سابقه ارزيابي عملكرد-:پایان نامه هوش هیجانی و عملکرد شغلی

دانلود پایان نامه

سابقه ارزيابي عملكرد

اگر بخواهيم سابقه ارزيابي عملكرد را مورد كاوش قرار دهيم بايد به تاريخ زندگي بشر باز گرديم، به اولين باري كه افراد كار كردن به صورت گروهي را آغاز كردند. در آن دوران ارزيابي تنها بر اساس قضاوت هاي ذهني و شخصي انجام مي شد، اما به مرور زمان و در دوره هاي مختلف مديريت و در كشورهاي مختلف شيوه هاي مختلفي براي كنترل و ارزيابي عملكرد مورد استفاده قرار گرفت، چنانچه در مكتب مديريت كلاسيك گرايش نظام هاي كنترل به سمت زمان سنجي كار و پيش بيني همه شرايط و نتايج دستيابي بود. نظام ارزيابي عملكرد براي اولين بار به صورت رسمي، در سطح فردي و سازماني از سال 1800 ميلادي توسط رابرت اون در اسكاتلند در صنعت نساجي مطرح گرديد به طوري كه كالاهاي توليد شده با استفاده از چوبهايي در رنگ هاي مختلف درجه بندي مي شدند كه اين كار در واقع نوعي ارزيابي از كيفيت و يا ستاده سازمان بوده است(دارياني، رفيع زاده بقرآباد، رونق،1386،6 ).

2-2-6- تجزيه و تحليل مديريت عملكرد1

به منظور دستيابي به سيستم مديريت عملكرد موفق، بايستي هم به كيفيت سيستم مديريت عملكرد و هم به  محرك هاي رفتاري عملكرد توجه داشت. براي تحقق اين دو هدف از تجزيه و تحليل مديريت عملكرد استفاده مي شود. تجزيه و تحليل مديريت عملكرد هم به جنبه هاي رفتاري مديريت عملكرد و هم به جنبه هاي ساختاري آن توجه مي كند. جنبه ساختاري در مورد ساختاري بحث مي كند كه در اجراي مديريت عملكرد مورد نياز واقع مي شود. اين جنبه شامل عوامل كليدي موفقيت2، شاخص هاي عملكرد كليدي3 و معمولاً كارت امتيازي متوازن4 مي گردد. جنبه رفتاري، اعضاي سازمان و استفاده آنها از سيستم مديريت عملكرد را در بر مي گيرد. جنبه هاي رفتاري، پيرامون طريقي كه در آن اعضاي سازمان مديريت عملكرد را به كار مي گيرند، بحث  كند. ابعاد تحليل مديريت عملكرد در جدول زير به صورت خلاصه آمده (دی وال[1]– گریتسن، 2006 ، 26).

 

جدول ابعاد تحليل مديريت عملكرد

تفسير نوع ابعاد رديف
* روش واضحي با مسؤوليتها و وظايف تعريف شده در تمام سطوح مديريتي به كار بسته مي شود. ساختاري ساختار مسئوليت 1
* اعضاء سازمان يك مجموعه از اطلاعات عملكردي مالي و غير مالي را مورد استفاده قرار مي دهند كه تمركز استراتژيك را از طريق به كار بستن عوامل بحراني و شاخص هاي كليدي عملكرد، مقدور مي سازد. ساختاري محتوا 2
* اطلاعات عملكرد بايستي، بروز، به موقع و سازگار باشند. ساختاري تماميت (كمال) 3
* گزارش هاي مديريت و سيستم هاي مديريت عملكرد به صورت مشروح و مفصل مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات مشروح عملكرد به آساني از طريق سيستم هاي ICT قابل حصول اند. رفتاري قابليت مديريت 4
* اعضاي سازمان بايستي در مورد نتايج شاخص هاي كليدي عملكرد حوزه مسئوليت شان و همچنين كل سازمان، احساس مسئوليت كنند. رفتاري پاسخگويي 5
* مديريت ارشد آشكارا درگير عملكرد سازمان مي شود و مشوق فرهنگ قوي و الزامات رفتاري آن خواهد بود. رفتاري شيوه مديريت 6
* اطلاعات عملكرد در فعاليت هاي روزانه اعضاي سازمان تركيب و ادغام مي گردد. بنابراين لازم است كه اين اطلاعات از فعاليت ها استخراج شوند. رفتاري جهت يابي 7
* ارتباطات پيرامون نتايج (از بالا به پايين و از پايين به بالا) اطلاعات، دانش و عملكرد را تسهيم مي كند. رفتاري ارتباطات 8
* ساير سيستم هاي مديريت در سازمان از قبيل سيستم منابع انساني، با مديريت عملكرد تنظيم و هماهنگ مي شوند. بنابراين آنچه كه اهميت مي يابد اينست كه سازمان به طور منظم ارزيابي مي شود و بر اساس آن سيستم پاداش تنظيم گردد. _____ سازگاري و انطباق 9

 

مديريان سازمان، اين شاخص ها را براي هر يك از ابعاد نُه گانه فوق، از 1 تا 10 مقياس بندي كرده و سپس بر اساس ايده شخصي خود مشخص مي كنند كه سازمان در كدام بعد ضعيف عمل نموده است. آنها همچنين در مورد هر يك از شاخص ها بيان مي دارند كه سازمان چگونه بايستي در آينده به سطح مطلوبي از عملكرد دست يابد.

بنابراين تجزيه و تحليل مديريت عملكرد ما را قادر خواهد ساخت تا هم بعد سخت افزاري (ساختاري) و هم بعد نرم افزاري سازمان (رفتاري) را مورد واكاوي قرار دهيم.

1- Performance Managementanalysis

2- Critical Success Factors

3- Key Factors indicators

4- Balanced Score Card

[1]– de Waal

دانلود پایان نامه