تعاریف کارآفرینی سازمانی،پایان نامه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه

دانلود پایان نامه

           تعاریف کارآفرینی سازمانی

 

واژه كارآفريني سازماني را نخستين بار پينكات در سال 1978 ميلادي به كار برد(ناهید، 1388). این واژه اکنون نزدیک به دو دهه به صورت خاص مورد توجه محققان قرار گرفته است(کریستین، 2004، ناهید 1388). اگرچه تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته، ولی تعاریف موجود از این مفهوم هنوز بسیار مبهم و متفاوت است(مایس[1]، 2003) و محققان در این زمینه به یک تعریف یکسان و یا حتی یک عنوان واحد نرسیده­اند(وینکر و همکاران، 2008). همچنین مدل­های بکارگرفته شده در این بخش از تنوع زیادی برخوردارند. اگرچه ممکن است بخشی از عناوین مذکور تنها اسم­گذاری مجدد مفهوم موجود باشد، اما همین امر زمینه را برای ظهور مدل­ها و تئوری­های جدید فراهم کرده است(کریستین، 2004).

به طور کلی دلایلی که باعث شده مفاهیم این بخش مبهم و مورد پذیرش عموم قرار نگیرد، عبارتند از:.

 

1- عناوین متفاوت در تعریف این مفهوم

 

اگرچه بارت معتقد است برای رسیدن به یک تعریف جامع در کارآفرینی سازمانی، تعیین کردن آن ابعادی که کارآفرینی فردی را به کارآفرینی سازمانی تبدیل می کند، ضروری است(بارت، 1996) اما شارما و کریسمن  معتقدند که یکی از دلایل این عدم اتفاق نظر، عناوین مختلفی است که در تعریف این پدیده به کار گرفته می­شود(شارما، کریسمن، 1999)؛ به طوری­که کارآفرینی سازمانی در مطالعات تجربی به شیوه­های مختلفی عملیاتی و نام­گذاری شده است(مایس، 2003؛ وینکر و همکاران، 2008).

به طور مثال کریستین(2004) عناوین مختلفی همچون کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی سازمانی داخلی[2]، کارآفرینی درونی[3]، مدیریت کارآفرینانه[4] و کارآفرینی استراتژیک[5] را که برای تشریح این مفهوم در مقالات مختلف استفاده شده است جمع­آوری کرد و مدعی شد که واژه “کارآفرینی سازمانی” بیشتر از سایر عناوین در تشریح کارآفرینی درون سازمان­ها، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کرنی و همکارانش(2008) عناوین به کار برده شده در مقالات را در تشریح این مفهوم، شامل سرمایه گذاری سازمانی[6]، نوآورانه[7]، ایجاد استراتژی­های کارآفرینانه[8] معرفی کردند.

2- سازمان­هایی با اندازه و پیشینه متفاوت

 

کارآفرینی اگرچه  فرایندی است که می­تواند در همه سازمان­ها- با هر شکل و اندازه­ای- مفهوم­سازی شود(کرنی و همکاران، 2008) ، اما بعضی محققین معتقدند که کارآفرینی سازمانی در سازمان­هایی با اندازه و پیشینه متفاوت به شکل متفاوتی اجرا می­شود(سادلر[9]، 2000؛ وینکر و همکاران، 2008) ؛ لذا در تعریف و مدل­های بکارگرفته شده باید کارآفرینی سازمانی را در بخش­های مختلف تفکیک کرد. اگرچه بسیاری از شرکت­ها هم زمان می توانند جز 2 دسته از تقسیمم بندی زیر قرار بگیرند ولی به طور کلی محققان در تحقیقات خود، کارآفرینی سازمانی را در 6 نوع سازمان متفاوت بررسی کرده اند.

 

 

جدول ‏2‑6- خلاصه ای از کارآفرینی سازمانی در بخش­های مختلف

کارآفرینی در بخش های مختلف تحقیقات صورت گرفته
در شرکت های خصوصی رومرو مارتینز و همکاران(2010)
در شرکت های دولتی حق­شناس،جمشیدیان،شائمی، شاهین، یزدان شناس(1386)، سادلر(2000)، زامپاتاکیس، موستاکیس[10](2007)،کرنی و همکاران(2008)، هالت، روترفورد، کلوسی[11]، (2007)، شهرکی پور و همکاران(1389)، طاهری و همکاران(1389)
در شرکت های تولیدی بارینگر و بلودرن(1999)، بارت(1996)، مقدسی(1388)، تقی زاده و همکاران(1386)، موریش، دیاکن(2009)؛ موریش، دیاکن(2011)
در شرکت های خدماتی فیضی(1385)، فرهنگی و صفرزاده(1384)، علیمردانی،  قهرمانی، ابوالقاسمی(1388)؛  فیضی(1385)
در سازمان های از پیش تاسیس شده و بزرگ وینکر و همکاران(2007)، زهرا(1991)، عبدالملکی و همکاران(1387)، موریس، پل(1987)
در سازمان های کوچک و متوسط و تازه تاسیس الوانی، رودگرنژاد(1389)، ژانگ و همکاران(2008)، زهرا و همکاران(2009)، خنیفر و وکیلی(1387)، بوجیکا، فوینتا(2012)، گین هیوز و همکاران(2008)، فاربر(1999)، دهقان، حقیقی(2008)، استاچتیبک(2011)

[1] . Maes

[2]. Internal corporate entrepreneurship

[3]. Intrapreneurship

[4]. Entrepreneurial management

[5]. Strategic entrepreneurship

[6]. Corporate venturing

[7]. Innovative

[8]. Entrepreneurial strategy making

[9] . Sadler

[10] . Zampetakis LA, Moustakis

[11] . Holt, Rutherford & Clohessy.

دانلود پایان نامه