تكنيك دلفي:/پایان نامه درمورد ماهیت شغل و خلاقیت

دانلود پایان نامه

تكنيك درهم شكستن مفروضات:

يكي از موانع مهم خلاقيت مفروضات قبلي است كه ناخودآگاه اجازه نمي دهد فكر در همه جهات به حركت در آيد بسياري از مفروضات قبلي ممكن است در اصل همان زماني كه در ذهن ما ايجاد شده اند، غلط باشند، مثل خطر ناك بودن دوچرخه در ذهن كسي كه خواب تصادف شديد با دوچرخه را ديده است. بسياري از آن ها به مرور زمان اعتبارشان را از دست داده اند يا بسياري از آن ها به دليل تغيير شرايط بي اعتبار شده اند. اما مسئله اين است كه فرد متوجه اين تغييرات و اشتباهات نيست و هنوز با مفروضات قبلي به مسئله نگاه مي كند. از آنجاييكه مفروضات مربوط به قسمت درون ذهني مي شوند و به عبارت ديگر چون آن ها امري دروني هستند نمي توانيم آن ها را به تنهايي فسخ يا از فكر خود جدا سازيم. مثل آن چاقو كه نمي تواند دسته اش را ببرد. شناسايي مفروضات خود و ديگران، اولين قدم براي تغيير مفروضات است. ( همان منبع، 80 )

 

1-2-9-10-تكنيك دلفي:

اين تكنيك در سال1964توسط دالكي و هلمر معرفي شد. بسيار شبيه به تكنيك طوفان ذهني است با اين تفاوت كه افراد هيچگاه بصورت گروه در يك جلسه و دور يك ميز جمع نمي شوند و در واقع رويارويي مستقيم رخ نمي دهد. اساسا” فلسفه اين تكنيك اين است كه افراد در تكنيك طوفان فكري به علت شرم و خجالت نمي توانستند بعضي از ايده هايشان را مطرح نمايند، لذا در اين روش افراد به صورت كلامي و رودررو درگير بحث نمي شوند، بلكه رئيس گروه موضوع را به همه اعلام مي كند و سپس هر يك از افراد به طور جداگانه ايده هايشان را به صورت كتبي (حتي مي تواند بدون ذكر نام باشد) براي رئيس گروه ارسال مي كنند. سپس رئيس گروه تمام ايده هاي پيشنهادي را براي تك تك اعضاء ارسال مي كند و از آن ها مي خواهد كه نسبت به ايده هاي پيشنهادي ديگران فكر كنند و اگر ايده ي جديدي به نظرشان مي رسد به آن ها اضافه كنند. اين عمل چندين بارتكرار مي شود تا در نهايت اتفاق آرا به دست آيد. فن دلفي شامل دعوت به مشورت و مقايسه ي قضاوت هاي بي نام چند نوبتي اعضاي يك تيم درباره تصميم يا مسئله مي شود.

 

1-2-9-10-1-چه موقع از فن دلفي استفاده مي شود؟

1- هنگامي كه مي خواهيد نظر اعضاي يك تيم را در مورد شخصي به دست آوريد، بي آن كه روبرو شدن آنان

سبب احتمال خطا در قضاوت مي شود.

2- هنگامي كه اعضاي يك تيم در يك جا مستقر نباشند.

3- زماني كه لازم است اعضاي تيم نسبت به تصميمي كه مي گيرند و عواقب آن به طور كامل آگاه و مسئول باشند.

4- هنگامي كه حضور چهره هاي بالادست و فشار همتايان بر تصميم گيري اثر مي گذارد. ( همان منبع، 81 )

 

 

1-2-9-11- تكنيك استخوان ماهي (علت و معلول):

يكي از روشهاي بسيار سودمند براي شناسايي مسائل، نمودار استخوان ماهي است. نمودار استخوان ماهي كه گاهي به آن نمودار ايشيكاوا نيز مي گويند توسط پروفسور ايشيكاوا از دانشگاه توكيو طراحي شد. هدف اصلي اين تكنيك، شناسايي و تهيه فهرستي از كليه علل احتمالي مسئله مورد نظر است. اين تكنيك در درجه اول يك تكنيك گروهي شناسايي مسئله است اما توسط افراد قابل استفاده است. ( همان منبع، 81 )

دانلود پایان نامه