روشهای دستکاری سود،پایان نامه درمورد بازده سهام در داروسازی

روشهای دستکاری سود

علی رغم تلاش های حرفه حسابداری برای ایجاداطمینان نسبت به بکارگیری اصول محافظه کارانه وبی طرفی ،دستکاری اعدادحسابداری ازطریق ابزارهای غیراخلاقی یامتقلبانه ممکن است برخی ازروشهای دستکاری سودتوسط مدیریت عبارتنداز:

1-ثبت غلط واشتباه رویدادها،برای مثال ثبت قراردادهای بلندمدت به مثابه اینکه همه درآمدها دردوره جاری پیشاپیش تحقق یافته است.

2-ثبت زودترازموعدرویدادها،برای مثال ثبت زودترازموعددرآمدهابه منظورافزایش سوددوره جاری.

3-ثبت دیرترازموعدرویدادها،برای مثال ثبت دیرترازموعدفروش به منظورهموارسازی سود.

4-ارائه نادرست دارایی هاوبدهی هابه منظوربهترنشان دادن موقعیت مالی وسودآوری موسسه .

5-تغییرروشهایابرآوردهای حسابداری،برای مثال تغییردرروش حسابداری بدهی های سوخت شده به منظورکاهش هزینه بدهی های سوخت شده وافزایش سودگزارش شده.

6-انجام معاملات بین شرکتی به منظورافزایش سودگزارش شده،برای مثال انجام معامله بایک شرکت فرعی درتلفیق نمی آیدودرنتیجه انتقال سودودرآمدبه شرکت اصلی.

7-ثبت رویدادهای صوری وساختگی ،شرکتهافرصت هایی دارندکه بامنظوربهبودموقعیت مالی وسودآوری موسسه اقدام به ثبت رویدادهای صوری وساختگی نمایند.

2-14-تحلیل بنیادی کیفیت سود

الف)تولیدجریان نقدی:یکی ازمهمترین شاخص های کیفیت سود،سطح جریان نقدی تولیدشده توسط شرکت می باشد.به زبان ساده،بااینکه می توان سودرادستکاری نموداماهمانطورکه قبلا نیزگفته شد،تحقیقات دانشگاهی نشان می دهدکه کیفیت سودبه میزان وجه نقدحاصل ازعملیات وسطح اقلام تعهدی منعکس شده درسودبستگی دارد.(اسلوان،1996)

جریان وجوه نقدعملیاتی گزارش شده درصورت جریان وجوه نقد،شاخص مناسب برای ارزیابی کیفیت سودمی باشدوازمعیارهای مهم جهت بررسی جریان وجوه نقدمی توان به سطح جریان وجوه نقدعملیاتی به سودعملیاتی(OCF/OI)اشاره کرد.

ب)کیفیت حسابهای دریافتنی:تحلیل حسابهای دریافتنی ودرآمدشرکت نمای روشنی درموردیکی ازاجزای اصلی کیفیت سودیعنی کیفیت درآمدهاارائه می نماید.به طورکلی ،درآمدی که براساس محافظه کاری شناسایی شده باشدمنجربه کیفیت سودبالاخواهدشد،درحالیکه درآمدی که براساس حسابداری  همراه باعدم احتیاط شناسایی شده باشدمنجربه کیفیت پایین خواهدشد.درموردحسابهای دریافتنی می توان گفت سطح وتغییردرحسابهای دریافتنی  نسبت به فروش،سطح وتغییرذخیره برای مطالبات سوخت شده،روش برآوردبدهی های سوخت شده واینکه چگونه می تواندسودگزارش شده راتحت تاثیرقراردهدوموارد دیگرنکات مهمی است که بایدموردتوجه قرارگیرد.

ج)چگونگی ارزشیابی موجودی کالا:کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیمابه محافظه کاری وبی طرفی درمحاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد.به ویژه،اگربهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمترازواقع ارائه شده باشدآنگاه سودآوری موسسه بالاترازواقع گزارش
می شودوبالعکس.درپژوهش های حسابداری درمورداقلام تعهدی،موجودی کالامهمترین بخش قلمدادمی شودکه درمقایسه باحسابهای دریافتنی نیزازاهمیت وحساسیت بیشتری برخورداراست وزمینه مستعدتری برای دستکاری دارد.(چان وهمکاران،2006)

درهنگام  ارزیابی چگونگی اندازه گیری موجودی کالا،سطح وتغییردرکل موجودی های کالانسبت به فروش ،روش ارزیابی موجودی های کالاوچگونگی تاثیرآن برسودگزارش شده،روش مورداستفاده شرکت برای اندازه گیری وارائه موجودیهای کالادرمقایسه بادیگرشرکتهای صنعت ازمهمترین مواردی هستندکه بایدموردتوجه وبررسی قرارگیرند.

د)کیفیت حساب دارایی های ثابت:محافظه کاری وبی طرفی درحساب دارایی های ثابت شرکت می تواندبرسود  گزارش شده تاثیرداشته باشد.برای مثال،درنظرگرفتن عمرمفیدبالابرای دارایی های ثابت می تواندسودخالص راافزایش دهدبدون اینکه سودآوری واقعی شرکت بهبودیافته باشد.درهنگام بررسی حساب دارایی های ثابت،ازمهمترین مواردی که می تواندموردبررسی قرارگیردمی توان به روشهای محاسبه استهلاک وبررسی ایجادتغییرات احتمالی درآنها،درنظرگرفتن عمرمفیددارایی های ثابت شرکت ،شواهدمربوط به دارایی های معیوب وموارددیگراشاره کرد.

ه)کیفیت بدهی هاوافشاء:کیفیت حسابهای بدهی نیزبرای درک کیفیت سودحیاتی ومهم است. همانطورکه قبلااشاره شد،حسابهای پرداختنی نیزبخشی ازاقلام تعهدی است ومثلااگرکمترازواقع شناسایی شودموجب گمراه کنندگی سودمی شود.(چان وهمکاران،2006)

درارزیابی کیفیت بدهی ها،به عنوان برخی ازمهمترین مسائلی که بایدموردتوجه قرارگیردمی توان به علائمی ازتامین مالی خارج ازترازنامه وافشای کامل بدهی هایی که تحقق یافته اماثبت نشده اند، مفروضات بکاررفته درموردبدهی های تحقق یافته  وعلائمی ازدعاوی حقوقی اشاره کرد.

و)ارزیابی فعالیت مدیریت:درشرکتهاامکان استفاده  ازتکنیک های مدیریت سودبه منظوررسیدن به اهداف گزارشگری مالی مدیریت وجوددارد.درمورداقلام تعهدی درصورتیکه دوبخش اختیاری و غیراختیاری رادرنظربگیریم ،ازبخش اختیاری به عنوان بخش گزینه های مدیریتی وازبخش اقلام تعهدی غیراختیاری  به عنوان بخشی که اثرشرایط تجاری راثبت می کندیادمی شود.(چان و همکاران ،2006)