فناوری اطلاعات و سازمان :/پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

به مانند هر پدیده دیگر، فناوری اطلاعات در ایران و فضای اجتماعی جامعه ایرانی، مانند موج وارد شده و فضای ایران را تحت تاثیر قرار داده است. استفاده برخی از كشورهای جهان سوم (مانند مالزی) از IT و پیشرفت های چشمگیر این كشورها از یك سو و نفوذ شبكه های اینترنتی و اطلاع رسانی به داخل مرزهای ایران در شكل گیری این موج موثر بوده است. این موج بسیاری از مفاهیم را دستخوش تغییر كرده است. مفاهیمی مانند بانكداری، تجارت، ارتباطات و گفت وگوهای انسانی، ادبیات الكترونیكی و حكومتداری. تاثیر وبلاگ ها و سایت های خبری امروز كمتر مورد تردید قرار می گیرد و كارایی شبكه‌های ارتباطی (مانند موبایل)، تجارت و آموزش الكترونیكی گویای حضور گسترده IT در ایران است (رهبری،1392).

2-5 اثر فناوری اطلاعات بر سازمان و افراد

بحث در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر افراد، سازمانها و جامعه موضوع تازه‌اي نيست و از ابتداي پيدايش و گسترش فناوري اطلاعات اين موضوع مورد بحث قرار گرفته است. هنوز هم افرادي وجود دارند كه معتقدند بشر به وسيلة تكامل تكنولوژي تهديد شده است. ما در يك ارتباط حياتي با تكنولوژي قرار داريم. با وجود اين، بايد در مورد اثرات آن بر خود به عنوان افراد و به عنوان اعضاي سازمانها و جامعه آگاه باشيم. بدين جهت در ادامه اين نوشتار درمورد تاثير فناوري اطلاعات بر سازمانها بحث خواهد شد.

سازمانها و فناوري اطلاعات: استفاده از رايانه و فناوري اطلاعات برخي از تغييرات را در سازمانها ايجاد كرده است. اين تغييرات در حوزه هايي مثل ساختار، اقتدار، قدرت، محتواي شغل، سلسله مراتب شغلي كاركنان، نظارت و شغل مديران ديده مي شود. خلاصه اي از اين مباحث در ادامه توضيح داده مي شود.

سلسله مراتب سازماني فناوري اطلاعات: براي افزايش بهره‌وري و كارايي ، حيــــطه كنترل گسترده‌تر و كـــاهش تعداد متخصصان را مجاز مي‌داند. فناوري اطلاعات به سازمانها اجازه مي دهد تــا دانش متخصصان را تحت كنترل درآورد و نياز به تخصصــهاي فني را در سازمان كاهش مي دهد. اين منطقي است كــه پس از اينكه سطــــوح مــديريتي در سازمانها كمتر شد، در آن ســـازمانها به مديران صفي و ســـتادي كمتري نياز خواهد بود. اين روند بيشتر به وسيله پديدة كاهش يا كوچك شدن اندازة مديريت مياني نمايان مي‌شود.

واحدهاي ويژه: تغيير ديگر در ساختار سازماني، امكان ايجاد يك مركز تكنولوژي، يك مركز تجارت الكترونيك، يك بخش سيستم‌هاي پشتيباني تصميم و يا يك بخش سيستم‌هاي هوشمند است. بدين ترتيب واحدهاي ويژه اي جهت مديريت اطلاعات و فناوري اطلاعات در سازمان ايجاد مي‌شود.

تمركز قدرت: يا اختيار اينكه آيا استفاده گسترده فناوري اطلاعات منجر به تمركز يا نبود تمركز در عمليات كسب و كار و مديريت خواهد شد يا نه ممكن است به فلسفه مديريت عالي بستگي داشته باشد. هر چه ميزان كنترل و تاثير كاركنان رده پايين سازمان بر فرايند تصميم گيري در سازمان بيشتر باشد، مي‌توان نتيجه گرفت كه تمركز در سازمان كمتر شده است و اگر با بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان ،ميزان كنترل و تاثير مديران بر فرايند تصميم بيشتر شود،تمركز بيشتر خواهد بود.بنابر اين نمي‌توان در اين مورد يك الگوي مشخص و واضح ارائه داد‌.

قدرت و موقعيت: با توجه به اينكه اطلاعات يك منبع قدرت است، با ورود سيستم هاي اطلاعاتي در سازمان ميزان اطلاعات تحت كنترل افراد تغيير خواهد كرد و بدين ترتيب قدرت افراد (قدرت ناشي از اطلاعات) تغيير خواهد كرد.

محتواي شغل: يكي از اثرات فناوري اطلاعات بر محتواي برخي مشاغل هم در سازمانهاي دولتي و هم در سازمانهاي خصوصي است. تغييرات در محتواي شغل هنگامي رخ مي‌دهد كه كار طراحي مجدد شود و از آنجايي كه با ورود و توسعه فناوري اطلاعات ،ماهيت برخي از فعاليتهاي سازمان تغيير مي‌كند، طراحي مشاغل تغيير كرده و به تبع آن محتواي شغل نيز تغيير خواهد كرد.

تغييرات در شرايط احراز شغل و آموزش: با توجه به اينكه فعاليت با فناوري اطلاعات،فنون جديد كاري را مي‌طلبد، شرايط احراز شغل و آموزش كاركنان نيز بدبن دليل تغيير خواهد كرد.زيرا مهارتهاي سابق كاركنان پاسخگوي اين نيازها نخواهد بود.

تغييرات در نظارت: اين حقيقت كه كار كاركنان به صورت خطي (online) انجام و به صورت الكترونيك ذخيره مي شود، احتمال و امكان نظارت بيشتر را فراهم مي كند. فناوريهاي اطلاعات در واقع وسيله اي براي تسهيل كنترل و نظارت هستند.

تاثير بر جابه‌جايي شغلي: يك مبحث جالب توجه تحرك شغلي يا جابه‌جايي شغلي است. امروزه شما مي توانيد در يك وب سايت مقدار پولي را كه به يك شغل در هر مكاني پرداخت مي شود را پيدا كنيد. استفاده از ويدئو كنفرانس براي مصاحبه ها و عاملان يا نمايندگان هوشمند براي يافتن شغلها و كاركنان جديد، احتمالا ترك خدمت كاركنان را افزايش مي دهد.

تاثيرات ديگر فناوري اطلاعات بر سازمان: فناوري اطلاعات احتمالا تاثيرات زير را نيز بر سازمان خواهد داشت.
_ اتوماسيون تصميمات عادي.
_ نياز كمتر به تخصص براي برخي تصميمات.
_ اتكاي كمتر به متخصصان براي حمايت از مديران عالي.
_ قدرت و اختيار دادن به سطوح مياني و پايين مديريت به خاطر پايگاههاي دانش .
_ تصميم گيري به وسيله كاركنان غير مديريتي.
_ توزيع مجدد قدرت ميان مديران و انتقال قدرت به پايين سازمان.
_ پشتيباني الكترونيك از تصميمات پيچيده ( وب سايت، عاملان هوشمند، سيستم‌هاي پشتيباني تصميم).

دانلود پایان نامه