رهبری تحول آفرین-پایان نامه درباره رفتار شهروندی سازمانی

دانلود پایان نامه

رهبری تحول آفرین:

رهبران تحول آفرین، رهبرانی هستند که پیروان خود را الهام بخشیده و قادرند به آنها روحیه بدهند و در مسیري هدایتشان کنند که منافع سازمان تأمین شود. این افراد می توانند باعث شوند که زیردستان با روحیه اي بسیار بالا عمل نموده و اثراتی عمیق بر سازمان بگذارند. رهبران تحول آفرین، به نیازها و جنبه هاي پیشرفت و ترقی زیردستان نیز توجه خاص نموده و بر دانش و آگاهی آنها می افزایند و آنها را به نحوي هدایت می نمایند که از دیدگاهی جدید به مسائل گذشته نگاه کنند و در سایه تحریک و ایجاد انگیزه تشویق می شوند تا از جان خود مایه گذاشته و در جهت تحقق هدف هاي سازمان از هیچ کوششی دریغ نورزند (جاودانی، 1390: 45). جیمز  نظریه رهبري تحولگرا را روشی اخلاقی مطرح کرد که به وسیله آن رهروان و رهبران را به سطوح عالی تر انگیزه و منزلت سوق می دهد. رهبر تحول گرا الهام بخش و خلاق است و افراد را طوري رهبري می کند که بیشتر از توانمندي هاي خود در سازمان تلاش کنند. و نیز دست به ابداع و نوآوري در حیطه کاري خود بزند. رهبري تحول گرا، با تأثیر بر احساسات، باعث تلاش و کوشش مافوق انتظار افراد در سازمان می گردد که این مسئله رضایت شغلی بیشتر افراد را در محیط کار فراهم می آورد(پورسلطانی و همکاران، 1390: 33).

ویتینگ تون و همکاران (2004) بیان می کنند کارکنانی که برای رهبران تحول آفرین کار می کنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می کنند، در ضمن در صورتی که رهبران روابط نزدیک، صمیمانه و حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند، در ان صورت کارکنان برای درگیر شدن در سطوح بالای رفتار شهروندی تمایل خواهند داشت. به طور کلی سرپرستانی که با کارکنان پیوند و روابط ضعیفی را به وجود می آورند و با آنها دیر آشنا می شوند و نیز زمانی که کارکنان سرپرستان خود را ناآگاه و بی مطلع تلقی کنند، احتمالاً کمتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر می شوند (میرکمالی و همکاران، 1391: 149).

2-1-5-4) عدالت سازمانی:

عدالت سازمانی اشاره به ادارک هر فرد از رعایت انصاف دارد. عدالت سازمانی به معنای تخصیص منصفانه فرصتهای پیشرفت، یا پاداش های مالی (عدالت توزیعی)، فرایندی که در آن تخصیص صورت می گیرد (عدالت رویه ای)، و  نوع رابطه در طول فرایند (عدالت تعاملی)، است Gelens et al., 2013: 343)). عدالت سازمانی درجه اي است كه كاركنان احساس مي كنند قوانين و سياستهاي سازماني مربوط به كار آن ها، منصفانه است. عدالت سازماني بيان مي كند بايد با چه شيوه هايي با كاركنان رفتار شود تا احساس كنند به صورت عادلانه با آنان رفتار شده است (جمشیدی و همکاران، 1392: 58). ساعتچي و همكاران ( ۳۳ )؛ نعامي و شكركن ( ۲۴ ) و مرداني حموله و حيدري  در پژوهش هاي خود نشان داده اند که که عدالت سازمانی و سه حيطه آن با رفتار شهروندي سازماني و حيطه هاي آن همبستگي مثبت معني داري دارند بطوریکه با افزايش احساس عدالت در سازمان، تمایل کارکنان به ترک شغل پايين تر، رفتار شهروندي سازماني بيشتر و رضايت شغلي بالاتر می رود (حسنی و جودت کردلر، 1391: 348).

دانلود پایان نامه