،1386،214).

 

2-2-11 زنجیرۀ سود خدمات[3]

زنجیرۀ سود خدمات ارتباطی را پیشنهاد می کند که سود آوری، وفاداری ، اعتماد، تعهد مشتری و ارزش خدمات را به رضایت، توانایی و بهره وری کارکنان مرتبط می سازد نمودار زیر نشان می دهد که سودآوری و رشد درآمد نتیجه و محصول وفاداری و تعهد مشتریان اند. رضایت مشتریان به نوبه خود محصول رضایتی است که تحت تأثیر ارزش ملموس خدمات قرار دارد. کارکنان راضی، متعهد،  قابل و موثر، ارزش خدمات را خلق می کنند. کار راضی و وفادار کردن کارکنان با گزینش و آموزش آنها آغاز می شود، اما مستلزم سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و دیگر ملزومات محل کار است که اختیار تصمیم گیری درباره نحوه خدمت به مشتریان را به آنها می دهد(جیمز ای،1382،329).

1-Adoption process

1-Mental rehearsal

2-Service Profit chain