تئوری مدیریت دانش:پایان نامه درمورد ابعاد مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

تئوری های مدیریت دانش:

تئوری های مدیریت دانش معدود هستند با بررسی دراین زمینه تئوری های زیرشناسایی شدند. (عدلی،1390،ص60)

 

2-1-16-1)تئوری مدیریت دانش جامع:

تئوری مدیریت دانش جامع[1] به منظور ایجاد کارآیی و موفقیت کارآفرینان به روش سیستماتیک ، توسط ویگ[2](1999) ارائه شد.

 

مفروضات مدیریت دانش جامع عبارت است از:

 

–  شناسایی و درک این مسئله که سرمایه های هوشی (دانش) برای خلق، حفظ و در دسترس قرار دادن دانش برای پارادایم خدمات و تولیدات رقابتی ، ضروری هستند.

–  تهیه و تبدیل دانش فعالیتی ضروری است و دربافت سازمانی باید به طور دائم بازسازی شود.

– تمام دارایی های دانش(سرمایه هوشی) به طور مداوم و با پشتکار وجدّیت عنداللزوم ، باید اعمال قدرت کند.

– فرایندها و روابط مدیریت دانش نیاز به حمایت گسترده کارآفرینان و رهبری دارد و زیرساخت های لازم برای آن باید در سازمان ایجاد شود.)عدلی ،1390،صص 63-61)

 

 

 

2-1-16-2) تئوری مدیریت دانش تیمی:

روند غیر قابل پیش بینی دانش، تلاش تکنولوژی اطلاعاتی را برای اعمال قدرت با شکست مواجه کرد و ضرورت کار تیمی را به ارمغان آورد.

 

تئوری مدیریت دانش تیمی[3] بر این فرض استوار است که کار تیمی می تواند دانش را مهار کند و مکانیزمی برای سازماندهی و پیش بینی آن فراهم کند. شواهد متعددی در زمینه اهمّیت کار تیمی دانش می توان ارائه کرد: از جمله می توان به خلاصه تئوری انتخاب طبیعی داروین[4] اشاره کرد؛ دراین تئوری بیان شده که نمونه های پایدار زمانی رشد می کنند که نیروهای زیادی درآن نقش داشته باشند.

گاندری ومتس[5] (1996) در زمینه کاربرد تئوری مدیریت دانش تیمی بیان می کنند:

 

–     تیم ها مولد کار اثربخش هستند.

–    تیم ها مقاوم تراز افراد هستند.

–    تیم ها در خلق انبوه دانش توانا هستند.

 

 

مفروضات مدیریت دانش تیمی عبارتند از:

 

–   برای درک قدرت مدیریت دانش نیاز به تشکیل تیم است.

–   کار تیمی قدرت دریافت واقعیت را تقویت می کند ومنجر به نوآوری می شود؛ عامل مهم و منحصری که تعیین کننده موفقیت سازمان است.

– اجازه دهید عقاید اصیل و شرافتمندانه از هر جایی به ما برسند.(ریگ ودا)

– یک چرخ به تنهایی یک ارابه را به حرکت درنمی آورد.(عدلی،1390،صص64-63)

کلید اعمال قدرت دانش سازمانی ،اعلام بصیرت های سازمان و وجود رهبر متفکری است که در تولید و کاربرد دانش به آن بصیرت ها متکی باشد. برای این که مدیریت دانش مزیت رقابتی پایدار فراهم کند ضروری است که کار افراد در تعامل هم باشد؛ زیرا مدیریت دانش یک مجموعه برنامه ها و پروژه های منفرد و مجزا نیست بلکه یک رویکرد کل نگر و همه جانبه است .( عدلی ، 1390،صص67-65)

[1]– Comprehensive Knowledge Management Theory (CKMT)

[2]– Wigg

[3]– Team Knowledge Management Theeory (TKMT)

[4]–  Darwin

[5]– gandri and metss

دانلود پایان نامه