عوامل مؤثر در اعتماد:پایان نامه رهبری خدمتگزارو تعهدسازمانی

دانلود پایان نامه

 

توجه به مفهوم اعتماد در خلال سال هاي 1980 شروع به رشد كرد واين مفهوم ازديدگاه هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.در اين ميان ديتزو هارتوگ رايج ترين تعاريف دانشمندان درباره اعتماد را به شرح زير بيان كرده اند:

جدول2-4-تعاریف دانشمندان از اعتماد (  خنفیر و همکاران،1388)

نویسنده تعریف
کوک،1980 حد و اندازه اي كه يك نفر تمايل دارد تا به سخنان و اعمال ديگري اطمينان داشته باشد
بون و،هولمز،1991 داشتن انتظارات مثبت و مطمئن نسبت به انگيزه هاي ديگري با توجه به اينكه فرد اعتماد كننده خود را در موقعيتي از خطرقرارمي دهد
مک آلیستر،1995 حدي كه فرد به ديگري اطمينان داشته و مي خواهد طبق نظرات و تصميمات او عمل نمايد.
میر،1995 تمايل فرد به در معرض آسيب قرار گرفتن نسبت به اعمال شريك ديگر وداشتن انتظار اينكه ديگري به طريقي عمل مي كند كه براي اعتماد كننده مهم باشد.
کرید،1996 انتظار خاصي كه كسي از اعمال ديگري دارد مبني بر اينكه اعمال او سودمند بوده و درخواس تهاي او را پاسخ دهد.
لویسکی،مک آلیستر،بیس،1998 انتظارات مثبت ومطمئن درباره رفتارديگري كه در زمين هاي ازخطرواقع مي شود.
ویتنر،برودت،کروسگار،ورنر،1998 اعتماد، انعكاس اين باور است كه ديگري به طور خير خواهانه عمل خواهد كرد
روسیو،سیتکین،بورت،کامرو،1998 حالتی روانی که بر اساس آن فرد تمایل دارد تا آسیب پذیری در مقابل دیگری را بپذیرد و بر مبنای انتظارات مثبتی که از رفتار دیگری دارد عمل نماید.

 

 

2-3-3- عوامل مؤثر در اعتماد

همانطوریکه در شکل زیر نشان داده شده است اعتماد ریشه در عوامل مختلفی دارد. بعضی از اوقات اعتماد بر مبنای خلق و خو[1] می باشد.بدین معنی که ویژگی های شخصیتی شما شامل یک گرایش کلی است که به سایرین اعتماد دارد.گاهی از اوقات نیز اعتماد شناخت محور[2] می باشد، بدین معنی که اعتماد ریشه در یک ارزیابی منطقی از قابل اعتماد بودن افراد معتبر دارد.بعضی از اوقات نیز اعتماد بر مبنای عاطفه[3] می باشد، بدین معنی که اعتماد به احساساتی که معطوف به افراد ذیصلاح است بستگی دارد و آن عاری از هرگونه ارزیابی منطقی می باشد.

اعتماد بر اساس خلق و خو

اعتماد بر اساس خلق و خو ارتباط کمتری با منابع مورد اعتماد داشته بلکه بیشتر با خود اعتماد کننده سر و کار دارد. بعضی از افراد تمایل و رغبت ذاتی به اعتماد[4] دارند، یعنی به سخنان، تعهدات و قولها و نیز بیانات افراد و گروهها بر اساس این تمایل اعتماد و تکیه می شود. برخی از افراد اظهار می دارند که این تمایل ذاتی به اعتماد بیانگر نوعی «ایمان و اعتقاد به ماهیت انسان» می باشد، در این نوع اعتماد افراد به سایرین نگاهی مطلوب و خوشبینانه دارند نه نگاهی توأم با بدبینی. اهمیت تمایل ذاتی به اعتماد در تعاملات با افراد نا آشنا و غریبه واضح تر است که در آن علیرغم اینکه در معرض خطر و آسیب پذیری هستیم، اعتماد وجود دارد هر چند مقدار آن کم باشد. از یکسو افرادی که گرایش ذاتی به اعتماد در آنها بالاست ممکن است در اعتماد به کسانی که سزاور اعتماد نیستند دچار اشتباه شوند. از طرف دیگر افرادی که گرایش ذاتی و طبیعی آنان به اعتماد اندک است ممکن است با اعتماد نکردن به افرادی که واقعاً قابل اعتماد هستند دچار لغزش و اشتباه شوند. هر دو موقعیت می تواند ناگوار باشد، همانطوریکه یک محقق گفته است: «اگر به همه اعتماد کنیم محکوم به شکست هستیم و در صورتی که به هیچ کس اعتماد نکنیم باز هم به همان اندازه محکوم به شکست هستیم».تمایل ذاتی به اعتماد در ما از کجا نشأت می گیرد: تمایل ذاتی به اعتماد محصول طبیعت (سرشت) و تربیت (پرورش) می باشد. اگر والدین ما از نظر خلق و خود بد گمان و بد بین می باشند، این امکان وجود دارد که ما آن را به ارث ببریم یا ویژگی هایی که آنان در طول زندگی روزمره از خود به نمایش می گذارند توسط ما الگو برداری شود. تحقیقات همچنین نشان داده است که گرایش ذاتی به اعتماد به وسیله تجارب اولیه دوران کودکی شکل می گیرد. در واقع، گرایش ذاتی به اعتماد ممکن است یکی از اولین ویژگیهای شخصیتی باشد که شکل می گیرد، زیرا کودکان فوراً یاد می گیرند که به والدین خود جهت بر آورده شدن نیازهایشان اعتماد نمایند. در کودکی بیشترین نیازهای ما به عنوان یک کودک زمانی بر آورده می شود که بیشتر اعتماد می کنیم. ما به عنوان یک کودک زمانی بیشترین نا امیدی را داریم که کمتر اعتماد می نمائیم. گرایشات ما در زندگی بعداً به شکل گیری ادامه می دهد و در قالب بدست آوردن تجربیات از دوستان، مدارس، مکانهای مذهبی، مسئولان دولت های محلی و سایر گروه های مرتبط می باشد(Feizi & et al, 2012,p 2040).

2-3-3-2-اعتماد شناختی :

اعتماد بر اساس خلق و خو رفتار ما را در مواردی خاص هدایت می کند و آن زمانی است که ما هنوز اطلاعاتی را درباره یک فرد یا مقامی خاص نداریم. با این وجود ما در نهایت به دانشی می رسیم که قابلیت اعتماد آن فرد را اندازه گیری می نماید. قابلیت اعتماد به عنوان ویژگیها و خصوصیاتی در یک منبع یا فرد مورد اعتماد تعریف می شود که اعتماد را بو جود می آورد . ( Bloemer et al 2013,p76)

در این دیدگاه اعتماد ما بوسیله شناختی که از منبع یا فرد ذیصلاح حاصل می کنیم بوجود می آید نه اعتمادی که از طریق شخصیت و خلق و خوی ما حاصل شود. در این راستا، اعتماد بر مبنای شناخت بوسیله سوابق فرد ذیصلاح هدایت می شود. اگر سوابق نشان دهند که فردی قابل اعتماد است می توان مقبولیت آن منبع را پذیرفت. اگر پیگیری سوابق فرد مد نظر مورد اعتماد بودن وی را نشان ندهد نمی توان اعتماد را تضمین نمود. تحقیقات نشان می دهند که ما سوابق یک فرد را جهت اعتماد به وی در سه بعد اندازه گیری می نمائیم که عبارتند از: شایستگی، شخصیت و خیرخواهی(همان منبع).

2-3-3-2-1- شایستگی

اولین بعد قابلیت اعتماد شایستگی[5] است که به عنوان مهارتها، توانائیها و حوزه هایی از تخصص تعریف می شود که یک مقام ذیصلاح را قادر به موفقیت در بعضی از زمینه های ویژه می نماید. درباره فرآیند تصمیم گیری که شما به هنگام انتخاب یک پزشک، وکیل یا یک مکانیک اتخاذ می کنید، بیاندیشید. واضح است اولین چیزی که در نظر می گیرید شایستگی می باشد، چون اگر این افراد چاقوی جراحی را از تیغ معمولی تشخیص ندهند، جرم را از غیر جرم باز نشناسند و میل دنده را از میل لنگ تمییز ندهند، شما به آنان اعتماد نخواهید کرد(Colquitt et al , 2010)..

2-3-3-2-2- قابلیت اعتماد شخصیت

بعد دوم قابلیت اعتماد شخصیت یا خصیصه[6] می باشد و به عنوان ادراکی تعریف می شود که مقام ذیصلاح دارای مجموعه از ارزشها و اصولی است که از نظر اعتماد کننده قابل قبول می باشد. هنگامی که به نظر می رسد که افراد مورد نظر دارای خصیصه و شخصیت معتبری هستند بدین معنی است که آنها به کمال رسیده و بدون نقصان می باشند، یعنی نیات وانگیزه های پاکی داشته و صادق هستند. خصیصه همچنین گفتارها را به اعمال پیوند می دهد، بدین معنی که اولیای امور و مقامات ذیصلاح به قول خود پای بند هستند و آنچه را که می گویند بدان عمل خواهند کرد. متاسفانه در بررسی اخیر روشن شده است که در دیدگاه کارگران آمریکایی فقط 20% از مدیران آنها مطابق گفتارها و قولهایشان عمل می نمایند(همان منبع).

2-3-3-2-3- قابلیت اعتماد حسن نیت

[1] – Disposition- based

[2] – Cognition- based

[3] – affect- based

[4] – Trust Propensity

[5] – Competence

[6] – character

دانلود پایان نامه