تفسير اطلاعات-پایان نامه درمورد بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

تفسير اطلاعات

تفسير اطلاعات فرآيندي است كه به صورت اطلاعات توزيع شده با يك يا چند معني قابل درك  ارائه مي­شود. معني­كردن يا شكل­دهي مفاهيم و اطلاعات به وسيله داجسون »  دانش رويه اي «[1]  ناميده شده است. از طرفي هابر بيان مي­دارد كه فرد يا گروه، ساختار فكري قبلي دارند كه تعابير آن­ها از اطلاعات را شكل مي­دهد. اين ساختار فكري به گونه­اي است كه براي هر مدل، يك ورودي به ذهن به كار گرفته مي­شود و دانش معني­داري را كه بتوان ذخيره كرد شكل مي­دهد. عكس­العمل بين مدل­هاي ذهني ذخيره شده و تعابير آن­ها براي درك چگونگي يادگيري مهم مي­باشند. يادگيري گسترده­تر زماني روي مي­دهد كه تفاسير بيشتري مورد استفاده قرار گيرند.

بسياري مواقع، فرآيند تصميم­گيري بطور كامل در سازمان­ها انجام نمي­شود بلكه فقط نقطه پاياني يا نتايج فرآيند مشخص مي­شود. وقتي اطلاعاتي درباره تصميمات عقلائي موجود لازم باشد، اين چنين اطلاعاتي ممكن است در زمان بعدي بطور كامل قابل دسترس نباشد. توانايي بازنگري و سئوال درباره تصميمات عقلايي اتخاذ شده مبناي يادگيري دو حلقه­اي است.

سيستم­هاي حمايتي تصميم­گيري و سيستم­هاي اطلاعاتي موضوع­گرا­نه فقط مي­توانند ذخيره­سازي و بازيابي اطلاعات در فرآيند تصميم­گيري را حمايت كنند، بلكه خود فرآيند و نتايج آن را نيز مي­توانند حمايت نمايند. از اين مي­توان به عنوان ابزاري براي پيشرفت يادگيري و آگاهي ميان افراد و گروه­ها استفاده كرد. اين روش، از تصميم­گيري بديهي و مسلم اعضاء جلوگيري مي­كند .سيستم­هاي اطلاعاتي مي­توانند به ايجاد لابراتورهاي آموزشي كمك كنند، بدين صورت كه مي­توانند مدل­هايي در مقياس كوچك از موقعيت­هاي زندگي واقعي بسازند.

يادگيري سازماني هنگامي اتفاق مي­افتد كه سازمان­ها، فعاليت­هاي تفسير اطلاعات را به عهده گيرند. سازمان­ها هنگام تعامل با محيط با عدم اطمينان و ابهام روبرو مي­شوند. عدم اطمينان با حصول و پردازش اطلاعات بيشتر كاهش مي­يابد در حالي كه ابهام با انجام تصميمات و ملاقات رو در رو كاهش مي­يابد. اين است كه هرچه رسانه پربارتر باشد درك اطلاعات بهتر مي­شود.

امروزه با سيستم­هاي كنفرانس چندرسانه­اي مي­توان مباحث رو در رو را شبيه­سازي كرد. اين سيستم، در حالي كه كاركنان در صندلي­هاي راحتي در محل كارشان نشسته­اند، اعضاء واحد ديگر سازمان را براي تشريك مساعي فعال و توانا مي­كنند. اين چنين سيستم­هايي نيز ارسال زنده ويديويي و مباحث هم­زمان (مستقيم) را فعال­سازي مي­كند( دفت[2]، 1986، 29).

[1] Procedural Knowledge

[2] Daft

دانلود پایان نامه