روشهای یادگیری فردی//پایان نامه درمورد یادگیری استراتژیک

چهار سبک یادگیری کلب به طور خلاصه به صورت زیر است:

همگرایی: در این قسمت مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگر فعال به عنوان سبک های یادگیری غالب معرفی می شود که یادگیرندگانی که این سبک را ترجیح می دهند تمایل دارند به صورت عملی کار کنند و وظایف فنی را انجام دهند.

واگرایی: در این قسمت تجربه عینی و مشاهده تأمّلی به عنوان سبک های یادگیری غالب معرفی می شوند یادگیرندگانی که این سبک را ترجیح می دهند تمایل دارند در جلساتی که ایده های گوناگون مطرح می شود شرکت نماینند.(طوفان مغزی[1] (.

جذب: دراین قسمت مفهوم سازی و مشاهده تأملی به عنوان سبک های یادگیری غالب معرفی می شوند یادگیرندگانی، که این سبک را ترجیح می دهند تمایل دارند بخشی از کار را که ساداست وپیچیدگی کمی دارد را انجام دهند.

انطباق : تجربه عینی و آزمایشگر به عنوان سبک های یادگیری غالب معرفی می شوند یادگیرندگانی که این سبک را ترجیح می دهند تمایل دارند که در فعّالیّت های یادگیری برتری داشته باشند و از به انجام رساندن تجربه های جدید و وظیفه های پیچیده لذت می برند(کلارک و همکاران، 2010، 51).

چرخه کلب (1984) بر چند اصل استوار است که ذیلاً به آنها اشاره می شود:

ـ مدیر شخصاً در انباشت تجربه ها فعال است.

ـ مدیر شخصاً در برابر فرآیند کشف نیازهای دانش و یادگیری متعهّد است.

ـ مدیر باید در یادگیری آزاد باشد و مستقل عمل کند.

ـ ساختار فرآیند آموزش باید برای مدیر روشن باشد.

ـ تجربه هایی که در دوره های آموزشی تعریف می شود باید برای مدیر مملوس باشد، حتی الامکان به آنها عمل شده باشد.

ـ مدیر باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.

ـ چرخه فرایند یادگیری باید متصل باشد(بوزنجانی،1386، 75).

برای یادگیری فردی روش های گوناگونی وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

 

2-1-6-1-روش های یادگیری فردی

روش های یادگیری فردی عبارت انداز:

کتاب ها و سایر مستندات؛

مربیگری همکاران؛

دوره ها، کلاس هاو سمینارها؛

تفسیر تجربه یادگیری از آن؛

خود یادگیری؛

یادگیری از همکاران؛

یادگیری از راه رایانه؛ سایر روشها.

برنامه توسعه شخصی[2] یکی ازروش های بسیار مهم یادگیری فردی است که نه تنها منافع سازمان بلکه آینده کاری فردی راتضمین می کند.نقش مدیریّت منابع انسانی دراین زمینه حایزاهمیّت است.

از نظر بهنامی(1384) بعضی ازاستراتژیها و روشهای مهم یادگیری فردی به شرح زیر می باشد.

خود توسعه یافتگی(توسعه شخصی)؛

مدیر به عنوان معلّم؛

گردش شغلی؛

مربیگری؛

وظایف ویژه(بهنامی، 1384، 21).

به عقیده رابرت والدرهی برای آنکه بتوانیم افرادی یادگیرنده در سازمان داشته باشیم باید از روشهای زیر استفاده شود:

1-حداکثر کردن پذیرش پیام

2-ایجاد تغییر در الگوهای ذهنی

3-ایجاد انگیزه برای یادگیری

4-کسب اعتماد بنفس

5-توانایی هماهنگی یا تغییر

[1] –   طوفان مغزی (Brainstorming) یک روش برای برانگیختن خلاقیّت در یک گروه می باشد که تعدادی زیادی ایده در مورد یک مسأله به کار می رود(لیگت وهمکاران، 2005، 313).

[2] . Self Development Pelan