مفهوم انگیزش:پایان نامه درباره کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه

انگیزش

2-3-1تعریف انگیزش:

به سبب اهمیت قابل ملاحظه ای که ادراکات، امیال، سائقها و کنشهای متقابل محیط، در فرآیند انگیزش دارند و از عوامل تشکیل دهنده انگیزش نیز می باشند، نمی توان به تعریفی دست یافت که از نظر همه متخصصان قابل قبول باشد، شاید به همین دلیل است که بسیاری از مردم به اشتباه، انگیزش را یکی از ویژگی های شخصیتی می دانند، یعنی چنین می پندارند که برخی آن را دارند و برخی فاقد آن هستند(حقیقی،1391).

افرادی که دارای انگیزش هستند، هنگام کارکردن، نسبت به افرادی که انگیزش ندارند،فعالیت بیشتری از خود نشان می دهند. البته شرط آن این است که کار مورد نظر بتواند بعضی از نیازهای فرد را ارضاء کند. نکته مهم این است که انگیزش افراد به قدرت انگیزه هایشان بستگی دارد. همچنین باید گفت که افراد از نظر پویایی انگیزشی، با یکدیگر متفاوتند. بنابراین به هنگام تجزیه و تحلیل مفهوم انگیزش، نباید فراموش کرد که سطح یا میزان انگیزش بین دو نفر و (حتی یک نفر) در زمانهای متفاوت فرق می کند(حقیقی،1391).

حال با توجه به مطالب عنوان شده می توان «انگیزش» را اینگونه تعریف کرد: میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان، به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود(حقیقی،1391).

جان اتکینسون انگیزش را عبارت از نفوذ و تاثیرات متفاوتی می داند که در راستای شدت و پایداری کنش به عمل می آیند(حبیبی،1377).

2-3-2 اجزاء انگیزش:

  • جزء اول مربوط به انرژی یا نیرو دهی به رفتار است که شامل علائم یا نشانه های محیطی، خاطره ها ونیز پاسخهای عاطفی که افراد را برای رفتار معین هدایت می نمایند، می باشد.
  • جزء دوم، مربوط به هدف است که رفتار فرد را هدایت نموده و یا به آن جهت می دهد.
  • جزء سوم، به بقاء و دوام رفتار توجه دارد و تداوم آن را موجب می گردد. رفتار وقتی تداوم پیدا می کند که عوامل محیطی، جهت و شدت سایقها و نیروهای فرد را تقویت کنند.

از ترکیب این اجزاء سه گانه می توان به یک تعریف کلی دست یافت «فرایند نگرش به نیروهای پیچیده، سایقها، نیازها و شرایط تنش زا با مکانیسم های دیگری اطلاق می گردد که فعالیت فرد را برای تحقق هدف های وی آغاز کرده و به آن تداوم می بخشد.»(حقیقی،1391).

2-3-3 فرآیند انگیزش:

انگیزش شامل یک سری رفتارهای بیرونی می باشد، این رفتارهای بیرونی فرایندی را تشکیل می دهند، که آنرا فرآیند انگیزش می نامند. عوامل تشکیل دهنده این فرآیند به این شکل عمل می کنند که نیاز ارضاء نشده باعث بروز تنش شده و غرایز و محرکات را در فرد تحریک می نماید. این غرایز و محرکات باعث می شوند که فرد بدنبال یافتن اهداف ویژه ای برود، بطوریکه اگر به آنها دست یابد، نیازهایش ارضاء خواهند شد. این امر سبب کاهش تنش می گردد. در این موقعیت افراد برانگیخته شده در حالت تنش و فشار درونی هستند و به همین دلیل آنها به منظور فرو نشاندن این تنش مشغول فعالیتی می شوند(حقیقی،1391).

ذکر این نکته ضروری می باشد که تنش بیشتر، فعالیت بیشتری را ایجاب می کند زیرا در این صورت فرد تسکین می یابد. بنابراین هنگامیکه مشاهده می شود افراد و کارکنان در انجام بعضی از فعالیتها سخت مشغول به کار می باشند، می توان نتیجه گرفت که آنها با تمایل به تحقق اهدافی که از نظر خودشان ارزش دارد، برانگیخته شده اند.

دانلود پایان نامه