مدیریت ریسک مالی:”پایان نامه درباره مدیریت ریسک مالی”

  • مدیریت ریسک مالی

مدیریت ریسک مالی ، فرآیندی برای شناسایی و کنترل ریسک های مالی است که شامل شناسایی و اولویت بندی ریسک های مالی عمده ، تعیین سطح مجاز ریسک ، به کارگیری راهبرد مدیریت ریسک بر اساس سیاست ها ، اندازه گیری گزارش دهی ، نظارت و بهبود برحسب نیاز است . مدیریت ریسک مالی بر آن دسته از انواع ریسک نظارت و کنترل دارد که هم قابل کنترل باشند و هم آثار مالی داشته باشند (راعی و دیگران،1391،ص49) . تأمین مالی شرکت معمولا موجب خواهد گشت که میزان بدهی شرکت و در نتیجه درجه ریسک مالی شرکت تغییر نماید . این شرایط مشخص کننده نوع تصمیماتی است که شرکت برای افزایش کل دارایی های خود گرفته است .

شرکت ها می توانند محیط بازار را با کم کردن هزینه ها از طریق مدیریت ریسک مالی تغییر دهند . اگر چه برای تغییر پرتفوی پروژه نیازی به مدیریت ریسک مالی نیست اما وجود آن می تواند انعطاف پذیری پروژه را حفظ نماید و هماهنگی پروژه را با کاهش هزینه ها ، تکمیل گرداند . در واقع کاهش هزینه های هماهنگی نوعی ارزش می باشد . بنابراین بین رفتار مدیریت ریسک مالی و ارزش شرکت ارتباطی وجود دارد و چون مشتقات مهم ترین جز مدیریت ریسک مالی هستند ، استفاده از آن ها توسط شرکت می تواند رفتار مدیریت ریسک مالی را منعکس نماید و اثر آن را بر ارزش شرکت ها مشخص نماید . حتی مشتقات مالی برای بهبود انعطاف پذیری پروژه ها و کاهش هزینه های هماهنگی نیز مورد استفاده قرار می گیرند و هزینه های درماندگی مالی شرکت را نیز کاهش می دهند  Wang et al,2009, pp 7-10)) .

یک شرکت اغلب با نوساناتی در جریان های نقدی خود در تولید و عملیات روبه برو است و شکاف بین جریان نقدی مورد انتظار شرکت و جریان واقعی آن ممکن است منجر گردد تا شرکت نتواند حقوق ثابت خود را بر اساس جریان نقدی مورد انتظار مطالبه نماید و با درماندگی مالی روبه رو گردد (Stulz,2003,p11) . در واقع شکاف در جریان نقدی مانع پیشرفت شرکت شده و آن را دچار بحران     می کند . به منظور مقابله با این شکاف ، شرکت ممکن است ریسک محدودیت در جریان نقدی را بپذیرد ، یعنی تمامی بخش های شرکت می بایست اقداماتی را در جهت کاهش ریسک جریان نقدی انجام دهند . مدیریت ریسک مالی خود هیچ گونه ارزشی ایجاد نمی کند اما در صورت رفع محدودیت ها ، ارزش شرکت را حداکثر می نماید . بنابراین شرکت هایی که دچار درماندگی مالی گشته اند و ریسک محدودیت جریان نقدی قوی تری دارند مزایای بیشتری از رفتار مدیریت ریسک مالی کسب خواهند نمود و انگیزه بیشتری برای استفاده از مشتقات به منظور پوشش ریسک خواهند داشت . بنابراین رفتار مدیریت ریسک مالی که در قالب استفاده از مشتقات است و انعطاف پذیری سرمایه ای و حتی هزینه های ریسک های مالی شرکت بر ارزش آن می تواند اثرگذار باشد (Wang et al,2009, pp 7-10) .

برای مدیریت ریسک مالی روش های متعددی وجود دارد . برخی از انواع ریسک مانند ریسک سیاسی و ریسک بلایای طبیعی را نمی توان تحت کنترل قرار داد . ابزار های مدیریت ریسک مالی ، مشارکت کنندگان بازارهای مالی را به یکدیگر معرفی و با روش های استاندارد ، ریسک را بین دو گروه توزیع     می کند . ابزارهای مدیریت ریسک مالی یا ابزار های مشتقه با روش خاصی انتقال ریسک را به عهده دارند. توانایی استفاده از ابزار های مشتقه برای مدیریت ریسک مالی بسیار ارزشمند می باشد . قراردادها و پیمان آتی ، شرکت را در مقابل ریسک آتی مصون می دارند و نرخ های ثابت و شناور آتی را بایکدیگر مرتبط ساخته  و به طرفین اجازه تبدیل نرخ ها را می دهد . اختیارات معامله این اختیار و امکان را به شرکت    می دهد تا یک طرف ریسک را برای خود بپوشاند . بر اساس قرارداد های تاخت ، نرخ های شناور برای تحویل آتی معاوضه می گردد و به این صورت ریسک ناشی از تغییر نرخ آتی قابل کنترل است (رود پشتی و همکاران، 1390،ص 632) .