تغییر سازمانی:/پایان نامه درباره استراتژی مدیریت تعارض

دانلود پایان نامه

ادبیات نظری تغییر سازمانی

2-2 مقدمه:

سازمان ها و ادارات یکی از ارکان اصلی در جامعه انسانی هستند و مدیریت و رهبری در سازمان از مهمترین شاخصهای ادامه حیات، پویایی ، بالندگی و یا نابودی آنها می باشد.پیشرفت های گوناگون و متنوع در علم فناوری ، مدیریت سازمان ها را از حالت سنتی خارج نموده و با تغییر و تحول سازمانی، مدیریت پویا جایگزین مدیریت سنتی شده است.امروزه سازمانها علاوه بر وظایف سنتی و ماهوی خود که همانا تحقق اهداف سازمانی و غایی سازمان می باشد میبایست پاسخگوی خواستها و انتقادات جامعه بیرونی و درونی سازمان خویش باشد. در لغت نامه تغییر به معنای از حالی به حال دیگر برگرداندن یا چیزی را به شکل و حالت دیگر در آوردن معنی شده است. جهان همواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات ذرات هستی در گرو همین تغییرات است. تغییر در همه پدیده‌های جهان جریان دارد و این تنها به طیف خاصی محدود نیست. تغییر پیش از پیدایش بشر وجود داشته و همیشه نیز وجود خواهد داشت. چه در غیر این صورت، در هر موقعیت و لحظه از زمان، انتقال به زمان و شرایط بعدی ممکن نخواهد بود. بشر همیشه درصدد ایجاد تغییرات مثبت، مهار تغییرات منفی و مبارزه با آثار آن بوده است و سعی نموده است که تغییرات را مدیریت نماید تا از آثار زیان بار آن در امان بماند. در برخی تعاریف تغییرات هدفمند را تحول نامیده اند . یعنی تغییراتی که با اراده افراد و با مقصود خاصی انجام پذیرد . تغییراتی که بر اثر مرور زمان ایجاد می شوند می تواند خوشایند و یا نا خوشایند  باشند . مانند تبدیل مواد آلی به نفت و یا فساد مواد غذایی .  ولی تحول باید خوشایند باشد چرا که با اراده و انگیزه و با برنامه از پیش طرح ریزی شده طراحی شده است . تغییر در اجزاء یک پدیده ، لازمه تغییر در کل پدیده است . یعنی اگر انتظار تغییرو تحول در یک سازمان را داشته باشیم ، نخست باید تغییر و تحول در اجزاء سازمان را فراهم کنیم . از آنجایی که  مهمترین بخش هر سازمان را نیروی انسانی آن سازمان تشکیل می دهد بنابراین، تحول در نیروی انسانی هر سازمان موجب پایه گذاری تحول در آن سازمان  خواهد بود (امامی پور ،1380).

2-2-1 انسان و تغییر

پس از مختصر مقدمه اینک به مقوله تغییرو تحول در انسانها می پردازیم . تغییرو تحول  در انسانها در دو وجه اتفاق میافتد نخست وجه ظاهری انسان ، همانطوریکه اشاره شد، وجه ظاهری انسان  در گذر زمان دچار تغییر می گردد . دوم تغییر در وجه باطنی است که گاها” تغییر در افکار ، روحیات ، دیدگاه  و شخصیت نیز بیان می شود . آنچه که در بحث تغییر در اینجا  منظور نظر است وجه دوم است . انسانها در گذر زمان تغییر را جبرا” یا به اختیار تجربه می کنند .  از آنجایی که هیچ فعل و انفعالی در عالم به خودی خود اتفاق نمی افتد مگر به واسطه عوامل ، تغییر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و عوامل به دو صورت درونی و بیرونی می توانند  منجر به تغییر گردند . در انسانها عوامل درونی به صورت تغییرات فیزیولوژیک که منجر به احساس نیاز می گردد و بطور اجمال  به صورت خواست انسان ظاهر می گردد ، تعریف شده است . عوامل بیرونی بطور کلی محیط و اثرات آن را شامل میشود .  صدر المتالهین ملا صدرای شیرازی  چنین می فرماید : نفس انسان، نخست در مرتبه جمادي است و سپس با خروج از مرحله جمادي به حالت جنيني و در مرحله نباتي (نفس نباتي) قرار مي گيرد و پس از آن به مرحله حيواني (نفس حيواني) وارد مي شود و در دوره بلوغ حقيقي خود به مرحله نفس انساني مي رسد و «نفس ناطقه» مي گردد. پس از اين مرحله نيز مي تواند با كوشش و تمرين و تربيت روحي و عقلي خود، به بلوغ انساني برسد (كه نام آنرا نفس قدسي و عقل بالفعل مي گذارد) و كمتر كسي توان رسيدن به اين مرحله را دارد. (امامی پور ،1380).

2-2-2اجزاء تغییر

تغییر را تدریج رقم میزند . به عبارت دیگر ،  تغییر در کالبد زمان میسر است . برخی از تغییرات با به خدمت گرفتن زمان ، حضور خود را مخفی میکنند چرا که با صرف زمان ، دیگر متوجه تغییر تدریجی و آرام در آنها  نمی شویم ! برخی از تغییرات با به خدمت گرفتن سرعت ، به آشکار تغییر را به رخ میکشند ! آنچه که مهم می نماید این است که تغییرو تحول همانند همه رخدادهای طبیعی در مقابل خود اصطکاک را پیش رو دارد  و برای غلبه بر این اصطکاک نیازمند صرف انرژی است . انسانها همواره در مقابل تغییرات عکس العمل نشان داده  و آن را بصورت مخالفت بیان میکنند . این همان اصطکاکی است که گفته شد ! شاید این بخاطر آسوده خواهی باشد ! انسانها ذاتا” خواستار ایستایی بوده یا راحتی خود را در ایستایی میدانند . تغییرات نیز مانند پدیده های دیگر ابتدا و انتهایی دارد . اثرات ناشی از تغییرات در پدیده ها ، دامنه گسترده ای را شامل می شود . همانطوریکه اشاره شد تغییرات در بستر زمان واقع می شوند بنابر این با گذشت زمان دامنه تغییرات وسیع تر و اثرات مشهود تر می توانند باشد . بعنوان مثال تغییر در زاویه حاصل از برخورد دو خط در ابتدا فاصله چندانی میان دو خط ایجاد نمی کند ولی در امتداد خطوط ، فاصله تا بی نهایت می شود (امامی پور ،1380).

2-2-3 ابعاد تغییر

گاهی تغییر خود را بطور کامل در یک بعد نشان می دهد مانند تغییرات ظاهری . جسمی که در اثر تغییر حالت دچار دگرگونی ظاهری شده است . گاهی نیز ابعاد تغییر متفاوت است مانند تغییر ماهیت یعنی استحاله ( درختی که از جنس چوب بوده در اثر مرور زمان و مجاورت با شوره زار تبدیل به درخت نمکی می شود) ! ابعاد تغییر در سازمانها نیز متفاوت است . سازمانهایی که با تغییرات جزئی سعی در بهبود فرایندها دارند و سازمانهایی که بکلی دستخوش تحول اساسی می گردنند . دانشمندان برای تغییرات ، مدلهای  متعددی را تعریف نموده اند که در ذیل چند نمونه از آنها را نام می بریم :

مدل کرت لوين
کرت لوين يک مدل سه مرحله اي براي تغيير ارائه کرده است که چگونگي آغاز ، مديريت و تثبيت فراگرد تغيير را توصيف مي کند. قبل از ‏بررسي هر مرحله بهتر است که مفروضات اين مدل را مطالعه کنيم.‏

‏1-‏ فراگرد تغيير صورت نمي گيرد مگر آنکه انگيزشي براي تغيير وجود داشته باشد.‏
‏2-‏ فراگرد تغيير شامل يادگيري چيزي جديد است.‏
‏3-‏ افراد کانون تغييرات سازماني هستند.‏
‏4-‏ مقاومت در برابر تغيير وجود خواهد داشت.‏
‏5-‏ تغيير اثر بخش نيازمند تقويت است.‏

2-2-4 مراحل تغییر:‏
‏1-‏ خروج از انجماد: اين مرحله بر ايجاد انگيزش و آمادگي براي تغيير تاکيد مي کند.‏
‏2-‏ تغيير: در اين مرحله بايد اطلاعات جديد ، الگوي رفتاري جديد ، براي کارکنان فراهم آورد.‏
‏3-‏ انجماد مجدد: تغيير در حين فراگرد تثبيت به کمک کارکنان با تلفيق رفتارها و نگرش هاي تغيير يافته با شيوه هاي عادي انجام ‏کارهايشان پايدار مي شود.

دانلود پایان نامه