خصوصیات محتوای اطلاعات/پایان نامه درمورد کیفیت اطلاعات مالی

ویژگی های کیفی مربوط به محتوای اطلاعات(همان منبع):

1- مربوط بودن:  اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به وقایع و نیز تصمیمات آنها موثر واقع گردد.این ویژگی مبتنی بر مفاهیم به موقع بودن ، سودمندی در پیش بینی و انتخاب خاصه اندازه گیری می باشد.

2- قابلیت اتکاء : اطلاعاتی قابل اتکاء است که منصفانه و بیطرفانه بوده و به شکل کامل و صحیح تهیه شده و در آن به رجحان محتوا بر شکل توجه شده باشد.

1- قابل مقایسه بودن : که خود مبتنی بر دو مفهوم می باشد:

الف : رعایت یکنواختی (ثبات رویه): به قابلیت مقایسه اطلاعات مالی ارائه شده توسط یک واحد تجاری در طول زمان،اطلاق می شود.

ب : همسانی روش ها ( متحدالشکلی ):  به قابلیت نتایج  حاصل از عملیات دو یا چند واحد اقتصادی شاغل در یک صنعت واحد و در یک مقطع زمانی مشخص اطلاق می شود.

2- قابل فهم بودن : اطلاعاتی  قابل  فهم است که برای استفاده کنندگان عادی با دانش متعافی که از حسابداری دارند ، قابل درک باشد.

تضاد بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

  • وجود تضاد بین برخی از ویژگی های  کیفی حسابداری و ازجمله دو ویژگی «مربوط بودن» و «قابلیت اتکاء» باعث آن می شود که  تمام  ویژگی های مزبور را نتوان همزمان در یک جا جمع نمود.
  • به لحاظ وجود تضاد مزبور، باید  سعی در ایجاد تعادل منطقی بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نمود.

خصوصيات كيفي اصلي مرتبط با محتواي اطلاعات عبارتند از “مربوط بودن” و “قابل اتكا بودن”كه اين دو خصوصيت نيز خود متشكل از خصوصيات ديگري هستند.

2-2-2-1- مربوط بودن

اطلاعاتي مربوط تلقي مي شود كه بر تصميمات اقتصادي كاربران در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال و آينده يا تأييد و تصحيح ارزيابيهاي گذشته آنها مؤثر واقع شود. براي اينكه اطلاعات مربوط باشد بايد ارزش پيش بيني و قابليت تأييد (ارزش بازخورد) داشته باشد و به موقع دراختيار كاربران قرار گيرد.مربوط بودن یک ویژگی نسبی است و محتوای آن به استفاده کنندگان اطلاعات مالی و خواسته های آنان بستگی دارد .ارائه اطلاعات مربوط ،تصمیم گیرندگان را در اخذ تصمیمات منطقی یاری میدهد. و از بروزابهام و سردرگمی دربررسی و سردرگمی در بررسی و مطالعه اطلاعات مالی جلوگیری میکند.ویژگی مربوط بودن اطلاعات مالی ،مبتنی است بر مفاهیم زیر:

الف ( اهمیت

و آن یک مفهوم نسبی است که کیفیت و کمیت آن ازطریق میزان تاثیری که اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیریها دارد ارزیابی و تعیین میگردد.بطورکلی میتوان گفت :بنا براصل اهمیت ،رعایت دقیق مفاد وضوابط استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در مورد مبالغ فاقد اهمیت الزامی نیست.

ب) به موقع بودن

به موضوع مناسب بودن زمان ارائه اطلاعات مالی اشاره دارد.اطلاعات مالی نمیتواند مربوط محسوب شود مگر این که به موقع باشد.یعنی در زمان مناسب در اختیار استفاده کنندگان قرارگیرد.زمان ارائه اطلاعات ، سودمندی اطلاعات ارائه شده را تعیین میکند و افشای به موقع اطلاعات مربوط ، مانع بی خبری از اطلاعات مهمی میشودکه ممکن است چشم انداز آتی واحد تجاری را کاملا تغییر دهد.

ج ) رجحان محتوا برشکل

درحسابداری و گزارشگری مالی برمحتوای اقتصادی عملیات و رویدادها تاکید میشود،هرچندشکل عملیات و رویدادها مغایر با محتوای آنها باشد ونحوه عمل دیگری را ایجاب کند.مثلا درتعریف دارائیها به منافع آتی بیش ازمالکیت قانونی اهمیت داده شده است . طبقه بندی اقلام تحصیل شده دراجاره های بلند مدت(اجاره بشرط تملیک)بعنوان دارایی مبتنی بر رجحان محتوا بر شکل است حسابداران وحسابرسان هنگام برخوردبا معاملات با اشخاص وابسته نیزباید بر محتوای این گونه معاملات ونه شکل قانونی آنها ،توجه کنند.

د) قابل فهم بودن؛

اطلاعات مالی باید برای اشخاصی که دانش متعارفی از حسابداری دارند قابل فهم و استفاده باشد.درتهیه صورتهای مالی باید از بکارگیری اصطلاحات مبهم و نامانوس پرهیزشود.

ه ) افشای کامل ؛

افشاء بعنوان یکی از اصول اساسی حسابداری و یکی از کیفیات مرتبط یا ویژگی مربوط بودن اطلاعات مورد بحث قرار میگیرد. اطلاعاتی که ویژگیهای لازم را برای انعکاس درمتن صورتهای مالی ندارند ، نظیر اطلاعات غیرکمی و توصیفی را میتوان ازطریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا کرد.افشا در حسابداري واژهاي فراگیر است و تقریباً تمامی فرآیند گزارشگري مالی را در بر میگیرد. یکی از اصول اولیه حسابداري اصل افشاي کلیه واقعیتهاي با اهمیت و مربوط درباره رویدادها وفعالیتهاي مالی واحدهاي تجاري است. اصل مزبورایجاب میکند که صورتهاي مالی به گونه اي تهیه وارائه شود که از لحاظ هدفهاي گزارشگري اولاً به موقع ، مربوط و قابل اعتماد و ثانیاً قابل مقایسه و قابل فهم باشد. یعنی بتواند استفاده کنندگان صورت هاي مالی را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند (عالیور،1370).