خصوصیات دانش:/پایان نامه درباره دانش و وفاداری مشتری

خصوصیات دانش

در ادبیات دانش، خصیصه های زیر از دانش بیان شده است:

دانش به آسانی ذخیره نمی شود. دانش چیزی است که در ذهن انسان می نشیند یا در کامپیوتر بر خلاف مواد اولیه، دانش معمولاً کد نمی شود، حسابرسی نمی شود، موجودی گیری نمی شود و در یک انبار روی هم چیده نمی شود تا کارکنان از آن بر حسب نیاز استفاده کنند. دانش پراکنده است و راحت از دست می رود. دانش را می توان چنین نعریف کرد:

دانش پراکنده است، خود سازمانده است ،به دنبال جامعه می گردد، بر زبان سفر می کند، غلطان است، رها بودن را دوست دارد، تجربه می کند، تا ابد رشد نمی کند، پدیده اجتماعی است، چند وجهی و چند وجهی است.

اطلاعات ارزش کمی دارد و به دانش تبدیل نخواهد شد مگر اینکه در ذهن انسان پردازش شود. اگر چه اطلاعات دانش نیست ولی جنبه ی مهمی از دانش است. دانش اگر استفاده نشود بی اثر است. دانش با ارزش ترین شکل اطلاعات است که آماده کاربرد در تصمیمات و اقدامات است( مارتنسون، 1379). دانش اهرم کسب و کار است. دانش کسب و کار بر دو پایه استوار است:

  • مدیریت آنچه قبلاً می دانستیم.
  • نوآوری که کاربردی کردن دانش است( حاج حسینی،1378).

اهرم دانش در شش مورد قابل دسته بندی است:

1-دانش مشتری

2-دانش کارکنان

3-دانش محصولات

4-دانش فرایندها

5-دانش روابط

6-دانش دارایی

دانش مشتری، حیاتی ترین دانش از میان دانش های فوق برای سازمان ها است. مزایای به کارگیری این دانش ها برای سازمان ها عبارتند از:

الف) اجتناب از اشتباهات با هزینه ی بالا

ب) افزایش سرعت حل مسأله

ج) افزایش نرخ نوآوری

د) استفاده از بهترین تجارب

ه) ایجاد کسب و کار

و) ارائه خدمات بهتر به مشتری.

زمانی یک سازمان می تواند از دانش خود به طور مؤثر استفاده کند که:

الف) مدیریت دانش در جهت استراتژیک سازمان باشد.

ب) مدیریت شرکت نسبت به مزایای دانش آگاه باشد.

ج) رهبری و مرجعیت دانش در شرکت وجود داشته باشد.

د) هدف عملیاتی دانش در یک چشم انداز مشخص باشد.

ه) فرایندهای اطلاعات و دانش به طور نظامند ایجاد شده باشد.

و) امکانات تکنولوژیک مناسب در سازمان وجود داشته باشد.

ز) فرهنگ سازمانی حامی تولید دانش و فراگیری دانش باشد (صلواتی و همکاران،1390).