مقایسه مدیریت سنتی و کیفی:پایان نامه درباره ابعاد ساختار سازمانی

مقایسه مدیریت سنتی و کیفی

مدیریت سنتی مدیریت کیفی
1- هدف، تأمین نیاز مشتری است.

– نیاز مشتری را حدس می زند.

– نسبت به مشتری احساس برتری می کند

– هدف، رضایت خاطر مشتری است.

– نیاز مشتری را بررسی می کند.

– با مشتری احساس برابری می کند.

2- نسبت به مشکلات واکنش نشان می دهد.

– تصحیح کارهای نادرست.

– واکنشی عمل کردن.

– مشکلات را پیش بینی و راه های پیشگیری را      می یابد.

– صحت کار در نخستین مرحله.

– پیشگیری از مشکلات.

3- جوّ شک و تردید. – جوّ اعتماد.
4- تصمیم بر پایه افکار پیش ساخته. – تصمیم بر پایه حقایق.
5- سیستم تشریفاتی.

– کنترل اطلاعات.

– اجرای بی چون وچرای قوانین.

– انعطاف پذیری در اجرای قوانین در راستای منافع مشتری.

– انعطاف پذیر- سیستم باز.

– در میان گذاردن اطلاعات و سیستم باز.

– تصمیم گیری سریع.

 

6- بی توجهی به اختلافات.

– موج درست نکردن.

– سکوت اختیار کردن.

– افراد، منابع سازمان تلقی می شوند.

– سیستم از هم می پاشد.

– ساده کردن کارها.

– توانمند کردن کارکنان.

7- حمایت از حیطه خود.

– رقابت داخلی.

– کنترل اختلافات و مذاکره برای حل مسائل.

– شناسایی مشکلات و همکاری در یافتن راه حل دراز مدت.

– انجام کارها به صورت گروهی.

– همکاری داخلی.

8- حمایت از وضعیت کنونی.

– جلوگیری از تغییر.

– محافظه کاری.

– بهبود مستمر.

– قبول تغییر.

– قبول خطر های احتمالی.

9- تشویق بر پایه پیشرفت های فردی است. – تشویق بر پایه کار های فردی در کارگروه ها در سیستم مدیریت کیفیت جامع.

2-6 . اصول اجرایی  مدیریت کیفیت جامع

رهبران و سردمداران مدیریت کیفیت را می توان دمینگ، جوران و کرازبی دانست. با توجه به تعاریف و آموزش هایی که این سه محقق در زمینه مدیریت کیفیت جامع ارائه کرده اند، می توان اجرای «مدیریت کیفیت جامع» را در قالب اصول زیر بیان نمود:

  • تمرکز بر مشتری
  • رهبری
  • مشارکت کارکنان
  • رویکرد فرآیند محور
  • رویکرد سیستمی به مدیریت
  • بهبود مستمر
  • تصمیم گیری بر مبنای واقعیات
  • مدیریت روابط با تأمین کنندگان

با توجه به اینکه در کتاب ها و مقالات زیادی تا کنون به اصول اجرایی مدیریت کیفیت جامع و تشریح آنان پرداخته شده است، ذکر دوباره و توصیف هر یک از این اصول در این بخش از تحقیق ضروری به نظر نمی رسد.