ضرورت فناوري اطلاعات:/پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری

دانلود پایان نامه

ضرورت بکارگیري فناوري اطلاعات در ارائه خدمات بانکی:

یکی از مهمترین پدیدههاي ناشی از انقلاب اطلاعات، تحول در شیوههاي سنتی تجارت و جایگزینی آن با تجارت الکترونیک است. از این رو به واسطه نقش پول و بانکداري در تجارت، بانکداري الکترونیک اصلی ترین زیربناي تجارت الکترونیک محسوب میشود. طبیعتاً در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادي در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است . هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیتهاي تجاري خود را علاوه برجنبههاي علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاري و بانکها در کشورهاي پیشرفته اولین نهادهایی بودند که تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکداري الکترونیک امروزي است . سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی براي انواع فعالیتهاي بانکداري و اقتصادي به شمار میرود. بانکداري الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است وتطبیق آن باسیاستهاي تجاري و اقتصادي کشورهاي مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزي دقیق دارد. بانکها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي که وظیفه ارایه خدمات پولی و مالی را دارند با بهره گیري از فناوري اطلاعات  از سویی میتوانند هزینههاي خود را کاهش داده و موجب سود دهی خود و ذينفعانشان را فراهم کنند و از سوي دیگر موجب رضایتمندي مشتریان خود شوند. در این خصوص با وجود پیشرفتهاي خدمات پول الکترونیکی و ابزارهاي پرداخت در کشور، در استفاده از سامانههاي یکپارچه اطلاعاتی براي الکترونیکی کردن تعاملات درون بانکی و بین بانکی و اتصال بر خط مشتریان به بانک در آغاز راه هستیم .به همین دلیل فناوري اطلاعات نتوانسته باعث کاهش هزینهها و ارزانتر شدن خدمات بانکی و نیز حذف رویه هاي سنتی نظیر توسعه شعب فیزیکی بانکها و اسکناس شود.

در بانکداري الکترونیک نیاز به یک دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک یکی از ضرورتهاي جهان امروز است که بسیاري از کشورها به دنبال ایجاد آن در کشور خود هستند. دولت الکترونیکی عبارت از استفاده سازمان هاي دولتی از فناوريهاي جدید اطلاعاتی و ارتباطی جهت ارایه و توزیع خدمات و اطلاعات به صورت به هنگام و شبانهروزي در کمترین زمان، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت به شهروندان، بخشهاي تجاري و تولیدي و سایر مشتریان دولت میباشد به گونهاي که آنها از طریق سیستمهاي کامپیوتري بتوانند با دولت ارتباط برقرار کنند و مشارکت بیشتري در اداره امور دولتی و فرایندها و نهادهاي مردمسالار داشته باشند. با تکیه بر فلسفه بازاریابی، مهمترین مزیت بانکداري الکترونیک افزایش سطح رضایتمندي مشتریان بانکها است، نتیجه این رضایتمندي ارتقا سطح وفاداري و ایجاد رابطهاي اثربخش و بلندمدت میان بانک و مشتري است البته باید توجه داشت اگر بانکها بخواهند سطح رضایتمندي استفادهکنندگان از خدمات الکترونیک خود را افزایش دهند باید به ادراکات آنان در مورد ستانده که همان کیفیت خدمات الکترونیکی است و ثبات آن در طول زمان توجه نمایند.

مهمترین ویژگیهاي بانکداري الکترونیک این است که در رابطه بین بانک و مشتري، موقعیت فیزیکی بانک یا مشتري نقشی ندارد و وابستگی نداشتن به موقعیت فیزیکی، علاوه بر این که زمینه رقابت بین بانکها را تغییر داده و نقش فاصله مکانی از بانک را در هزینه نهایی ارایه خدمات بانکی به مشتري از بین میبرد دو پیامد عمده دارد اول این که امکان مبادله خدمات مالی در بازارهاي خرد کشورهاي مختلف را فراهم میسازد، دوم این که بانکهاي مجازي میتوانند موقعیت فیزیکی خودشان را بدون این که تغییري در ارتباط خود با مشتریانشان ایجاد کنند، تغییر دهند بنابراین بانکهاي مجازي در مقایسه با بانکهاي سنتی انعطاف پذیرترند و نسبت به تغییر شرایط اقتصادي یا مقررات قانونی، به سرعت واکنش نشان میدهند و میتوانند از کشوري به کشور دیگر نقل مکان کنند

امروزه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات بازوي اقتصادي و اجتماعی و پیش رفت فرهنگی در کشورهاي مختلف به شمار میرود. استفاده از این تکنولوژي در جهت حل معضلات پیشروي کشورها و شهرها در همه سطوح دیده میشود.دانشمندان و پژوهشگران به طور خستگیناپذیري در حال تلاش براي ارتقاي سطح تکنولوژي اطلاعات، استفادهها و فواید آن در زندگی روزمره انسانها میباشند.

یکی از دستاوردهاي مهم فنآوري اطلاعات و ارتباطات یا ICT ( Information and Communication Technology) معرفی بانکداري الکترونیک میباشد. بانکداري الکترونیک برگرفته از ICT  در زمینه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاست و مذهب کاربردهاي  فراوان دارد. درخشیدن اینترنت در جهان تبلیغات در دهههاي اخیر نه تنها روشهاي قدیمی تجارت را تحت تاثیر قرار داده و آن را عوض نموده است، بلکه به مقرون بصرفه بودن از نوع بهترین وجه آن ، دستیابی پیدا کرده است. امروزه در نیازهاي مصرف کنندگان تغییر و تحولاتی شگرف بوجود آمده است و بخش گستردهاي از این تغییرات در گرو تحولات تکنولوژیکی و فناوري اطلاعات میباشد. البته سازمانها و نهادها نیز از این تغییرات گسترده در امان نبوده و کم و بیش از تغییرات بنیادین الکترونیکی بهرهمند شدهاند.امروزه کمتر شخصی را میتوان یافت که با موضوع بانکداري الکترونیک آشنایی نداشته باشد. رشد روزافزون فنآوري بخصوص فناوري اطلاعات در جهان، موانع و مشکلات زمانی و مکانی مرتبط به امور تجاري را کاهش داده و دستیابی عمومی مردم به اینترنت سبب شده امکان تجارت و کسب و کار از طریق اینترنت و یا به عبارتی بانکداري الکترونیک و کسب و کار الکترونیکی از جایگاه ویژهاي در کشورهاي توسعه یافته برخوردار شود.

بانکداري الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداري از فرصتهاي زودگذر عرصه جدیدي را در رقابت گشوده است. بروز پدیده نوین مبادله الکترونیکی اطلاعات از طریق شبکه هاي مختلف خصوصا شبکه اینترنت از یک سو و طرح دهکده جهانی از سوي دیگر، عملا تحول گسترده اي در قلمرو بانکداري ایجاد نموده است. بازتاب این دگرگونی در تجارت بین المللی باعث گردیده دسترسی آسان و مطمئن به اطلاعات و برقراري ارتباط سریع به بازارها از اهمیت ویژه و حساسیت خاصی برخوردار گردد. بهرهمندي از امکانات و فنون جدید تبادل اطلاعات تاثیر مستقیم و موثر در روان سازي و تسهیل امر بانکداري داشته است. از جمله مزایا و سودمندي هاي بانکداري الکترونیکی را میتوان در تصمیم گیري ها و برنامه ریزي هاي مناسب و دقیق، حذف مقررات محدود کننده ،آسان سازي ارتباط میان عوامل داد و ستد، بکارگیري سیستم هاي اطلاع رسانی و آگاه کننده ، فراهم آوردن فضاي رقابت براي تمامی استعدادها، جلوگیري از اتلاف وقت شهروندان، پیشگیري از تهدید شدن و به خطر افتادن سلامت جسمانی و روانی شهروندان ناشی از تصادفات درون شهري و بین شهري، کمک به تلطیف هوا و کاهش آلودگی هوا، پاسخگویی سریع با قدرت بالا، امکان رفع اشتباه و جبران خسارتهاي مختلف، بخشی از سودمنديهاي کاربست بانکداري الکترونیک به شمار می روند . روش بانکداري الکترونیک معروف به بانکداري بدون کاغذ، صرفهجویی در زمان، هزینه ها و نیروي انسانی را به دنبال داشته است و شاخصهاي بهره وري را توانسته است افزایش دهد، اما این شیوه هنوز در کشور ما جایگاه واقعی و مطلوب خود را بدست نیاورده است. این موضوع در شهرهاي بزرگتر کمتر به چشم میخورد و تقریباً برخی امور زندگی در ابعاد مختلف توسط اینترنت و تکنولوژيهاي مدرن انجام میگیرد. اما در شهرهاي کوچکتر و محروم از امکانات، کاربست بانکداري الکترونیکی با موانع و چالشهاي بیشتري همراه میباشد. در سالیان اخیر فروشگاهها و مراکز خرید، ادارات، سازمانها، دانشگاهها و مدارس، کتابخانهها و پژوهشکدهها و بسیاري دیگر از اماکن سعی کرده اند که کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان را در قالب بانکداري الکترونیک ارایه نمایند، اگرچه همواره در این مسیر با چالشها و فراز و نشیب هاي متعددي مواجه گشته اند. براساس برآوردي که از هزینه هاي ارائه خدمات و محصولات بانکی به مشتریان توسط چند بانک خارجی و داخلی بعمل آمده است(جدول ذیل) هزینه بانکداري سنتی به مراتب بیشتر از بانکداري الکترونیک می باشد که در سامانه هاي بانکداري الکترونیک نیز هزینه هاي بانکداري مجازي یا مدرن (اینترنت بانک، تلفن بانک، موبایل بانک ) به نسبت سامانه هاي دیگر کمتر می باشد.

جدول 2-1   میانگین هزینه برای بانک ها به ازای هر مشتری

ردیف شرح میانگین هزینه به ریال به ازای هر مشتری
1 ارائه خدمات در شعبه (به شیوه سنتی) 20000
2 ارائه خدمات از طریق خودپرداز 8000
3 ارائه خدمات از طریق اینترنت بانک 4000
4 ارائه خدمات از طریق موبایل بانک 2500
دانلود پایان نامه