دین و معنویت:/پایان نامه درمورد معنویت در محیط کار

دانلود پایان نامه

رابطه میان دین و معنویت

هر چند بین دو واژه دین و معنویت رابطه نزدیک و عمیقی وجود دارد ، اما بین آنها تفاوت هایی وجود دارد ، از لحاظ تاریخی معنویت ریشه در دین دارد ، اما کاربردهای رایج آن ممکن است با یک سنت دینی خاص همراه نباشد . ریشه این تمایز به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، و تمایزی که ویلیام جیمز در کتاب گوناگونی تجربه ها ی دینی بین دین شخصی و دین نهادی قائل شد ، بازمی گردد. در تمایز بین معنویت و دین ، برخی مدعی برتری معنویت بر دین اند و برخی دیگر بر عکس. پارگامنت می گوید : با امور سازمانی، شعایر و ایدئولوژی مرتبط است و معنویت با امور شخصی ، تاثیر گذار و با تجربه تاثیر گذار مرتبط است . وی دین را امری محدود کننده و بازدارنده نیروهای انسانی ، و معنویت را امری پسندیده می داند که با بزرگترین توانمندی های بشری در ارتباط است . البته در ادامه سخن خویش و در جای دیگر بیان می کند که این دیدگاه از نظر تاریخی قابل توجیه نیست . آندرهیل ، در کتاب زندگی معنوی ، معنویت را قلب هر دین می داند و زندگی معنوی در نظر وی ، زندگی کامل و اصیلی است که انسانیت برای آن ساخته شده است . درباره دیدگاه دین و  معنویت دو دیدگاه عمده وجود دارد :

در دیدگاه اول سه حالت  وجود دارد : برخی معنویت و دین را یکی دانسته و جدایی آن را غیر ممکن می دانند ، برخی دیگر معنویت را اعم از دین و قلمرو آن را بیشتر از دین می دانند و برخی دیگر، دین را اعم از معنویت و حوزه و قلمرو آن را گسترده تر می دانند

دیدگاه دوم: بین معنویت و دین هیچ رابطه ای نمی بینند و قائل به جدایی بین این دو مقوله هستند . بدین ترتیب ، در دیدگاه اول فردی معنوی است که دیندار بوده و معنویت او مبتنی بر دین باشد ، اما در دیدگاه دوم فرد می تواند معنوی باشد بدون اینکه دیندار باشد .

میترف و دنتون در پژوهش های جامع و تجربی خود در سال 1999 به این نتیجه رسیدند که افرد بین دین و معنویت فرق می گذارند. از دیدگاه برخی از آنان ، دین تعبیر و موضوع مناسبی برای محیط کار نیست . از سوی دیگر، معنویت موضوع بسیار مناسبی برای بحث و گفتگو تلقی می شود. این بدین معنا نیست که آنان هیچ ترسی ،ملاحظه یا تردیدی نسبت به سوء استفاده های احتمالی از معنویت نداشتند . بلکه با این همه، ضرورت آن را همچنان احساس می کردند .  آنان معنویت را احساس بنیادین برقراری ارتباط با خویشتن کامل خویش ، دیگران و جهان هستی می پنداشتند .تقریبا 30 درصد از پژوهش شدگان در پژوهش های فوق دیدگاه مثبت به دین و معنویت داشتند . درصد کمی، تقریبا 2درصد ، دیدگاه مثبت به دین و دیدگاه منفی به معنویت داشتند. حدودا 60درصد دیدگاه مثبت به معنویت و دیدگاه منفی به دین داشتند. نظر 8 درصد از آنها، هم نسبت  به دین هم نسبت به معنویت منفی بود. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که 90درصد از افراد نسبت به معنویت نگرش مثبت داشتند . در این پژوهش ها چهار نوع جهت گیری نسبت به دین و معنویت نمایان گشت. (میتروف و دنتون، 1999)

–  فرد می تواند نسبت به دین و معنویت دیدگاهی مثبت داشته باشد. در نظر این فرد، دین و معنویت یکسان و هم معناست و در عین حال که معنویت جایگاه یکسانی با دین دارد، تنها راه تجربه و ایجاد معنویت از طریق دین است

– فرد می تواند دیدگاهش نسبت به دین مثبت ، ولی نسبت به معنویت منفی باشد . در این مورد ، تمام توانش را بر روی زندگی دینی ، به ویژه بر آیین ها و آموزه های یک دین خاص ، متمرکز می کند . رستگاری و عضویت در یک اجتماع ِ کاملا مشترک و مفید ، از آمال اصلی این فرد است.

– فرد می تواند دیدگاهی منفی نسبت به دین ، و دیدگاهی مثبت نسبت به معنویت داشته باشد. در این مورد او دین را نهادی سازمان یافته نا منعطف و متعصب می انگارد . در نظر وی معنویت مفهومی بسیار شخصی ،منعطف، غیر متعصب و جهانی است . صرف نظر از عقاید خاص افراد ، معنویت برای همه دست یافتنی است. معنویت نیرویی وحدت بخش و نیرو دهنده است .

–  دیدگاه فرد میتواند هم نسبت به دین و هم نسبت به معنویت منفی باشد. در این مورد او بر این باور است که دستیابی به هر چیز ارزشمندی ، ازطریق وضع ارزشهای مناسب امکان پذیر است. از نظر وی ، معنویت و دین در محیط کاری ِ غیر دینی مدرن هیچ کاری را از پیش نخواهد برد

دانلود پایان نامه