توانايي هاي کارکنان:/پایان نامه درباره مدیریت زنجیره تامین

توانايي هاي کارکنان

 • مهارت هاي عمومي
 • ميزان تعهد کارکنان در قبال بهبود مستمر و کيفيت فرآيند
 • وضعيت فعلي و گذشته روابط بين نيروي کاري و مديريت
 • جابه جايي نيروي کار (گردش شغلي)
 • ميزان تمايل نيروي کاري به شرکت در دستيابي به اهداف مديريت زنجيره تامين

د) ساختار هزينه

 • هزينه هاي کار مستقيم
 • هزينه هاي کار مستقيم
 • هزينه هاي مواد
 • هزينه هاي ساخت يا عملياتي فرآيند
 • هزينه هاي سربار
 • مخارج يا هزينه هاي فروش و اداري

ه) فلسفه مديريت کيفيت جامع

 • تعهد مديريت
 • کنترل کيفيت آماري
 • تعداد معيوب ها
 • ايمني
 • آموزش
 • نگهداري از امکانات و تجهيزات

و) توانايي فناورانه و فرآيندي (فناوري، طراحي، روش ها، تجهيزات مورد استفاده در ساخت يک محصول يا تحويل خدمت به مشتري)

 • ميزان توانايي شرکت در طراحي و توليد توام
 • توانايي توليد اقلام در سطحي اقتصادي و با کيفيتي مناسب
 • برنامه ها و راهکارهاي تجهيزات سرمايه اي شرکت
 • ميزان تعهد به تحقيق و توسعه (R&D)

ز) پذيرش و اجابت قوانين و مقررات عدم آلودگي محيط زيست و ميزان توانايي شرکت در دفع مواد خطرناک و آلوده کننده

ح) توانايي/ استحکام مالي

 • ميزان احتمالي ورشکستگي مالي
 • ميزان توانايي مالي شرکت در سرمايه گذاري در تجهيزات، تحقيقات، کارخانه و غيره
 • ميزان توانايي مالي شرکت در حمايت از طرح هاي بهبود مستمر
 • ميزان توانايي شرکت در برآورده ساختن نيازهاي نقدينگي کوتاه مدت خويش
 • ميزان اداره اثربخش دارايي هاي شرکت
 • ميزان گران فروشي يا ارزان فروشي شرکت
 • ميزان بدهکاري وامي شرکت و عدم توانايي آن در پرداخت ديون بلندمدت خويش

ط) سيستم هاي زمان بندي و کنترل توليد (واگذاري، زمان بندي، کنترل فرآيند توليدي)

 • قابليت رايانه اي و نرم افزاري شرکت در سيستم MRP براي اطمينان از در دسترس بودن اقلام موردنياز
 • ميزان تعقيب زمان سيکل مواد و توليد و مقايسه آن با استانداردهاي موردنياز
 • ميزان حمايت سيستم زمان بندي توليد از نيازمندي هاي زنجيره تامين
 • ميزان وقت شناسي و تحويل به موقع کالا و خدمات توسط شرکت
 • ميزان توانايي ها و عملکرد مناسب سيستم کنترل موجودي

ت) پتانسيل رابطه بلندمدت

 • وجود فرهنگ کاري به صورت شراکت
 • تعهد به اختصاص منابع به رابطه امضا شده و استفاده نکردن از اين منابع در جاي ديگر
 • ميزان تمايل شرکت به حل اختلافات به صورت مناسب
 • ميزان تفکر راهبردي در شرکت
 • ميزان فرهنگ تسهيم اطلاعات
 • ميزان فرهنگ همکاري در درون سازماني
 • ميزان شناخت شرکت از صنعت و تجارت موردنظر
 • ميزان تمايل شرکت به درک مشکلات طرف مقابل