مدیریت دانش//پایان نامه درمورد پیاده سازي مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

اصول مدیریت دانش:

داونپورت 10 اصل را به عنوان اصول مدیریت دانش مشخص کرده است:

1- مدیریت دانش مستلزم سرمایه گذاری است.دانش یک دارایی است اما اثر بخشی آن مستلزم سرمایه گذاری در دارایی های دیگر نیز هست.

2- مدیریت اثر بخش دانش،نیازمند پیوند انسان و تکنولوژی است.انسان و رایانه هر کدام توانایی خاص خود را دارند.از آنجا که دانش مبتنی برداده و اطلاعات است، این دو در ارتباط با هم می توانند موثر باشند،لذا سازمان ها برای مدیریت اثر بخش دانش نیازمند اه حل هایی هستند که انسان و دانش را با هم پیوند بزند.

3- مدیریت دانش سیاسی است. همه می دانند که دانش قدرت است و لذا نباید جای تعجب داشته باشد که هر کس دانش را مدیریت کرده یک کار سیاسی انجام داده است.اگر دانش در ارتباط با قدرت،پول و موفقیت است،پس بنابراین در ارتباط با گروه های فشار،توطئه و دسیسه و تعاملات سیاسی نیز می باشد.

4- مدیریت دانش به مدیران دانش گرا نیازمند است.مدیرانی که می توانند دانش های نهفته را دریافت و برای آن ارزش و اعتبار قائل شوند.

5- مزایای مدیریت دانش گرا،سرچشمه گرفته از ترسیم دانش است.ترسیم دانش به ترسیم نقشه های ذهنی افراد منجر می شود.هر کدام از ما بر اساس نقشه های ذهنی خود عمل می کنیم.

6- تسهیم و به کار گیری دانش ذاتی نیست.اگر دانش منبع با قدرتی است وقدرت را به همراه خود دارد،چرا باید آن را تسهیم نمود؟ما ممکن است وارد شدن دیگران به دانش خود را بعنوان یک تهدید به حساب آوریم.مگر آنکه در این زمینه اعتماد لازم ایجاد شده و برانگیخته شده باشیم.

7- مدیریت دانش به معنای بهبود فرآیند های کار دانش است.بهبود کار دانش مستلزم این است که دخالت های از بالا به پایین کمتر شود.کارکنان باید آزادی عمل و استقلال لازم را در کار خود داشته باشند تا بتوانند دانش خود را در راستای حل مسائل و تصمیم گیری ها به کار گیرند.

8- دستیابی به دانش تنها شروع کار است. دستیابی به دانش مهم است اما موفقیت دانش با آن تضمین نمی شود.دانش را باید به کار گرفت و در فرآیندهای سازمان وارد کرد،به گونه ای که منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود.

9- مدیریت دانش را پایانی نیست.ممکن است مدیران دانش تصور کنند که اگر آنها توانسته اند دانش سازمانی را تحت کنترل بگیرند کار به پایان رسیده است.هیچ وقت نمی توان تعیین کرد که چه زمانی برای برای پایا ن دادن به مدیریت دانش کافی است،زیرا نیاز های دانش همواره تغییر می کند.

10- مدیریت دانش نیازمند یک قرارداد دانشی است .اگر دانش منبع مهمی است،می طلبد که توجه قانونی خاص به آن شود(بودلایی و دیگران ،25:1387) .

دانلود پایان نامه