مزیت رقابتی//پایان نامه درمورد عملکرد شرکت و بازارگرایی

دانلود پایان نامه

مفهوم و تعریف مزیت رقابتی

طّی سال های اخیر، مزیت رقابتی در مرکز بحث استراتژی های رقابتی قرار گرفته وبحث های زیادی درباره ی مزیت رقابتی مطرح شده است. با این وجود، ارائه ی یک تعریف دقیق از مزیت رقابتی مشکل است. از یک طرف، مزیت رقابتی به معنای بازده بیش از حدّ معمول تلقی شده و از طرف دیگر، مزیت رقابتی به عملکرد بازار سرمایه وانتظارات مرتبط شده است. اما رایج ترین تعریف مزیت رقابتی در حوزه ی استراتژی رقابت و در چارچوب خلق ارزش، هر آن چه موجب شود درآمد بیش از هزینه ی افزایش یابد، تجلی پیدا می کند(Rumelt, 2003) در این راستا برخی از تعاریف ارایه شده توسط صاحب نظران به شرح زیر می باشد:

مزيت رقابتي عبارت است از ميزان فزوني جذابيت پيشنهادهاي شركت در مقايسه با رقبا از نظر مشتريان. (كيگان، 1380)

مزيت رقابتي تمایز در ویژگی های ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارایه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می کند(Ma,1999).

مزيت رقابتي شامل مجموعه عوامل يا توانمندي هايي است كه همواره شركت را به  نشان دادن عملكردي بهتر از رقبا قادر مي سازد ( ,1995 Bourgeois et al).

مزيت رقابتي عامل يا تركيبي از عواملي است كه در يك محيط رقابتي ساز مان را بسيار. موفق تر از ساير سازمان ها مي نمايد و رقبا نمي توانند براحتي از آن تقليد كنند(,1995 Chaharbaghi & Feurer). تعاريف فوق و ساير تعاريف ارایه شده در مورد مزيت رقابتي گوياي اين است كه ارتباط مستقيم ارزش‌هاي مورد نظر مشتري، ارزش‌هاي عرضه شده شركت و ارزش‌هاي عرضه شده توسط رقباي شركت، الزامات و ابعاد مزيت رقابتي را تعيين مي‌كنند. چنان چه از ديدگاه مشتري، مقايسه ارزش‌هاي عرضه شده شركت با ارزش‌هاي عرضه شده رقبا بيشتر به ارزش‌هاي مورد نظر و انتظار او سازگارتر و نزديك‌تر باشد، مي‌توان گفت كه آن شركت در يك يا چند شاخص نسبت به رقباي خود داراي مزيت رقابتي است، به نحوي كه اين مزيت باعث مي‌شود كه شركت در عرصه بازار نسبت به رقباي خود در نزديكي به مشتري و تسخير قلب وي برتري داشته باشد (مهري، 1385).

همچنین از تعاريف فوق و نيز هر تعريف ديگري از مزيت رقابتي كه بنگريم، به اين وجوه مشترك در بين آن ها برمي خوريم كه براي دستيابي به مزيت رقابتي، يك سازمان هم بايد به موقعيت خارجي خود توجه كندو هم توانمندي هاي داخلي رامورد توجه قرار دهدشايان ذكر است كه سازمان بايد به قابليت هاي داخلي و موقعيت رقابتي در بازار نه بصورت جدا از هم بلكه بطور متقابل به عنوان منابع دستيابي به مزيت . رقابتي و تدوين استراتژي بازاريابي فكر كند( ,2003  ( Hooley et al.همچنین ذکر این نکته ضروری است که داشتن منابع به تنهایی برای شرکت ایجاد مزیت رقابتی نمی کند بلکه شرکت باید بداند که چگونه ازاین منابع استفاده نماید. بعلاوه شرکت تعریف دقیقی از توانایی های خود داشته وبطور مستمر در حال رشد وبالندگی باشد وتوانایی ایجاد منابع جدید از طریق منابع فعلی را با استفاده از مهارت های کارکنان ویا فن آوری های جدید را داشته وپیوسته به دانبال راه های جدید برای تولید محصولات ویا خدمات جدیدباشد(Agha etal,2012).

دانلود پایان نامه