مسکن و اقتصاد ملی/پایان نامه عوامل موثر بر قیمت مسکن

دانلود پایان نامه

 از جمله مهمترين نتايج، مشخص کردن روند پلکاني قيمت مسکن، اثر نقدينگي بر افزايش قيمت و برابري کلي افزايش قيمت مسکن در طول زمان با ساير قيمت ها است.

1- جایگاه بخش مسکن در اقتصاد ملی

نخست به جايگاه بخش مسکن به عنوان يکي از بخش هاي عمده اقتصادي و ارتباط و پيوند آن با اقتصاد کلان کشور مي پردازيم. طي هر سال حدود ۲۰ الي ۳۰ درصد از سرمايه ثابت کشور در بخش

مسکن ايجاد مي شود و به طور ميانگين به همين نسبت از نقدينگي کل کشور در بخش مسکن مصرف مي شود. سهم مسکن از اشتغال کشور به ۱۱ درصد بالغ مي شود. لذا بخش مسکن رابطه

تنگاتنگ و وسيعي با ساير بخش هاي اقتصادي دارد و از تحولات ساير بخش ها تاثير مي پذيرد و خود بر آنها اثر قطعي مي گذارد.

2- ويژگي هاي ساختاري بخش مسکن

براي تحليل بازار مسکن لازم است به سه ويژگي عمده و ساختاري اين بازار اشاره کنيم.اين سه ويژگي عبارتند از :

1-2. رشد پلکاني قيمت مسکن

2-2. وجود نوسانات ادواري شديد در توليد مسکن

3-2. سهم بالا در سبد هزينه خانوار

تبعيت شاخص قيمت مسکن از شاخص تورم، با يک الگوي متفاوت و پلکاني است، ولی در بلندمدت شاخص تورم و شاخص قيمت مسکن به طور تقريبي با يکديگر برابر مي شوند.

الگوي تغييرات قيمتي، موضوع بسيار مهم در تحليل بازار مسکن است که علت ها و عوامل آن به طوري که در ادامه به آن خواهيم پرداخت، در ساختار اقتصادي کلان کشور ريشه دارد، ولي آنچه مهم است اينکه اين الگو و شوک هاي ناشي از آن، هم بر تقاضاي موثر خانوار اثرات مخرب دارد و هم موجب نوسانات ادواري شديد در توليد مسکن مي شود. موضوع ديگر که به عنوان ويژگي ساختاري بخش مسکن قابل ذکر است، سهم بالاي هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار است. ميانگين هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار به حدود ۳۰ درصد بالغ مي شود. اين سهم براي گروه هاي کم درآمد به طور ميانگين تا حدود ۴۰ درصد نيز افزايش مي يابد. با وجود اين سهم حتي تغييرات اندک آن مي تواند فشار قابل ملاحظه اي بر سبد هزينه خانوار تحميل کند. به طوري که فشار ناشی از۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش قيمت مسکن طي يک سال ، براي بسياري از اقشار جامعه غيرقابل تحمل مي باشد.(گرجی ، 1390)

دانلود پایان نامه