قوانین گمرک//پایان نامه درباره سازمان گمرك جهاني

دانلود پایان نامه
  • كميته حسابرسي بايد حداقل يك بار در سال، با دعوت رئيس و مشورت با دبيركل تشكيل جلسه دهد.
  • كميته حسابرسي بايد مطابق با رويه هاي قابل اجرا در چارچوب كاري سازمان گمرك جهاني كه توسط شورا تأييد شده است عمل نمايد،‌حد نصاب لازم براي تشكيل كميته با وجود سه عضو راي دهنده كميته حسابرسي تعيين مي شود.
  • به منظور تحقق مأموريت خود،‌كميته حسابرسي ممكن است در ميان اعضاي خود با استفاده از وسيله الكترونيكي كه توسط رئيس كميته حسابرسي سازماندهي شده مشاوره «مجازي» انجام دهد.
  • كميته حسابرسي مجاز به دسترسي كامل، رايگان و بدون محدوديت به همه اسناد مربوط به يافته هاي حسابرسي مي باشد.[1]

 بند اول-  روال ساده خاص برای تاجران صلاحیتدار

استفاده از مدیریت ریسک و کنترل روال ارزیابی کالا، فرایندبه طور خاصی ساده شده است که برای تاجران مجاز بوده و با اصول گمرکی در سطح رضایت آور خاص متابعت با قوانین اصلی مجاز هستند. فصل 3، ضمیمه کلی برای کنوانسیون اصلاحی کیوتو، روال های ساده را تنظیم می کند که روال ترخیص با حداقل اطلاعات، خروج از کشتی، با تعهدات مسئولان و معرفی کالاهای دوره ایی احتمالی را در بر می گیرد که اجازه می دهند اطلاعیه جا به جائی کالا معاملات تجاری متعدد را با یک فرد در دوره ایی مشخص در بر گرفته و شامل ارزیابی فردی وظایف و مالیات ها با استفاده از ثبت تجاری خودمان و موقعیتی می شود که در ثبت های مشترک قرار می گیرند

بند دوم- حداکثر روال استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی

به طور خاص، کنوانسیون اصلاحی کیوتو در فصل 7 ضمیمه کلی نقش مهم کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی را برای روال های کارآمدتر خروج از کشتی و پروانه ترخیص کالا ، روال اجرائی مؤثر مدیریت ریسک، کاربرد یکپارچه قانون رایج، جمع آوری عوایدی مؤثر، تحلیل داده ایی کارآمد و تولیدات مناسب در آمار تجاری خارجی را تشخیص می دهد. اصول اولیه با توجه به آن قوانین باید برای تکنولوژی اطلاعات به کار آیند تا عملکردهای گمرکی را حمایت کنند ، جائیکه برای گمرک رایج و برای تجارت مقرون به صرفه و کارآمد است.

بند سوم-  همکاری با آژانس های دیگر

بررسی کالاها در زمانیکه به طور مجزایی با آژانس های مرزی مختلف به عهده گرفته می شود، روالی زمان بر است. فصل سوم ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو نیازمند قوانین گمرکی  است که بررسی شان با مقامات صلاحیت دار دیگر هماهنگ است و به طور همزمان انجام می گیرد.[2]
به طور فزاینده، مزیت های چنین هماهنگی داخل آژانس با معرفی مفهوم پنجره یا چشم انداز واحد به حداکثر رسیده که به تاجر اجازه می دهد اطلاعات مورد نیاز را برای مقامات مورد نظر بنا بر قوانین گمرکی اولویت بندی شده برای اهداف اجرائی متعدد ارائه کند.

 گفتار پنجم- هماهنگی با همتاهای خارجی

فصل 3 ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو برای ساعت های تجاری هماهنگ و صلاحیت اداره های گمرکی فراهم آورده در مرز مشترک قرار گرفته به خصوص جائیکه عملکرد مشترک کنترل قانونی مد نظر است . با دانستن مشکلاتی در اجرای عملکرد مشترک، رهنمودها از نتیجه گیری احتمالی قراردادهای دو جانبه بین دولت های فعال در این زمینه طرفداری کردند.
به طور مشابه، فصل 6، ضمیمه کلی روال اجرائی گمرکی در جستجوی همکاری با روال های اجرائی گمرکی دیگر بوده، همچنین به نتیجه گیری از همکاری اجرائی متقابل برای کنترل بهتر می رسد.

بند اول- بررسی عملکرد قوانین و مقررات

ماده 6 کنوانسیون اصلاحی کیوتو، مکانیسم بررسی کنوانسیون را با ایجاد کمیته مدیریت مورد توجه قرار می دهد که حاوی گروه های متمرکز در کنوانسیون اصلاحی کیوتو است. کمیته مدیریت مسئول توجه به روال اجرائی کنوانسیون و هر روال ارزیابی ضروری برای اطمینان از یکپارچگی در روال تفسیر، کاربرد و اصلاح کنوانسیون است. ماده14،شیوه ی حل اختلاف را در تفسیر و کاربرد مفاد کنوانسیون فراهم می آورد.

 بند دوم- مجازات برای نقص های جزئی قوانین

موادی در فصل سوم ضمیمه کلی در کنوانسیون اصلاحی کیوتو وجود دارد که مجازات هایی را برای نقص جزئی قوانین تنظیم می کند و بیان می کند گمرک مجازات های اساسی را برای خطاهایی تحمیل نمی کند در جائی که با خرسندی بیان می کند چنین خطاهایی غیر عمدی بوده و هیچ قصد شرورانه یا بی توجهی شدیدی صورت نگرفته است. وقتی گمرک تکرار چنین خطاهایی را نادرست می دانند، کنوانسیون اصلاحی کیوتو، تحمیل مجازات را میسر می داند، مشروط بر اینکه زمینه های گسترده تری را نسبت به آن چیزی که بنابراین ضروری است، در بر نمی گیرد.[3]

بند سوم-  ماده 5 گات و دستورالعمل سازمان گمرك جهاني

مفاد 5 گات 1994 آزادی روال ترانزیت کالا برای آزاد بودن حمل کالا، نیاز برای حمل ترانزیتی، هزینه ها، قوانین وعدم تمایز و عدم کاربرد در هواپیما فراهم می آید. کمیسیون اصلاحی کیوتو نیاز برای حمل و نقل ترانزیتی را مورد توجه قرار داده و با هزینه ها و قوانین مربوطه مواجه می شود.

از آغاز کار، سازمان گمرك جهاني  تشخیص می دهد ماده5گات دارای قلمرو گسترده تری نسبت به ترانزیت گمرکی است که با دستورالعمل سازمان گمرك جهاني  تحت پوشش است. شرایط تنظیم شده در مواد گات  به خصوص پاراگراف دوم شرایطی را تنظیم می کند که یک عضو ممکن است کالاهای حمل شده را از یک ناحیه به گروه دیگر در مقصد خارجی حمل کند و تعهداتی که در این ماده بیان شده، ماورای قلمروگمرکی است.[4]

گفتار ششم-  نیازهای حمل و نقل ترانزیتی

مواد ضمیمه کلی کنوانسیون اصلاحی کیوتو بسته به ماده 8گات برای اصول کاربردی کلی ساده کردن و استاندارد کردن همه روال های گمرکی شامل حمل و نقل ترانزیتی می شود. به علاوه، فصل 1 ضمیمه E در کنوانسیون اصلاحی کیوتو، روال ها و اصولی را فراهم می آورد که به طور خاصی وابسته به ترانزیت است.

[1]  نشريه گمرك جمهوري اسلامي ايران،‌18 شهريور ماه 1393. شماره 698 ، ص 8.

[2] See WCO, Terms of Reference for the Council, Terms of Reference for WCO Working Bodies,

August 2010, para. 5.

[3] نقش wco دراجرای توافقنامه wto درتسهیلات تجاری ww.acoomd.orgw (چکیده مطالب اجلاس الومباتورمغلوستان) نویسنده:چان شینگ لی(رئیس هیات مدیره بخش تجارت)

 

[4] www.wcoomd.org/…/wco…/C8CFAD75ED.11/7/93

دانلود پایان نامه