بیمه اتومبیل:/پایان نامه درباره رضایت مندی از بیمه

دانلود پایان نامه

بیمه اتومبیل

بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران‌کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گذار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، کاهش بهای اتومبیل در اثر تصادف، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد. خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد. بنابراین این گروه بیمه را می‌توان به دو بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث و سرنشین تقسیم کرد (سایت کسب و کار بیمه، 1390).
  • شخص ثالث:

کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) باشند شخص ثالث نامیده می‌شوند.

در کشور ما در سال 1347 با تصویب قانون “بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث” با اقتباس از قوانین کشورهای اروپایی، گام مؤثری در جهت جلوگیری از افزایش ضررها و آسیب‌های ناشی از تصادفات رانندگی برداشته شده است و با یازنگری این قانون در سال 1387 قانون جدید به تصویب رسیده است.

2-14-1-1-  خسارت مالی:

عبارت است از خسارت‌های وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق (تحت مالکیت) شخص ثالث.

هر زیان‌دیده‌ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی‌شود.

به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارت‌های مالی بسیار گسترده است (سایت کسب و کار بیمه، 1390).

2-14-1-2- خسارت جانی:

منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.

خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت می‌باشد (سایت کسب و کار بیمه، 1390).

 

  • خطرات خارج از تعهدات بیمه نامه:

1- خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه؛

2- خسارات وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه؛

3- خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اكتیو؛

4- خسارات ناشی از محكومیت جزائی و پرداخت جرائم؛

5- خسارات ناشی از حوادثی كه در خارج از كشور اتفاق می افتد مگر اینكه توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار دراین موضوع شده باشد؛

بیمه نامه شخص ثالث به منظور حمایت از كلیه زیان‌دیدگان ناشی از حوادث رانندگی، اجباری اعلام شده و بهتر است دارندگان وسایط نقلیه تقاضای خرید بیمه نامه با تعهدات جانی مناسب و كافی، متناسب با ارزش ریالی دیه كامل مرد مسلمان و تعهدات مالی مازاد را بنمایند تا در زمان بروز خسارت های احتمالی، از مشكلات ناشی از نداشتن بیمه نامه كامل، پیش گیری كنند. چه بسا افرادی كه به دلیل نداشتن بیمه نامه و تصادف با وسیله نقلیه، منجر به فوت یا نقص عضو یا خسارت‌های مالی سنگین به اشخاص ثالث شده و علاوه بر مشكلات حاشیه‌ای متعدد ناشی از تصادف، قادر به جبران خسارت  وارده نبوده و به تحمل حبس در زندان محكوم شده‌اند. پس رانندگی با وسیله نقلیه بدون بیمه نامه كامل شخص ثالث و مازاد حتی برای یك لحظه اشتباه محض است (عبدالوند، 1381) .

 

2-14-2-1- حق بیمه و تخفیف عدم خسارت؛

حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع و مورد استفاده وسیله نقلیه و میزان تعهدات بیمه‌گر مطابق تعرفه‌های مصوب جاری تعیین و اعمال می‌شود‌. به منظور تشویق بیمه‌گذاران به دقت در رانندگی به آن دسته از بیمه‌گذارانی كه در یك سال بیمه‌ای منجر به هیچ‌گونه خساراتی نشده  باشند به هنگام تمدید بیمه‌نامه تخفیف اعطا می‌شود و از پرداخت بخشی از حق بیمه سال‌های بعدی به شرح جدول ذیل معاف خواهند بود (کاظمی، 1377):

جدول2-1: حق بیمه و تخفیف عدم خسارت

سابقه عدم دریافت خسارت تخفیف عدم خسارت ثالث اجباری (درصد) تخفیف عدم خسارت مازاد اختیاری (درصد)
یک سال 10 5
دو سال 15 10
سه سال 20 15
چهار سال 30 25
پنج سال 40 35
شش سال و بیش‌تر 50 50

 

هم‌چنین حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی كه در مدت اعتبار بیمه‌نامه یكساله، بیش از یك‌بار موجب خسارت شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه با توجه به دفعات خسارت دریافتی،مشمول اضافه نرخ به شرح ذیل خواهد بود:

جدول 2-2: اضافه نرخ حق بیمه با بیش از یکبار خسارت

یک‌بار خسارت 10 درصد حق بیمه سالانه
دوبار خسارت 20 درصد حق بیمه سالانه
سه بار خسارت 40 درصد حق بیمه سالانه
چهار بار خسارت 60 درصد حق بیمه سالانه
بیش از چهار بار خسارت 100 درصد حق بیمه سالانه
دانلود پایان نامه