فرآيند ارتباط:”پایان نامه درباره ارتباطات راهبردی”

فرآيند ارتباط

ارتباطات يك فرايند اجتماعي است كه در آن اطلاعات مبادله شده و نوعي تفاهم بين طرف هاي ذينفع حاصل مي شود.ارتباط يك فرايند اجتماعي است به دليل آنكه در آن دو يا چند نفر دخالت دارند.همچنين ارتباطات يك فرايند دو طرفه است و در يك لحظه به وقوع نمي پيوندد، بلكه در طول زمان تحقق مي يابد(مورهد و گريفين،1374، 452).

براي اينكه يك ارتباط شكل بگيريد،بايستي ابتدا يك پيام بوجود آيد و از منبع پيام(فرستنده)به دريافت كننده منتقل شود.منبع ارتباط با به رمز در آوردن يك تفكر،پيام را بوجود مي آورد.پيام مجموعه علائمي است كه براي رساندن معنا و محتواي پيام به گيرنده بكار مي رود.كانال ارتباطي،وسيله اي است كه پيام از آن عبور مي كند.دريافت كننده كسي است كه پيام براي او ارسال شده است،ولي قبل از اينكه دريافت كننده بتواند پيام را دريافت كند،بايد نماد به شكلي برگردانده شود كه براي گيرنده قابل فهم باشد،مرحله از خارج كردن پيام نام دارد و در آخرين مرحله حلقه بازخورد است.

2-6-1 اجزاي مختلف تشكيل دهنده فرايند ارتباط عبارتند از:

1- منبع يا فرستنده پيام: منبع پيام آغازگر ارتباطات است.در يك سازمان منبع پيام كسي است كه داراي اطلاعات،نياز يا نوعي تمايل است و هدف وي اين است كه آن را به يك يا چند نفر برساند يا ابلاغ نمايد.

2- به رمز در آوردن پيام: به رمز در آوردن پيام زماني انجام مي شود كه منبع پيام اطلاعات را به صورت يك رشته علامت يا نماد درآورد.به رمز در آوردن پيام از آن نظر لازم است كه اطلاعات بايد تنها بين يك نفر و نفر ديگري،از طريق علامت و نشانه مبادله شود.

3- پيام: پيام اطلاعاتي است كه منبع پيام آن را از نظر فيزيكي، به صورت رمز در مي آورد. پيام ممكن است به هر شكل و صورتي باشد و فرد ديگري آن را تجربه و درك كند.

4-كانال: كانال يا مجراي ارتباطي وسيله ايست براي ايجاد ارتباط بين فرستنده و گيرنده پيام(مثل وجود هوا براي صوت و كاغذ براي نامه)غالباً نمي توان آن را از پيام جدا كرد.براي اينكه ارتباط يه صورت مناسب و با راندماني بالا صورت گيرد،نوع كانال بايد مناسب پيام باشد

5- گيرنده پيام: گيرنده پيام شخصي است كه اندام هاي حسي او احساس مي كنند كه پيام را دريافت كرده اند.امكان دارد تعداد زيادي گيرنده پيام وجود داشته باشد.مثل مواردي كه يك يادداشت يا بخشنامه براي اعضاي يك سازمان منتشر مي شود.و امكان دارد گيرنده پيام يك نفر باشد، مثل موردي كه كسي با همكار خود به صورت خصوصي درباره موضوعي بحث كند.

6- از رمز خارج كردن پيام: از رمز خارج كردن پيام فرايندي است كه بدان وسيله گيرنده ، پيام را تفسير مي كندو آن را به صورت اطلاعات معني دار در مي آورد.آن يك فرايند دو مرحله اي است. گيرنده بايد نخست پيام را بگيرد،سپس آن را تفسير كند.

7- شلوغي يا سر و صدا: شلوغي يا سر و صدا عاملي است كه موجب مخدوش شدن،ابهام يا اخلال در ارتباطات مي شود. در هر مرحله اي از ارتباطات ، شلوغي يا سر و صدا مي تواند وجود داشته باشد.

8- بازخور نمودن نتيجه: باز خور نمودن نتيجه مسيري دارد كه در جهت عكس فرايند ارتباط است كه در آن واكنش گيرنده پيام، به منبع پيام داده مي شود (استونر و فريمن،1375، 1121-1114).