ديدگاه جامع به اعتماد-پایان نامه درباره تاکتيکهاي بازاريابي رابطه مند

دانلود پایان نامه

ديدگاه جامع به اعتماد

در جهت ارائه ديدگاهي جامع از اعتماد و نشان دادن رويكردهاي گوناگون به معناي اعتماد چندين مثال از معناي اين واژه در ادبيات تحقيق موجود در رشته­هاي فلسفه، روان­شناسي، مديريت و بازاريابي آورده مي‌شود.

فلسفه

در رشته فلسفه مطالعه مفهوم اعتماد به يونان باستان برمي­گردد. بسياري از فلاسفه يونان باستان در راستاي ارائه جلوه­اي از ماهيت انسان به مطالعه اعتماد پرداختند (بايلي[1]، 2002). يونانيان اعتقاد داشتند كه افراد تنها زماني به همکاران اعتماد مي­كنند كه مطمئن باشند كه ترس از محكمه و تنبيه به قدر كافي وجود دارد تا آن‌ها را از دزدي يا آسيب رساندن به بقيه منصرف كند. به علاوه آنان عشق و علاقه را به عنوان عناصري كه باعث افزايش اعتماد و در نتيجه همكاري بيشتر ميان آدميان مي‌شود، تلقي مي­كردند.

فلاسفه مدرن بيشتر بر اعتماد ميان شخصي و به عبارت بهتر اعتماد در روابط ميان افراد توجه داشتند. در فلسفه سياسي نيز اعتماد با توجه به ارزش­ها و منافع اجتماعي مورد بررسي و مطالعه قرار مي­گرفت (وانگ و امورين، 2004،ص105-125).

روانشناسي

در ادبيات تحقيق موجود در روانشناسي در مورد اعتماد، اكثراً بر اعتماد ميان شخصي تمركز شده است، هر چند كه رويكردهاي گوناگوني در مطالعات اين محققين مشاهده مي‌شود. روانشناسان عموماً اتفاق نظر دارند كه اعتماد به خصوص اعتماد ميان شخصي مفهومي مهم و حياتي در روانشناسي و به خصوص در رشد شخصيتي و زندگي اجتماعي مي­باشد. بر خلاف فلاسفه، روانشناسان بر تفاوت­هاي شخصي در اعتماد به عنوان يكي از ويژگي­هاي شخصيتي و پيامدهاي اين تفاوت­ها در زندگي و روابط انساني آن‌ها تاكيد داشتند (وانگ و امورين، 2004،ص105-125).

مديريت

در رشته مديريت، مفهوم اعتماد در چارچوب سازمان‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. محققين نقش و اهميت اعتماد را در سازمان مورد مطالعه قرار داده­اند، ديسكرول اعتماد و مشاركت را به عنوان پيش­بيني كننده­هاي رضايت در تصميمات سازماني تلقي مي­كند.

مير[2] و همكاران (١٩٩٥) اعتماد را به عنوان مكانيزمي كنترلي جهت توانمند سازي كاركنان براي همكاري مثمرثمر با يكديگر در ساختارهاي جديد سازماني به شمار مي­آورند.

همچنين اعتماد سازماني اينگونه معنا شده است: «باور به اينكه تصميم گيرندگان نتايج مطلوب را با توجه به علائق فرد و بدون نياز به مداخله و تاثير وي ايجاد خواهند كرد» (وانگ و امورين، 2004،ص105-125).

نقش ديگري كه براي اعتماد در سازمان‌ها شناسايي شده است آن است كه اعتماد قادر به كاهش هزينه­هاي ميان سازماني و درون سازماني است (يوزي[3]، 1997،ص35-67).

محققين مديريت عموماً اعتقاد دارند كه اعتماد قادر به بهبود عملكرد كسب و كار مي­باشد. به علاوه ارتباط ميان اعتماد پرسنل به رهبري سازمان و رضايت شغلي و تعهد سازماني در تحقيقات گوناگون در دهه­هاي اخير مورد توجه محققين قرار گرفته است (دريکس و فرين[4]، 2002،611ص-628).

[1] Bailey

[2] Mayer

[3] Uzzi

[4] Dirks, K. T., & Ferrin

دانلود پایان نامه