مدل هاي توانمندسازي-پایان نامه درباره توسعه منابع انساني

دانلود پایان نامه

  مدل هاي توانمندسازي

 1. مدل توماس و ولتوس

در يک پژوهش ارزشمند چهار بعد از توانمندسازي رواني را در يک مدل مفهومي‌مشخص کرده اند:

 1. تاثير
 2. عزم شخصي يا انتخاب
 3. شايستگي
 4. معنا داشتن
 5. باون و لاولر

در مدل باون و لاولر دسترسي به اطلاعات نقش مهمي در تصميم گيري ايفا مي كند كه موجب توانمندي مي شود اين صاحب نظران عامل توانمندي را در چهار جز سازماني مي دانند:

 • اطلاعات درباره عملكرد سازمان
 • پاداش بر مبناي عملكرد سازماني
 • قدرت در اخذ تصميمات موثر در جهت سازمان
 • قدرت در اخذ تصميمات موثر بر عملكرد سازمان

نتايج پژوهش نشان مي دهد وقتي توانمندي وجود دارد كه شركت ها قدرت اطلاعات دانش و پاداشها را در سازمان توزيع كنند و اگر يكي از اين چهار عنصر صفر خواهد بود. (Bowen, D.E. and Lawler, E.E, 1995)

در مقايسه بين مدل توماس و ولتوس ومدل باون و لاولر پژوهشگر ديگري به نام اسپريتزر چنين مي گويد:

توانمندي رواني توماس و ولتوس يك مفهوم انگيزشي است كه در چهار جز روانشناختي احساس موثر بودن احساس داشتن حق انتخاب احساس شايستگي و احساس معناداري تبيين مي شود تركيب اين چهار جزء جهت گيري فعالي نسبت به نقش كاري در فرد ايجاد مي كند در اين الگو فقدان هر يك از چهار جز درجه توانمندي را كاهش خواهد داد ولي كاملا باعث حذف آن نمي شود در حالي كه در مدل باون و لاولر حالت ضرب دارند و غيبت هر يك از اجزا موجب حذف توانمندي مي شود.

 1. مدل اسپريتزر

اسپريتزر بر مبناي آزمون مدل توماس و ولتوس در سطح كاركنان مياني يك سازمان تجاري و كاركنان سطح عملياتي يك سازمان بيمه عوامل موثر بر توانمندي رواني و نتايج حاصله از توانمندي رواني را در قابل مدل تصويري چنين بيان مي دارد.

 1. مدل آلفرد باندورا

باندورا اعتقادات خود اثربخشي ونقش آن را در احساس توانمندي شخصي مفهوم سازي كرده است حاصل پژوهش وي معرفي مدلي با چهار عنصر به اين شرح مي باشد:

 • استفاده از حمايت احساسي مثبت در فشارها و هيجانات كاري.
 • استفاده از ترغيب و تشويق مثبت.
 • داشتن مدل از افراد موفقي كه اعضاء آنها را مي شناسند.
 • تحقق تجارب واقعي از تسلط در انجام موفق كارها.

مدل خود اثر بخشي

آلفرد باندورا اعتقادات خود اثر بخشي و نقش آن را در احساس قدرت شخصي مفهوم سازي كرده است. حاصل تحقيق وي در روانشناسي معرفي چهار ابزار براي توانمندسازي ديگران است:

1- استفاده از حمايت احساسي مثبت در فشارها و هيجانات كاري.

2- استفاده از ترغيب وتشويق مثبت ها.

3- داشتن مدل از افراد موفقي كه آنها را مي شناسد.

4- تجارت واقعي از تسلط در انجام موفق كار (تجربه موفق).

5- مدل ايده آل نولر

در اين زمينه نولر (1991) مدلي چهار بعدي براي توانمندسازي كه وي آن را مدل ايده آل و بري مي نامد را ارائه كرده است وي بيان مي دارد كه ما از توانمندسازي فرد يا گروهي از افراد در يك موفقيت معين وقتي كه داراي شرايط زير هستند سخن مي گوئيم:

1-توانايي كامل تصميم گيري را دارا هستند.

2-مسئوليت كامل اجراء هر نوع تصميم گيري اجراء آن را دارند.

3-دسترسي كامل به ابزارهاي مرتبط با تصميم گيري و اجراء آن را دارند.

4-مسئوليت كامل پذيرش پيامدهاي هر نوع تصميم گرفته شده را دارند.

اين حالت ايده آل است و به صورت مداوم در سازمانها مشاهده نمي شود جزء حياتي اين تعريف تاكيد بر تمايل شخصي به قبول مسئوليت پيامدهاي عمل انجام شده و تصميمات گرفته شده مي باشد.

دانلود پایان نامه