سبک مدیریت/پایان نامه توانمندسازی رهبری و تسهیم دانش

دانلود پایان نامه

سیر تکاملی سبک مدیریت

الف) مدیریت سنتی

برنامه ریزی: به فرایند پيش‌بيني و تجسم اقدامات آتي و چگونگي رسيدن به اهداف اطلاق مي‌شود.

سازماندهي: شناسايي و گروهبندي فعاليت‌ها، تعيين اختيار و مسئوليت‌هاي شاغلان، تعيين مراتب سطوح و ايجاد هماهنگي بين وظايف و فعاليت‌ها مي‌باشد.

نظارت: مديران با ايجاد نظام ارتباطات مناسب زمينه نفوذ خود را در کارکنان فراهم نموده و در نتيجه آن‌ها را جهت نيل به هدف بر مي‌انگيزانند.

کنترل: به فرايند نظارت بر انجام برنامه‌ها، سنجش اقدامات به عمل آمده با برنامه‌ها، تشخيص انحرافات و انجام اقدامات اصلاحي اطلاق مي‌شود (سيدجوادين،36:1392).

ب) سبک مديريت در سال 2000

هدايت: شامل تدوين ديدگاه ها، ارزش ها، استراتژي‌ها، اهداف، بهبود فرايندها، سازماندهي، برقراري ارتباط که همه در جهت رسيدن به مديريت کيفيت جامع است.

توانمندسازي: با تفويض کارهاي عادي و سپردن مسئوليت به کارکنان، استفاده از روشهاي اصلاحي، گروههاي ميان وظيفه‌اي، بهبود فرايند و گروههاي کاري خودگردان، تخصيص منابع، دانش لازم و آموزشهاي مربوطه، پاداش، تلاش براي بهبود و موفقيت، مشاوره و نقش مربي براي کارکنان، حذف موانع موجود بر سر راه عملکردهاي برجسته و عالي.

ارزيابي: شامل بررسي نظرات کارکنان و مشتريان، به کارگيري کيفيت، ابزارهاي سنجش بهره‌وري و خدمت‌رساني، ابزارهاي آماري سنجش فرايندهاي توليد و الگوبرداري بهينه از سازمان هاي برتر و موفق.

شريک‌سازي: شامل شناسايي و از بين بردن خلأ عملکرد از طريق تعامل و کار با مشتريان، تأمين کنندگان، اتحاديه کارگري، مراکز آموزشي، ساير بخش‌هاي دولتي و بنيانهاي اجتماعي به منظور حل مسائل زيست محيطي يا ساير موضوع هاست(شلتون،2012).

مديريت کيفيت جامع اين نکته را روشن ساخت که اصول مديريت سنتي، يعني برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت و کنترل به سمت رويکردهاي هدايت، توانمندسازي، ارزيابي، همکاري و شراکت تغيير مي‌يابد.براي اينکه رويکردهاي جديد مديريت فراموش نشود از ترکيب حروف اوليه آن ها LEAP به وجود مي‌آيد که نشان دهنده سبک مديريت جديد است (آقايار، 1389: 41).

امروزه برای غلبه بر پیچیدگی وشتاب چالش هایی که در محیط امروزی با آن روبرومی شویم، موفقیت یک سازمان وابسته به این است که تا چه اندازه می توان تمام کارکنان را صاحب قدرت کرد. درواقع توانمندسازی نیروی انسانی یکی از سبک های جدید مدیریت محسوب می شود که با اجرای آن مزایایی زیادی نصیب سازمان می شود.

 

دانلود پایان نامه