عوامل موثر بر رهبری معنوی-پایان نامه درمورد رهبری معنوی

دانلود پایان نامه

عوامل موثر بر رهبری معنوی

در پی مطالعاتی که در زمینه رهبری معنوی و تحقق معنویت در سازمان‌ها صورت گرفته، محققان دریافته‌اند که عوامل متعددی بر روی پیاده سازی معنویت و رهبری معنوی در سازمان‌ها تاثیرگذارند (dillich, 2000)، (Fry, 2003). در ذیل به چند مورد از عوامل موثر بر رهبری معنوی در سازمان‌ها اشاره شده است:

 • اعتماد: به این معنا که رهبر معنوی در رابطه با پیروانش به آن‌ها اعتماد کند و بر شخصیتشان در کارها تکیه کند.
 • گذشت: یعنی ایکه رهبر معنوی در هنگام واکنش در مقابل رفتار پیروان، گذشت را بر گزینه‌های انتقام، حسادت و کینه طلبی ترجیح دهد.
 • صداقت: به معنای اینکه رهبر معنوی چنان رفتار کند که شخصیتش بیان می‌کند و آنچنان سخن بگوید که باطنش همان باشد.
 • شجاعت: توانایی ذهنی و روحی رهبر به علاوه توانایی فیزیکی او در مقابل خطرات و تهدیدات خارجی و داخلی.
 • همدلی: رهبر معنوی باید در رفتارش احساسات دیگران را حدس بزند و آن‌ها را درک کند، چنانکه او نیز در غم‌ها و شادی‌های آنان شریک باشد.
 • مهربانی و عطوفت: خوش قلبی و احساسات مثبت رهبر در قبال پیروان می‌تواند تاثیر بسزایی در موفقیت وی داشته باشد.
 • انصاف در رفتار: به معنای اینکه رهبر معنوی بایستی در رفتارها و برخوردهای خویش در ارتباط با مسائل میان کارکنان، جانب انصاف و عدالت را رعایت نماید.
 • صبر و تحمل: رهبر معنوی باید تمامی مشکلات خود را با حداقل شکایت حل کند. برای رسیدن به اهداف باید در مقابل تمام موانع و مشکلات بایستد و تحمل پیشه کند.
 • تواضع: رهبر معنوی نباید هیچگاه اجازه دهد که تکبر و دروغ بر وی مستولی شود.
 • تنوع: رهبر معنوی نباید فرایند رهبری خود را تنها در کار و رسیدن به اهداف سازمانی یا گروهی خلاصه کند، بلکه باید فعالیت‌های سرگرم کننده‌ای را برای پیروانش به کار گیرد تا علاوه بر تجدید قدرت برای کار، آن‌ها را از نظر روانی و ذهنی تازه نفس گردند.
 • احترام به دیگران: رهبر معنوی می‌توان در ازای احترام گذاشتن به دیگران، احترام را به معنای واقعی کسب کند.
 • ستودن دیگران: می‌توان گفت که یکی از اصلی ترین عوامل موثر در اجرای رهبری معنوی در سازمان‌ها و اثربخشی آن، تعریف و تمجید از کارکنان و ستایش آنان است.
 • گوش دادن به پیروان: یکی از عوامل موثر در اثربخشی رهبری معنوی، توانایی آن‌ها در خوب گوش دادن به پیروان است. این امر موجب انگیزش در پیروان برای صادق بودن در کار است.
دانلود پایان نامه