عوامل موثر بر تعهد سازمانی:/پایان نامه درباره اخلاق کار و تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

دو دیدگاه کلی درمورد تعهد سازمانی

در سال های اخیر مطالعات زیادی درباره مفهوم تعهد سازمانی صورت گرفته است که از آن جمله می توان به بررسی های ریچرز (1985) در زمینه ادبیات پژوهش اشاره کرد پژوهش های وی نشان می دهد، تعهد سازمانی در بازده پژوهش به عنوان متغیر مستقل و در بیش از بیست پژوهش، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. اما صرفنظر از اینگونه پژوهش ها باید اذعان کرد مفهوم تعهد و نحوه سنجش آن هنوز هم بطور کامل شناخته نشده است.

دو دیدگاهی که امروز در تعهد سازمانی مطرح است، عبارت است از:

الف) دیدگاه نگرشی: که تهعد را به عنوان امری عاطفی یا نگرشی می داند معتقد است تداوم کار افراد در جهت تعقیب اهداف سازمان، از آن روست که آنها از طریق سازمان، هویت می یابند. این دیدگاه نوعا با مقیاس پرتر، عملیاتی و قابل محاسبه شده است.

ب) دیدگاه رفتاری: که از دریچه کاملا متفاوتی به تعهد سازمانی می نگرد و تعهد را بیشتر امری رفتاری در نظر می گیرد تا نگرشی. بر طبق این دیدگاه که ناشی از نظرات بیکر است، افراد به خاطر جلب منافعی چون برخورداری از حقوق و مزایا و ارتقاء شغلی، به سازمان وابسته می شوند. نه به علت داشتن احساسات و عواطف مطلوب به آن دیدگاه تعهد رفتاری معمولا با مقیاس تریس عملیاتی می شود (خاکی، 1385، ص 8).

2-1-15 عوامل موثر بر تعهد سازمانی

عوامل بیشماری موجب تعهد و پایبندی در فرد می شود. به نظر ریچارد استیرز تعهد و پایبندی را می توان هم ناشی از عوامل شخصی مانند سن و سابقه خدمت در سازمان دانست و هم ناشی از ویژگی های سازمانی مانند آزادی کارکنان در تصمیم گیری و احساس امنیت شغلی (مورهد، 1384، ص 205).

ماتیو و زاجاک با تجزیه و تحلیل یافته های بیش از دویست تحقیق مقدمات ایجاد تعهد را به پنج دسته تقسیم کرده اند: 1- ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی 2- خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی 3-تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی 4- ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی 5- وضعیت نقش و تعهد سازمانی (اسماعیلی،1380، ص 28).

بارون و گرینبرگ عوامل موثر بر تعهد سازمانی را به چهار منبع تقسیم کرده اند که عبارتند از 1- خود شغل 2- فرصت های استخدامی دیگر 3- خصوصیات فردی 4- محیط کار. کری و همکاران در سال 1986 مطالعه ای انجام دادند و چهارده متغیر اثر گذار بر تعهد سازمانی را در سه دسته طبقه بندی کرده اند: دسته اول متغیرهای مربوط به ادراک افراد از ساختار سازمانی، دسته دوم متغیرهایی که مربوط به ویژگی های فردی می باشند و دسته سوم شامل متغیرهای مربوط به ویژگی های محیطی می باشند.

 

 

2-1-16 راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی

تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمان ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. تعدادی از راهکارهای مهم برای ارتقا تعهد سازمان ها عبارت اند از:

 • بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان
 • بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار
 • مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
 • ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری
 • تشریح اهداف و رسالت های سازمانی
 • حذف موانع کاری
 • تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود
 • ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه
 • حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار
 • استقلال نسبی برای انجام وظایف
 • ایجاد زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان (رنجبریان، 1375، ص 14)

12- غنی سازی شغلی

13- اعطای تسهیلات

14- محول کردن سطوح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل(استرون،1377، ص 119)

دانلود پایان نامه