عوامل کليدي موفقيت:پایان نامه در مورد بیمه های بازرگانی

دانلود پایان نامه

عوامل کليدي موفقيت[1]:

اولين قدم در تعيين جايگاه، تعريف عوامل کليدي موفقيت است. اين عوامل که معمولا به وسيله ي شرکت ها قابل کنترل نيستند، در اثر بخشي و کارايي شرکت ها اثر بسزايي دارند. اين عوامل ممکن است بر حسب صنايع و حتي شرکت ها متفاوت باشد. تحقيقات بيان گر اين نکته است که موفقيت در هر صنعت در گرو سه تا شش عامل کليدي بوده است. همين تحقيقات نشان داده است که موفقيت شرکت ها در ديگر قلمرو ها نمي تواند ضعف آن ها را در قلمرو ديگر جبران کند. از اين رو تشخيص عوامل کليدي موفقيت در صورت بندي راهبردي داراي اهميت انکار ناپذيري است. مي توان مدعي شد که هر بخش از اقتصاد به صورتي خاص عوامل کليدي موفقيت فعاليت هاي درون سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد. براي مثال عوامل کليدي شرکت هاي خصوصي با عوامل کليدي شرکت هاي دولتي متفاوت هستند و يا نوع ساختار بازار و صنعت بر اين عوامل تاثير مي گذارد. حداقل پنج معيار براي شناسايي عوامل کليدي موفقيت وجود دارد.اين معيار ها عبارتند از:

  • اثر بر سنجه هاي عملکردي
  • رابطه با تاکيد هاي راهبردي، مانند متمايز سازي، هزينه ها، اقدام پيش گيرانه، احيا، بازسازي و مانند آن ها
  • ارتباط با دوره ي عمر؛ مثلا معرفي، رشد، بلوغ، کهولت و افول
  • مربوط به يک حوزه در قلمرو يک فعاليت يا کسب و کار
  • مستلزم صرف مبالغ هنگفت در مقايسه با ديگر عمليات شرکت

روش هاي فوق، پويش محيطي، تحليل ساختار صنعت، مراجعه با آرا کارشناسان صنعت، تحليل رقبا، داوري نظري يا حدس و گمان صاحب نظران ورا شامل مي شود.( روچارت[2]، 1979)

  • روش هاي تعيين جايگاه و موقعيت سازمان ها

اگر راهبرد را يک مفهوم کلي هماهنگ ساختن سازمان با محيط آن بدانيم، مطالعه ي شرايط بيروني، ذهن را به تجزيه و تحليل فرصت ها، تهديد ها و محدوديت هاي محيطي رهنمون مي سازد. بنابر اين هدف، شرايط اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فن آوري و عرصه ي رقابت هاي بازار زير ذره بين قرار مي گيرد. مطالعه ي وضعيت داخلي ايجاب مي کند تا منابع انساني، منابع فيزيکي و مالي، فن آوري و مديريت و سامانه هاي سازمان در معرض تجزيه وتحليل هاي دقيق قرار گيرد. (رحمان سرشت، 1384)

روش تجزيه و تحليل SWOT مدل تحليلي مفيدي است که به شکل نظام يافته هر يک از عوامل قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد ها را شناسايي کرده و استراتژي هاي متناسب به موقعيت کنوني حرفه ي مورد بررسي را منعکس مي سازد. در اين مدل فرصت ها و تهديدها نشان دهنده ي چالش هاي مطلوب و يا نا مطلوب عمده اي است که در محيط صنعت مورد نظر فرا روي شرکت وجود داشته و در برابر ، قوت ها( شايستگي ها، توانايي، مهارت ها وکمبود ها) وضعيت محيط داخلي تشکيلات مورد نظر را به نمايش مي گذارد. (علي احمدي، فتح الله، تاج الدین 1388)

تجزيه و تحليل محيطي/صنعتي اطلاعات لازم براي شناخت فرصت ها و تهديد هاي کليدي در محيط سازمان را به دست مي اورد؛دومين موصع بنيادي در تجزيه و تحليل SWOT، شناخت قوت ها و ضعفهاي کليدي بر اساس آزمون شرح حال موسسه است.

قوت ها: قوت منبع، مهارت يا مزيت ديگري است نسبت به رقبا و نيازهاي بازار هايي که موسسه در ان ها کار مي کند يا خواهد کرد. قوت يک شايستگي متمايز است که سبب ايجاد مزيت مقايسه اي در بازار مي شود. منابع مالي،تصوير ذهني، رهبري بازار و روابط با خريداران وتامين کنندگان نمونه هايي از اين دست هستند. (علي احمدي، 1375)

ضعف ها: ضعف ها يک محدوديت يا کمبود در منابع، مهارت ها و توانايي ها هستند که جدا مانع عملکرد اثر بخش مي شود. تجهيزات، منابع مالي، توانايي هاي مديريتي، مهارت هاي بازاريابي و تصوير ذهني نام تجارتي مي توانند منبع ضعف باشند. (خليلي شوريني، 1377)

درک قوت ها وضعف هاي کليدي سازمان به محدود ساختن گزينه ها و انتخاب يک استراتزي کمک مي کند. شايستگي متمايز وضعف هاي عمده با توجه به معيار هاي کليدي موفقيت در بخش هاي مختلف بازار شناسي مي شوند و اين چارچوب مفيدي براي انتخاب بهترين استراتژي به دست مي دهد. (پيرس ورابينسون[3] 1388)

اما تجزيه و تحليل شرايط بيروني و وضعيت دورني به تنهايي نتيجه اي ندارد. در واقع با تطبيق دادن هر وضع دروني با هر مجموعه اي از شرايط بيروني بايد راهبرد مناسب با زمان و مکان طراحي شود. مدل  SWOT در حالت معمولي متشکل از يک جدول مختصات دو بعدي است که هر يک از چهار نواحي آن نشانگر يک دسته استراتژي است. به عبارت ديگر همواره 4 دسته استراتژي در اين مدل مطرح مي شود.

  • راهبرد هاي حداکثر استفاده از فرصت هاي محيطي با بکارگيري نقاط قوت سازمان ( ناحيه 1) استراتژي SO
  • راهبرد هاي استفاده از نقاط قوت سازمان براي جلوگيري از مواجه با تهديد ها ( ناحيه 2) استراتژي ST
  • راهبرد هاي استفاده از مزيت هاي بالقوه که در فرصت هاي محيطي نهفته است براي جبران نقاط ضعف موجود در سازمان (ناحيه 3) استراتژي WO

راهبرد هايي براي به حداقل رساندن زيان ها ناشي از تهديد ها و نقاط ضعف ( ناحيه 4) استراتژي WT ( فردآر[4]، 1379)

[1] Key Success Factors, Critical Success Factors( KSF/CSF)

[2] F. Rochart,” Chief Executive Define Their On Data Needs.” Harvard Business Review: March-April 1979 p. 81

[3] Piersse & Robinson

[4] David Fred R.

دانلود پایان نامه